Forside/ .../ Midlertidig lønkompensation

Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

Her på siden kan du finde svar på dine spørgsmål om muligheden for lønkompensation i forbindelse med COVID-19-situationen.

Denne side er opdateret den 3. marts 2021 kl.14.00


Forlængelse af lønkomsationsordningen

Den 15. januar udsendte Beskæftigelsesministeriet en pressemeddelelse om, at der var indgået en ny trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Aftalen indebærer, at aftale om lønkompensation til virksomheder, som hjemsender medarbejdere med løn i stedet for at afskedige dem, kan få hel eller delvis kompensation for deres lønudgifter, forlænges lige så længe, som de skærpede restriktioner varer. Det vil foreløbigt sige til og med d. 7. marts.

Fornyet krav om ansattes medfinansiering

Samtidigt blev det aftalt at genindføre kravet til hjemsendte ansatte om, at de selv skal bidrage med en dag uden løn pr. måneds (28 kalenderdage) hjemsendelse. Det kan være feriedag, afspadsering, feriefridag eller løntræk efter medarbejderens valg og muligheder. Dette gælder også for ansatte i tvangslukkede virksomheder, f.eks. frisører og restauranter. En ansat kan dog maksimalt pålægges at bidrage med 5 dage i den situation, at hjemsendelsen strækker sig over 5 mdr.

Eventuel allerede aftalt ferie indgår i de dage, den ansatte er forpligtet til at bidrage med.

Ansatte med aftalt lønnedgang på grund af Corona fratrækkes ikke dage.

I aftales gøres det meget klart, at der ved hjemsendelse med løn i mindre end 21 kalenderdage ikke udløser krav om, at medarbejderen skal trækkes for en dag.

Kendte vilkår

Den nye aftale er i det store hele en genindførsel af aftale, der gjaldt i foråret 2020. Dette indebærer blandt andet at elever, lærlinge og praktikanter ikke pålægges at afholde ferie.

I øvrigt henvises til www.virksomhedsguiden.dk , hvor vi forventer en snarlig opdatering med de seneste aftaler, samt pressemeddelelse og aftaletekst på beskæftigelsesministeriets hjemmeside.


Formål med aftalen

Med aftalen kan arbejdsgivere få kompensation for den løn, de skal betale til de medarbejdere, de er blevet nødt til at sende hjem med fuld løn. På den måde kan de blive ved med at betale løn til deres medarbejdere i stedet for at afskedige dem.

Ordningen om midlertidig lønkompensation bygger på en trepartsaftale mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter.


Lønkompensation gælder fra 9. marts 2020

Ordningen vil kunne anvendes af virksomheder, der på grund af økonomiske problemer har hjemsendt medarbejdere med løn. Ordningen har virkning fra den 9. marts 2020. Hjemsendelsen med løn kan være startet før den 9. marts 2020, men kompensationen gælder kun for en periode efter 9. marts 2020. Ordningen kan anvendes, selvom der er fyret medarbejdere inden 15. marts – men ikke hvis det er sket efter 15. marts med baggrund i økonomi.

Ansøgninger om lønkompensation

Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen.

Ansøgningen vil foregå digitalt og vil IKKE blive behandlet efter først-til-mølle-princippet.

Lønkompensationen vil blive udbetalt på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal medarbejdere, der er sendt hjem med fuld løn som følge af COVID-19-situationen.

I ansøgningen og den efterfølgende revision skal medarbejderne registreres på CPR-nummer. Virksomheden skal også angive og begrunde for hvilken periode, de forventer arbejdsmangel. Ansøgningen og udbetalingen bygger i første omgang på virksomhedens egne oplysninger på ”tro og love”. Senere kommer en kontrolfase.

Se vejledning på Virksomhedsguiden.


Hjemsendelser med løn

Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, hvis de undlader at afskedige medarbejderne eller undlader at hjemsende uden løn. Det er ikke en betingelse, at virksomhederne har en overenskomstmæssig adgang til at hjemsende medarbejdere uden løn. Ordningen gælder også for medarbejdere, der er funktionærer.

Medarbejdere må ikke arbejde, når de er hjemsendt i kompensationsperioden med fuld løn.

Det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte på grund af økonomiske årsager. Hvis virksomheden står overfor en forværring af sine forhold, kan virksomheden hjemsende flere med løn på ordningen (her skal så laves ny ansøgning). Virksomheden kan altid opsige medarbejdere af anden årsag end økonomiske, fx egnethed eller tyveri.

