Graviditet, barsel og adoption

Hvor længe kan du holde barsel og skal du have løn eller barselsdagpenge? At vente et barn er en stor ting, og der kan i den forbindelse opstå mange spørgsmål om din situation i forhold til arbejdsmarkedet. Find svarene her.  


4 ting du skal vide når du bliver gravid

 1. Du skal fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid senest tre måneder før forventet fødsel (termin) – læs, hvad Barselsloven ellers siger om, hvornår du skal give din arbejdsgiver besked fx også hvilke frister der gælder som far eller medmor

 2. Du har ret til fravær fra jobbet i forbindelse med graviditetsundersøgelser og jordemoderkonsultationer - hvis de ikke kan placeres uden for din arbejdstid
   
 3. Hvis du bliver graviditetsbetinget sygemeldt, skal du have samme løn som ved almindelig sygdom
   
 4. Som gravid har du en særlig beskyttelse mod opsigelse
 

Hvilke barselsregler er du omfattet af?


Hvornår skal du give din arbejdsgiver besked?

Barselsloven indeholder en række bestemmelser om, hvornår du senest skal give besked til din arbejdsgiver om din graviditet. Men mange ønsker at fortælle om graviditeten til arbejdsgivere tidligere, hvilket kan give god mening - både for at give din arbejdsgiver god tid til at planlægge og fordi din personlige situation kan ændre sig. 

Se, hvornår du senest skal fortælle din arbejdsgiver om din barsel

3 måneder før termin

Mor skal oplyse:

 • Terminsdato
 • Om hun vil udnytte retten til graviditetsorlov

4 uger før termin

Mor skal oplyse:

 • Hvis hun ikke holder alle 10 uger af den tidlige orlov selv

Far skal oplyse:

 • Om og hvornår han ønsker at holde tidlig orlov (2 uger)
 • Om og hvornår han evt. ønsker at holde anden orlov i de første 10 uger - fx hvis mor har overført orlov til far eller hvis han ønsker at holde noget af sin sene orlov i de første 10 uger

6 uger efter fødslen

Mor skal oplyse:

 • Hvornår hun vil genoptage arbejdet
 • Hvor mange uger hun ønsker at holde orlov ud over de første 10 uger, og hvornår

Far skal oplyse:

 • Hvor mange ugers sen orlov, han ønsker at holde og hvornår

Begge skal oplyse, hvis de ønsker at udskyde op til fem uger af den sene orlov.

Føler du dig usikker på om din arbejdsgiver har forståelse for at du er gravid?

Det kan det være en god ide at orientere om graviditeten skriftligt fx på mail eller sms. På den måde er det lettere at bevise, at du har orienteret din arbejdsgiver, hvis der senere skulle opstå tvivl om dette.

Husk at fortælle din arbejdsgiver hvornår du har født

Fødselsdatoen bruges til at beregne, hvor længe du skal have løn eller barselsdagpenge.

Særlig beskyttelse mod opsigelse

Det kan være en fordel for dig, at du oplyser om din graviditet tidligere: du har nemlig som gravid en særlig beskyttelse mod opsigelse.


Planlæg din barsel

Barselsreglerne giver dig og din partner ret til i alt 52 ugers barselsdagpenge. I må gerne holde fri i længere tid, men I skal selv betale de uger, I holder udover de 52 uger.

De 52 uger er delt op i tre perioder: graviditetsorloven, tidlig orlov og sen orlov.

 

Graviditetsorlov

Som gravid har du ret til fravær på grund af graviditet, når der er 4 uger til terminsdatoen. 

Orloven løber frem til og med faktisk fødselsdato – uanset om du føder før eller efter forventet terminsdato.

Tidlig orlov

Mors tidlige orlov begynder dagen efter fødslen og varer i 10 uger. 

Far eller medmor har ret til to ugers orlov lige efter fødslen.

Er du lønmodtager? Så kan du aftale med din arbejdsgiver, at du holder orloven senere - dog inden for de første 10 uger. Og du kan dele orloven op i flere perioder.

Sen orlov

Sen orlov er den orlov, som forældrene kan holde, når barnet er blevet 10 uger.

Fra 10 uger efter fødslen har forældrene sammenlagt ret til 36 ugers barselsdagpenge.

Far eller medmor kan godt starte på den sene orlov, før barnet er blevet 10 uger.

De 36 uger med barselsdagpenge fordeles med:

 • 14 uger til mor
 • 22 uger til far/medmor
 

Ekstra orlov ved flere børn

Får du tvillinger eller flere på en gang, har du og din partner hver ret til 13 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge – hvis I opfylder betingelserne.

Bemærk: De ekstra uger skal være brugt, inden børnene fylder 12 måneder. Ugerne kan desværre hverken forlænges eller udskydes.

Betingelser

Tvillinger: Født den 1. maj 2024 eller senere.
Trillinger eller flere: Født den 1. januar 2023 eller senere.

Skal du holde alt orlov på en gang?

Du har i udgangspunktet mulighed for at udskyde op til fem ugers orlov – hvis du er i arbejde.  Det er det, der kaldes en retsbaseret udskydelse. 

Men du kan også lave en aftale med din arbejdsgiver, der giver dig muligheden for en længere eller en mere fleksibel udskudt orlov. Det er det, der kaldes en aftalebaseret orlov.

Se forskellen på de to typer udskydelser:

Retsbaseret udskydelseAftalebaseret udskydelse
Du kan udskyde op til 5 uger.Du kan udskyde mere end 5 uger.
Du skal have holdt de udskudte uger, inden barnet fylder 9 år.

Du skal have holdt de udskudte uger, inden barnet fylder 9 år.

(OBS: 9 ugers øremærket orlov for en lønmodtager skal holdes inden barnet fylder 1 år)

Du skal fortælle din arbejdsgiver, at du ønsker at udskyde nogle af dine uger senest 8 uger efter fødslen.Kan ikke varsles – kræver aftale med arbejdsgiver.
Du skal fortælle din arbejdsgiver, hvornår du ønsker at holde dine udskudte uger seneste 8 uger før, du gerne vil holde dem.Kan ikke varsles – kræver aftale med arbejdsgiver.
Du kan ikke holde udskudte uger, hvis du er ledig.Du kan ikke holde udskudte uger, hvis du er ledig.
Hvis du skifter arbejdsgiver, flytter dine udskudte uger med.Aftalen flytter ikke med, hvis du skifter arbejdsgiver.

I stedet kan du prøve at lave en ny aftale med den nye arbejdsgiver.

Du kan få barselsdagpenge under den udskudte orlov, hvis:

 • du ikke har afholdt alle uger med barselsdagpenge i forvejen
 • du har genoptaget dit arbejde eller du har påbegyndt et nyt arbejde
 • du har en arbejdsgiver på tidspunktet for den udskudte orlov – eller den ligger i umiddelbar forlængelse af et afsluttet ansættelsesforhold

Sådan kan du sætte dine uger med barselsdagpenge sammen

Vælg din og din partners situation nedenfor og se, hvor meget orlov I hver især har mulighed for at holde med barselsdagpenge:

 

Mor - Lønmodtager

Din ret til orlov med barselsdagpenge som mor - ansat som lønmodtager:

Før forventet fødsel  

4 uger

Tidlig orlov

10 uger:

2 uger efter fødsel

8 uger, som du kan overføre til den anden forælder -  hvis altså du genoptager dit arbejde på fuldtid eller bruger ar din sene orlov, før barnet bliver 10 uger

Sen orlov

  14 uger:

9 uger øremærket*, som du skal holde, inden barnet fylder et år

5 uger, som du kan overføre til den anden forælder eller udskyde (skal dog holdes, inden barnet fylder 9 år)

 *Barsel, der er 'øremærket', er fravær, du skal holde selv. Vælger du helt ikke at holde det eller når du ikke at holde det inden barnet fylder 1 år? Så går det tabt.

Far - Lønmodtager

Din ret til orlov med barselsdagpenge som far - ansat som lønmodtager:

Tidlig orlov 2 uger i forbindelse med fødslen (Det er det, som også kaldes fædreorlov)
Sen orlov

22 uger:

9 uger øremærket*, som du skal holde, inden barnet fylder et år

13 uger, som du kan overføre til den anden forælder
5 af de 13 uger kan udskydes (skal dog holdes, inden barnet fylder 9 år) 

 *Barsel, der er 'øremærket', er fravær, du skal holde selv. Vælger du helt ikke at holde det eller når du ikke at holde det inden barnet fylder 1 år? Så går det tabt.