Ordningen kan ikke kombineres med, at medarbejderne er i en arbejdsfordelingsordning. Da ordningen gælder på CVR-niveau, kan man fx ikke anvende arbejdsfordeling for en gruppe medarbejdere og så hjemsendelse på lønkompensationsordningen.

På samme måde kan virksomheden ikke i denne kompensationsordning, både hjemsende nogle medarbejdere uden løn efter hjemsendelsesbestemmelse i overenskomsten og andre med løn, hvis de er ansat under samme CVR-nummer (det er i hvert fald det, vi ved pt).

Hjemsendelse UDEN løn/arbejdsfordeling

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har 31. august lavet aftale om hjemsendelse uden løn / arbejdsfordeling som en afløser for lønkompensationsordningen.
Ordningen gælder resten af 2020. 

Ordningen indebærer at virksomhederne kan anvende en speciel form for arbejdsfordeling, hvor medarbejderne kan få en ”forhøjet dagpengesats” i de perioder de er hjemsendte.
Ydelsen er på kr. 23.000 om måneden, hvilket svarer til ca. 20 % over maks. Dagpengesats.

Du kan læse mere om ordningen her under punktet ”hjælpepakker” her.


Skabelon til brug ved hjemsendelser

Krifa har udarbejdet nedenstående skabelon til brug ved hjemsendelser i forbindelse med lønkompensationsordningen.

Da trepartsaftalen endnu ikke er vedtaget ved lov, ligesom der heller ikke er fremsat et lovforslag, må vi tage forbehold for, at ordningen og de muligheder der er i den, kan ændre sig undervejs.

Hent skabelonen her.

Hvilke virksomheder kan få kompensation?

For at være omfattet af ordningen om lønkompensation skal en virksomhed være ekstraordinært hårdt ramt økonomisk som følge af COVID-19.

En virksomhed anses ekstraordinært hårdt ramt, når den på grund af arbejdsmangel, står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Der er ingen krav til virksomhedens størrelse ud over antallet/andelen af medarbejdere, der står over for opsigelser. Det betyder også, at en virksomhed med én ansat, der sender vedkommende hjem, har hjemsendt 100 % af medarbejderstaben, og er derfor også omfattet.

Ordningen omfatter både timelønnede og funktionærer og fuldtids og deltidsansatte. Medarbejderen skal dog være ansat før den 9. marts 2020.

Virksomheden opgøres på CVR-niveau. På spørgsmålet, om opgørelsen kan begrænses til p-nummer niveau eller på afdelingsniveau, oplyser Beskæftigelsesministeriet, at man kun ser på CVR-niveau.

Eksempel:

  1. En virksomhed med et CVR-nummer og 1.000 ansatte fordelt på 10 arbejdssteder (P-numre) kan bruge ordningen, hvis den i alt står over for af økonomiske årsager at skulle opsige minimum i alt 50 ansatte fordelt på alle de 10 arbejdssteder eller nogle af dem.
  2. En virksomhed med 10 ansatte kan bruge ordningen, hvis den står over for at skulle opsige minimum 3 medarbejdere.
  3. En virksomhed med 8 ansatte skal også op på 3 medarbejdere for at kunne bruge ordningen.
Ordningen er anderledes end reglerne om kollektive afskedigelser.

Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, hvis de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Kan en virksomhed ændre antallet af medarbejdere, de ønsker lønkompensation for?

Det vil være muligt at kalde en andel af de lønkompenserede medarbejdere tilbage på job. I det tilfælde vil der kun ydes lønkompensation for de medarbejdere, der fortsat er hjemsendt.

Hvis virksomheden får behov for yderligere hjemsendelser end de i første omgang har ansøgt om, kan der søges igen.

Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at virksomheden, under særlige omstændigheder, kan tilbagekalde medarbejdere i en periode, hvorefter de kan indtræde i ordningen igen. I den periode, hvor medarbejderen er tilbage på arbejdet, skal virksomheden tilbagebetale overskydende kompensation.

Vedr. genindkaldelse, så se spørgsmålet – ”skal jeg tilbagebetale kompensation for hele den ansøgte periode, hvis jeg genindkalder hjemsendte medarbejdere i perioden?”.


Hvad med sygemeldte medarbejdere?