Mor - Selvstændig

Din ret til orlov med barselsdagpenge som mor - når du er selvstændig:

 Før forventet fødsel 4 uger
Tidlig orlov

10 uger:

2 uger efter fødsel

8 uger, som du kan overføre til den anden forælder - hvis du altså genoptager dit arbejde på fuldtid eller bruger ar din sene orlov, før barnet bliver 10 uger

Sen orlov

14 uger:

14 uger som du kan overføre til anden forælder eller udskyde (skal dog holdes, inden barnet fylder 9 år)

5 af de 14 uger kan udskydes (skal dog holdes, inden barnet fylder 9 år)


Mor - Ledig

Din ret til orlov med barselsdagpenge som mor - når du får dagpenge:

Før forventet fødsel 4 uger
Tidlig orlov

10 uger:

2 uger efter fødsel

8 uger, som du ikke kan overføre til den anden forældre/social forælder, hvis du går i arbejde

Sen orlov14 uger som du kan overføre til den anden forælder.

Far - Selvstændig eller ledig

Din ret til orlov med barselsdagpenge som far - når du enten er selvstændig eller ledig:

Tidlig orlov 2 uger i forbindelse med fødslen (Det er det, som også kaldes fædreorlov)
Sen orlov22 uger som du kan overføre til den anden forælder 

Solo forælder

Uanset om du er solofar eller solomor, har du ret til at holde 46 ugers orlov med barselsdagpenge.

Derudover får du fra den 1. januar 2024 mulighed for at overføre orlov til et nærtstående familiemedlem. Det familiemedlem, du deler din sene orlov med, skal give sin arbejdsgiver besked 8 uger før ønsket orlov.

Bemærk: Du er kun solo forælder, hvis den anden forælder er ukendt donor, en udenlandsk surrogatmor, – eller hvis den anden forælder er afgået ved døden før, under eller efter fødslen, mens der stadig er ubrugte uger tilbage af barselsorloven.

Nærtstående familiemedlemmer er: (udtømmende)

 • Egne forældre
 • Søskende over 18 år
 • Forældre til en afdød forælder
 • Søskende over 18 år til en afdød forælder

LGBT+ familier

Barnets retlige forælder kan overføre de uger, der ikke er øremærket, til sociale forældre. 

Du kan se antal uger, der kan overføres lige oven for under de forskellige situationer som fx "Mor – lønmodtager", der kan overføre 8 ud af 10 uger under den tidlige orlov.

Sociale forældre er:

 • Den retlige forældres ægtefælle
 • Den retlige forældres samlevende
 • En kendt donor med en forældrelignende relation til barnet
 • Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet

Leg med dine og din partners barselsuger

På borger.dk kan du og din partner få et godt overblik over jeres barselsuger, inden I lægger jer fast på fordelingen. 

Barselsdagpenge - hvor meget kan du få?

Barselsdagpenge er en offentlig ydelse, der skal sikre, at du som nybagt forælder kan holde barsel – også selv om du ikke får løn fra din arbejdsgiver. 

Betingelser

Du skal opfylde en række betingelser for at få ret til dagpenge:

Hvis du er i arbejde

 • Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 • Du skal have arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Hvis du er ledig

Du skal være berettiget til dagpenge fra en a-kasse.

Så meget kan du få i barselsdagpenge

 • Du kan højest få 20.359 kr. pr. måned i barselsdagpenge i 2024. 
 • Barselsdagpengene bliver udbetalt til din NemKonto fra Udbetaling Danmark.
 • Det er din arbejdsgiver/a-kassen, der giver besked til Udbetaling Danmark.

Løn fra arbejdsgiver under barsel

Du kan få løn under barslen, hvis det står i din overenskomst eller i din ansættelseskontrakt. Har du ingen aftale om løn i din ansættelseskontrakt eller overenskomst, har du kun ret til barselsdagpenge i fraværsperioden.

Hvis du er omfattet af en overenskomst

Du har ofte ret til fuld løn under en del af din barselsorlov, hvis du er omfattet af en overenskomst. Du kan se i din ansættelseskontrakt, om du er omfattet af en overenskomst - og i så fald hvilken overenskomst du er omfattet af.

Er du i tvivl om, hvad der gælder dig? Så kan du spørge din arbejdsgiver eller kontakte os - så finder vi dine rettigheder til dig. 

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst

Er du ikke omfattet af en overenskomst, og står der ikke noget om ret til løn under barselsorlov i din ansættelseskontrakt? Så kan du prøve at lave en individuel aftale med din arbejdsgiver. 

Godt at vide - inden du forhandler med din arbejdsgiver

 • Alle arbejdsgivere i Danmark skal betale til en barselfond
 • Det betyder, at din arbejdsgiver i en periode kan få refunderet din lønudgift op til et fastsat beløb, så arbejdsgiver kun vil have en meget lille lønudgift - afhængig af din løn naturligvis.

Er du kvindelig funktionær?

 • Som kvindelig funktionær har  du som minimum ret til halv løn i de 4 uger før fødslen og i 14 uger efter fødslen.
 • Den halve løn suppleres op med barselsdagpenge, hvis den halve løn er mindre end barselsdagpenge.
 • Se, om du er funktionær.

Adoption: Orlov og fravær

Du og din partner har ret til orlov, når I adopterer – men i stedet for at tage udgangspunkt i fødselstidspunktet, beregnes jeres ret ud fra modtagelsestidspunktet.

Det har du ret til inden modtagelse af barnet

Hvor meget orlov du har ret til - inden modtagelsen af dit barn-  afhænger af, om du adopterer fra udlandet eller i Danmark.

Hvis du adopterer i udlandet

Du ret til fravær i 4 uger inden modtagelsen, når du opholder dig i udlandet. Det samme gælder for din partner.

Retten til fravær kan forlænges, hvis opholdet i udlandet før modtagelsen bliver længere end 4 uger – hvis det skyldes årsager, der ikke har noget med jer at gøre.

Godt at vide!

 • Et barn anses for modtaget, når de formelle betingelser for at rejse hjem med barnet er opfyldt.
 

Hvis du adopterer i Danmark

Du har ret til fravær i op til 1 uge inden modtagelsen af barnet, hvis:

 • barnet ikke allerede opholder sig i dit hjem, eller
 • du og din partner af hensyn til barnet opholder sig på det sted, hvor barnet befinder sig.

Retten til fravær kan forlænges i op til 1 uge, hvis opholdet bliver længere end 1 uge af årsager, der ikke skyldes de kommende adoptivforældre.

Når du har modtaget barnet

Efter modtagelsen af barnet er det muligt at få orlov med barselsdagpenge:

De første 10 uger efter modtagelsen 
 • Hver forælder har ret til 6 uger med barselsdagpenge, hvoraf 2 uger kan holdes samtidig.
 • De 4 af ugerne kan overdrages til den anden forælder. 
 Når barnet har været hos jer i 10 uger
 • Hver forælder har ret til 18 uger med barselsdagpenge.
 • For lønmodtagere kan 9 af ugerne overdrages til den anden forælder. For selvstændige og ledige kan alle 18 uger overføres til den anden forælder.


Særlige regler for offentlige overenskomstansatte

 • Som offentlig overenskomstansat er du omfattet af særlige barselsaftaler.
 • Der skelnes mellem henholdsvis kommunalt, regionalt og statsansatte.

Hvis du er ansat i kommune eller region

Længden af perioden med fuld løn under orloven afhænger af, om begge eller kun den ene forælder er ansat i en kommune eller i en region:

Hvis kun den ene forælder er ansat i kommunen/regionen

Den forælder, der er ansat har ret til orlov med fuld løn i:

Mor 
 •  8 uger før fødsel, graviditetsorlov.
 • 14 uger efter fødslen
 • 12 uger fra den 15. uge og frem.
 Far
 •  2 uger efter fødslen, fædreorlov
 • 13 uger fra den 15. uge og frem

Hvis begge forældre er ansat i kommunen/regionen

Begge forældre har ret til orlov med fuld løn i:

Mor
 • 8 uger før fødsel, graviditetsorlov.
 • 14 uger efter fødslen
 Far
 • 2 uger efter fødslen, fædreorlov
 Begge
 • 19 uger efter fødslen i alt.
 • De 19 ugers forældreorlov er fordelt med 6 uger til moren og 7 uger til faren/medmoren.
 • De sidste 6 uger kan frit fordeles mellem forældrene.