Ordningen er ikke afhængig af, om medarbejderen er syg eller ej, men om alternativet til hjemsendelse med løn er, at medarbejderen ville være blevet afskediget/hjemsendt. Medarbejderen kan derfor godt omfattes af ordningen til trods for sygdom i den periode, hvor de er omfattet af lønkompensationsordningen. Der kan dog ikke opnås kompensation både efter sygedagpengeloven og kompensationsordningen.

Kan en virksomhed bruge ordningen, hvis de allerede har opsagt medarbejdere?

Virksomheder kan godt træde ind i ordningen, selvom de allerede har afskediget medarbejdere som følge af COVID-19. Der kan dog ikke gives lønkompensation til allerede afskedigede medarbejdere - heller ikke selvom de har arbejdet på virksomheden i deres opsigelsesperiode.
Der er er ingen tidsmæssige krav om, hvor lang en periode der skal gå fra, at der er sket afskedigelser i virksomheden, til at virksomheden kan indtræde i ordningen for andre medarbejdergrupper.

Lønkompensationen er betinget af, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. Hvis virksomheden senere bliver nødt til at opsige medarbejdere, stopper ordningen derfor for hele virksomheden. Dog sker det kun for det fremadrettede, og virksomheden vil kunne beholde den kompensation, den har fået, der dækker frem til udtrædelsestidspunktet.

Lønkompensationen kan optrappes

Virksomheden kan bruge ordningen på den måde, at den, hvis den i øvrigt opfylder kravene om påtænkte afskedigelser, kan bruge ordningen for fx 50 medarbejdere i første omgang og senere udbygge for flere medarbejdere. En udbygning af ordningen kræver dog en ny ansøgning.

Hvor meget kan virksomheden få i kompensation?

Ikke-funktionærer
For ikke-funktionærer kan private virksomheder modtage 90 % af den fulde løn, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned. Den maksimale kompensation svarer til 187,11 kr. pr. time med udgangspunkt i 160,33 arbejdstimer pr. måned.

Tjener en medarbejder mere end 208 kr. pr. time, vil kompensationen således udgøre 187,11 kr. pr. time. Det vil den fordi 90 % af de 208 kr. er 187,11 kr.

Tjener en medarbejder 140 kr. pr. time, vil virksomheden modtage en kompensation på 90 % af lønomkostningen, hvilket svarer til 126 kr. pr. time.

Funktionærer
For funktionærer, som en privat virksomhed midlertidigt ikke kan beskæftige på grund af følgerne af COVID-19, kan virksomheden modtage 75 % af den aftalte løn, dog maksimalt 30.000 kr. Det betyder at for funktionærer skal lønnen udgøre mere end 40.000 kr. før man ikke længere får den fulde kompensation på 75% af lønnen.

Når både beløbet og dækningsgraden er lavere for funktionærer, skyldes det, at virksomheden kan hjemsende timelønnede medarbejdere uden løn. For medarbejdere og virksomheder er alternativet til kompensationsordningen således hjemsendelse uden løn, og hvor medarbejderen så har ret til dagpenge på godt 19.000 kr.

For funktionærer er alternativet en opsigelse med ret til fuld løn i opsigelsesperioden. I opsigelsesperioden er alternativet for virksomheden en kompensation på 0 kr. Med kompensationsordningen vil virksomheden kunne modtage op til 30.000 kr.

Kompensationen til virksomheden tager udgangspunkt i ansættelsesaftalen mellem virksomhed og medarbejder. Det vil sige, at det er den løn og arbejdstid, som var gældende den 9. marts 2020, hvor kompensationsordningen træder i kraft, der er udgangspunktet for den kompensation, som virksomheden kan modtage.

Det er den fulde løn, som er udgangspunktet for kompensation, dvs. den aftalte løn inklusiv feriegodtgørelse, bidrag til eventuel fritvalgskonto, fastpåregnelige genebetalinger og bidrag til pension. Dvs. at hvis hele eller dele af ens arbejdstid er placeret aften/weekend, og en del af ens normale løn derfor er tillæg for arbejde på disse tidspunkter, er det også den løn, man skal have under hjemsendelse. Der bruges begrebet ”fuld løn”, der omfatter alle normale tillæg, man måtte få. Det indebærer udover ovennævnte fx også rådighedstillæg – men ikke betaling for overarbejde, selvom det er noget, som ofte sker.

Medarbejderen skal holde ferie eller afspadsering i op til 5 dage

Den enkelte medarbejder, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie, og/eller afspadsering på op til fem dage i kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn.

Denne regel gælder dog ikke for elever/lærlinge og praktikanter, der ikke selv skal bidrage med 5 ferie/fridage.