Særligt for adoptivforældre

Der gælder særlige regler for løn til adoptivforældre, der er offentligt ansatte, inden modtagelsen af barnet. 

Når barnet er modtaget, gælder de samme regler om løn under orlov som ovenfor - dog kan faren/medmoren holde de første 14 uger i stedet for moren.


Hvis du er ansat i staten

Længden af perioden med fuld løn under orlov afhænger af, om begge eller kun den ene forælder er ansat i staten:

Hvis kun den ene forælder er ansat i staten

Den forælder, der er ansat har ret til orlov med fuld løn i:

Mor 
 • 6 uger før fødsel, graviditetsorlov
 • 14 uger efter fødsel
 • 12 uger fra den 15. uge og frem. 
Far
 •  2 uger efter fødsel, fædreorlov
 • 13 uger fra den 15. uge og frem

Begge forældre er ansat i staten

Begge forældre har ret til orlov med fuld løn i:

Mor
 •  6 uger før fødsel, graviditetsorlov
 • 14 uger efter fødsel
Far
 •  2 uger efter fødsel, fædreorlov
Begge
 • 19 uger efter fødsel i alt.
 • De 19 ugers forældreorlov fordeles med 6 uger til moren og 7 uger til faren/medmoren.
 • De sidste 6 uger kan frit fordeles mellem forældrene.

Særligt for adoptivforældre

Der gælder andre regler for løn til adoptivforældre, som er ansat i staten, inden modtagelse af barnet. 

Efterfølgende gælder de samme regler om løn under orlov som ovenfor - dog kan faren/medmoren holde de første 14 uger, efter at barnet er modtaget i stedet for moren.


Hvis du er studerende

Hvis du bliver gravid under din uddannelse, har du flere muligheder i forhold til barsel.

Få ekstra SU

Du har mulighed for at få ekstra SU-klip. Det kan du se mere om på SU-styrelsens hjemmeside.

Du kan muligvis få barselsdagpenge

Du kan være berettiget til barselsdagpenge, hvis du opfylder beskæftigelseskravet i barselsloven. Det krav opfylder du, hvis du har et studiejob.

 • Beskæftigelseskravet skal som hovedregel være opfyldt, når din barsel begynder.
 • Dog kan en forælder have ret til barselsdagpenge, når han/hun efter orlovens begyndelse opfylder kravet om at være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse. Det er særligt relevant, hvis du afslutter din uddannelse efter fødslen, men inden for den almindelige orlovsperiode på 46 uger efter fødslen.
 • Hvis du ikke opfylder beskæftigelseskravet og derfor ikke kan få barselsdagpenge, har du mulighed for at overføre den sene orlov til barnets anden forælder. 

Godt at vide! Det kan du få i barselsdagpenge

 • Dine barselsdagpenge bliver beregnet på baggrund af den timeløn og det timetal, du mister. 
 • I 2024 er den maksimale dagpengesats: 20.359 kr. per måned

Andre har spurgt om

Se, hvad andre interesseret i.

Hvad hvis jeg bliver sygemeldt på grund af graviditeten?

Man skelner som udgangspunkt mellem tre typer af fravær og sygdom under graviditet:

Almindelig sygdom og almindelige graviditetsgener 

fx kvalme, utilpashed, opkastninger, let blodmangel og lettere forhøjet blodtryk 
Du skal have samme løn som ved almindelig sygdom.

Graviditetsbetinget sygdom fx bækkenløsning

Det er din læge, som skal vurdere, om din sygdom er graviditetsbetinget.

Du skal have samme løn som ved almindelig sygdom.

Det er vigtigt, at du fortæller din arbejdsgiver, at det er graviditetsbetinget sygdom, fordi:

 • Hvis din arbejdsgiver har ret til refusion i form af barselsdagpenge fra første fraværsdag fra Udbetaling Danmark -  hvis de betaler dig løn under sygdom
 • Hvis du ikke har ret til løn under sygdom, kan du søge om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, når din arbejdsgiver har anmeldt sygdommen

 Fare for barnet

fx tunge løft, akavede stillinger eller forskellige stoffer og kemikalier, du ikke må udsættes for

Din arbejdsgiver pligt til at tilpasse arbejdet til dig fx ved at du bliver omplaceret til et arbejde, hvor du ikke kommer i kontakt med bestemte stoffer/kemikalier. 

Der er grænser for, hvor store ændringerne må være og du må ikke miste dine faste tillæg som fx grundløn, anciennitetstillæg og funktionstillæg.


Du har som gravid en særlig beskyttelse mod opsigelse

At være særligt beskyttet mod opsigelse under graviditeten betyder, at du ikke kan opsiges på grund af graviditeten og hellere ikke under din barsel. Men det betyder ikke, at din arbejdsgiver ikke kan opsige dig. Det kan fx være på grund af nedskæringer, omstruktureringer eller andre forhold, som ikke har noget med dig at gøre.

Bliver du opsagt?

Opsiger din arbejdsgiver dig, mens du er gravid? Så er det din arbejdsgiver, der skal bevise, at det ikke er på grund af graviditeten.

Kontakt os, hvis du bliver opsagt - så undersøger vi, om opsigelsen er inden for reglerne.

 

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg skal til graviditets-undersøgelse i arbejdstiden?

Du har ret til fravær fra jobbet i forbindelse med graviditetsundersøgelser og jordemoderkonsultationer - hvis de ikke kan placeres uden for din arbejdstid.

Under fraværet har du som minimum ret til barselsdagpenge. Er du funktionær? Så har du ret til løn. Hvis du er ansat under en overenskomst, kan du også have ret til løn. 

Er du ledig efter barsel?

Hvis du er ledig, når din barsel slutter, skal du melde dig ledig første dag, du ønsker dagpenge fra.

Fertilitetsbehandling

I forbindelse med fertilitetsbehandling kan du få brug for fravær fra jobbet.

Hvis årsagen til barnløshed er hos dig Du har ret til betalt fravær. Du får samme betaling som under sygdom.

Din arbejdsgiver har mulighed for at få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag - også selv om du ikke har ret til løn under sygdom. Det er det, der kaldes en §56-aftale.
Hvis årsagen til barnløsheden ikke er hos digSå skal du aftale dit fravær fra jobbet med din arbejdsgiver.

Det kan fx være, at du kan bruge feriedage, afspadsering og andet eget betalt fravær.

For tidligt fødte børn

Ifølge dagpengeloven kan du gå på graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel (termin). Føder du inden de 4 uger, går du glip af graviditetsorloven, og barselsorloven starter dagen efter din fødsel.

Bliver barnet indlagt umiddelbart efter fødslen?

Din orlov kan forlænges eller udsættes.

Du skal sørge for, at indlæggelsen er dokumenteret ved journaludskrift fra hospitalet eller ved en lægeerklæring. Så du kan nemlig vise det til din arbejdsgiver - hvis der bliver behov for det.

Far/medmors rettigheder

Faren eller medmoren har i disse situationer ikke særlige rettigheder.

Hvis han/hun ønsker at være sammen med mor og barn, skal han/hun tage orlov på samme måde, som hvis barnet ikke var født før tid.

Fravær ved dødsfald

Hvis barnet er dødfødt eller dør inden det fyldte 18. år, har hver forælder ret til 26 ugers fravær efter barnets død (sorgorlov).

Hvis moderen samtidig lider af en graviditetsbetinget sygdom, kan fraværsretten forlænges op til 46 uger.

Barselsdagpenge og udland

Du må gerne rejse til udlandet - både mens du får barselsdagpenge og løn under orlov.

Dog skal du - for at kunne få barselsdagpenge - ved fraværsperiodens begyndelse:

 • opholde dig i Danmark eller være omfattet af dansk lovgivning om social sikring
 • opfylde beskæftigelseskravet