Antallet af dage, medarbejderen selv skal bidrage med, afhænger af, hvor længe hjemsendelsen varer. Er medarbejderen sendt hjem i alle fire måneder, skal han eller hun bidrage med 5 dages ferie, afspadsering eller fri for egen regning. Er hjemsendelsen kortere, skal medarbejderen bidrage med 1,25 dag per måned, han eller hun er hjemsendt.

Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn.

Virksomhederne kan efter ordningen ikke modtage lønkompensation for disse dage.


Lokal aftale om lønnedgang?

Lønkompensationsordningen kan også anvendes, hvor der lokalt er opnået enighed om midlertidig lønnedgang. Det er i så fald den nedsatte løn, der anvendes i lønkompensationsordningen.

En sådan aftale skal altid overholde rammerne i eventuelt gældende overenskomster, og aftalen skal selvfølgelig være indgået frivilligt.

På områder, hvor medarbejderne har valgt en tillidsrepræsentant eller talsmand, kan denne indgå aftaler om lønnedgang på vegne af medarbejderne. Alternativt skal alle de omfattede medarbejdere tiltræde aftalen.
Er der aftalt lønnedgang skal medarbejderne ikke afholde op til 5 feriedage eller anden frihed for egen regning i den lønkompenserede periode.

Skal jeg tilbagebetale kompensation for hele den ansøgte periode, hvis jeg genindkalder hjemsendte medarbejdere i perioden?

Nej, hvis du under en periode genindkalder medarbejdere til arbejde, skal du kun tilbagebetale kompensation for disse dage (hele dage). Du modtager fortsat kompensation for de medarbejdere, der er hjemsendte, samt når du hjemsender genindkaldte medarbejdere igen.

Virksomheder, som allerede ved ansøgningstidspunkt ved, at de får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan ved ansøgningstidspunkt angive, hvor mange dage de planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden. Kompensationsbeløbet vil blive beregnet på baggrund af den angivne periode, ekskl. de dage, som virksomheden har angivet, at de forventer at genindkalde medarbejderen.

Uddannelse i lønkompensationsperioden

Vi opfordrer til, at man anvender tiden man er hjemsendt med løn til at udvikle sine kompetencer.

Mange uddannelsesinstitutioner har kraftig udbygget deres online-tilbud af kurser. Se på den uddannelsesinstitution du normalt vil vælge eller se tilbud fra hele landet på www.efteruddannelse.dk.

Medarbejdere kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomheden eller medarbejderen.

Elever og lærlinge

Det er nu afgjort at elever og lærlinge også er omfattet af lønkompensation, med samme dækning som for ikke-funktionærer. Dvs. 90 %, dog maks. 26.000 om måneden – uanset typen af elever/lærlinge.
Du kan kun få refusion til løn i praktikperioder. I skoleperioder får du i forvejen tilskud til lønnen.
Hjemsendelsen forlænger som udgangspunkt ikke uddannelsestiden, medmindre det indstilles af det faglige udvalg.

Elever/lærlinge og praktikanter skal ikke afholde 5 ferie/fridage som andre medarbejdere.


Hvilken dokumentation skal bruges i ansøgningen?

Når du skal ansøge om lønkompensation for din virksomhed, skal du oplyse følgende:

  • Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller min. 50 medarbejdere).
  • CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejderen fuldtids- eller deltidsansat) pr. medarbejder.
  • Periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse for det, fx arbejdsmangel.
  • Tro- og love erklæring fra ledelsen på, at oplysningerne er korrekte.

Herefter får du udbetalt kompensation hurtigst muligt.


Virksomheden skal sende dokumentation senere

Virksomheden skal med revisorbistand efterfølgende dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. I dokumentationen skal blandt andet indgå attestation på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt fra den eventuelle faglige repræsentant på virksomheden. Hvis der ikke er et sådan skriftligt bevis, kan de relevante faglige organisationer gøre indsigelse.

Der er valgt en model med senere kontrol for at få ordningen til at virke hurtigst muligt.


Hvilken dokumentation skal bruges når covid-19-krisen slutter?

På den anden side af covid-19-krisen skal der indsendes dokumentation for, at ordningen blev udnyttet.

Det betyder, at virksomheden, når kompensationsperioden er udløbet, skal dokumentere, at den har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode.

Såfremt du har en faglig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra denne på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde.

Dokumentationen skal ske med revisorbistand.