Klausuler indgået i 2016 og frem

Har du en klausul i din kontrakt, der er indgået efter den 1. januar 2016?

Ring til vores specialister i ansættelsesret, de sidder klar til at rådgive dig. Ring på 7227 7227.

Eller skriv til os – her kan du også sende din kontrakt ind, også inden du skriver under på kontrakten.

Ellers kan du her læse mere om reglerne i lov om ansættelsesklausuler:


Generelt om ansættelsesklausuler

En ansættelsesklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, som begrænser dine muligheder for at blive ansat hos en konkurrent eller hos virksomhedens kunder og leverandører.
hvor klausulen gælder efter du er blevet opsagt eller selv har sagt din stilling op. Perioden, du er begrænset i, kan være op til 12 måneder fra du fratræder dit arbejde.

Der skelnes mellem: Konkurrenceklausuler, kundeklausuler og kombinerede klausuler.

Kompensation

Så længe ansættelsesklausulen gælder, skal du hver måned modtage en kompensation fra din tidligere arbejdsgiver. Beløbet beregnes ud fra den løn, du havde, da du fratrådte.

Beløbet du skal have afhænger af, hvor længe klausulen gælder, og om du har fundet nyt passende arbejde. Det er nemlig en betingelse for at få kompensationen, at du aktivt søger et andet passende arbejde og kan dokumentere, at du er i gang med at søge.

Kompensation for de to første måneder, skal du dog altid have udbetalt, sammen med din sidste løn, når du fratræder.

Modregning i kompensationen

Din tidligere arbejdsgiver kan nedsætte din kompensation, hvis du finder et andet passende arbejde - dvs. et arbejde, som du er kvalificeret til på baggrund af din uddannelse eller din erhvervserfaring. 

I skemaet nedenfor kan du se, hvad du har ret til at få i kompensation fra og med 3. måned efter din fratrædelse:

Kompensationsgrad (minimum)
Når klausulens aftalte varighed er
Du er tiltrådt andet passende arbejde
Ret til 60 procent Op til 12 måneder
Nej
Ret til 40 procent
Op til 6 måneder
Nej
Ret til 24 procent
Op til 12 måneder
Ja
Ret til 16 procent
Op til 6 måneder
Ja

Opsigelse af en ansættelsesklausul

Du kan ikke opsige en ansættelsesklausul. Det er kun din arbejdsgiver, der kan gøre det med én måneds varsel til udgangen af en måned.

Opsigelse af klausulen kan ske både under din ansættelse og efter, at du er fratrådt. Bliver klausulen opsagt, og fratræder du, inden seks måneder efter klausulen er opsagt? Så vil du altid have ret til kompensation for de første to måneder, hvis du har været ansat i mere end tre måneder.

Klausulen vil først kunne gøres gældende overfor dig, når du har været ansat i mere end seks måneder. Det betyder, at du ikke vil være bundet af en klausul, hvis du bliver opsagt eller selv siger op og din opsigelsesperiode udløber, inden du har været ansat i mere end seks måneder.

Hvis du overtræder klausulen.

Hvis du overtræder klausulen, kan du blive pålagt at betale en erstatning til din tidligere arbejdsgiver for de tab, du derved har påført arbejdsgiver.

Det er ofte skrevet ind i klausulen, at du skal betale en konventionalbod, for hver gang du overtræder klausulen. En konventionalbod er et fast beløb , som kan svare til et antal måneders løn. Du kan altså komme til at stå i en situation, hvor du skal betale en bod på flere hundrede tusinde kroner.

Derudover kan din tidligere arbejdsgiver måske også få nedlagt et fogedforbud mod, at du arbejder i det nye job.

Vil du vide mere? Så læs i Lov om ansættelsesklausuler.

Lov om forretningshemmeligheder

Når du fratræder din stilling, uanset om du bliver opsagt eller selv siger op, så er Lov om forretningshemmeligheder gældende, også selvom du ikke har skrevet under på en ansættelsesklausul.

I loven står der, at du ikke må videregive eller bruge erhvervshemmeligheder, som du har fået viden om igennem din ansættelse. Altså den slags oplysninger, som ikke er alment tilgængelige.

Eksempler på erhvervshemmeligheder kan være:

  • Kundekartoteker
  • Leverandøroversigt
  • Leverandørpriser
  • Markedsføringsstrategier
  • Viden om nye kunder
  • Kontaktpersoner

Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvad du må give videre.

Vil du vide mere? Så kan du læse i Lov om forretningshemmeligheder.


Kundeklausuler

Når du har skrevet under på en kundeklausul, betyder det, at du ikke må tage arbejde eller have erhvervsmæssige forbindelser til din tidligere arbejdsgivers kunder, leverandører eller andre erhvervsmæssige kontakter, i en aftalt periode, efter du er fratrådt.

Bliver du opsagt, skal din arbejdsgiver så hurtigt så muligt udlevere en liste til dig med de kunder/leverandører, som du ikke må have kontakt med, i den aftalte periode.

Listen må kun indeholde de kunder, som du har haft forretningsmæssig forbindelse med i 12 måneder tilbage i ansættelsen. Hvis din arbejdsgiver beder dig om det, skal du hjælpe med at lave listen.

Hvornår gælder din kundeklausul ikke længere

Fratræder du din stilling inden, du har været ansat i seks måneder, så falder kundeklausulen bort. Du vil dog fortsat have ret til to måneders kompensation i forbindelse med din sidste lønudbetaling, hvis du har været ansat mere end tre måneder.

Hvis din arbejdsgiver ikke udleverer en liste over de kunder og leverandører, der er omfattet af klausulen, og du har rykket skriftligt for den med en frist, kan kundeklausulen være ophævet, og du skal kontakte os.

Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul betyder, at du ikke må tage ansættelse hos en konkurrent, eller starte op som selvstændig med en virksomhed, der konkurrerer med din nuværende arbejdsgiver, hvis du stopper i dit nuværende job. 

En konkurrenceklausul kan kun indgås, hvis du er ansat i en helt særlig betroet stilling, hvilket betyder, at du har adgang til fortrolige oplysninger. Det kan være oplysninger omkring virksomhedens økonomi, kunderelationer eller andre erhvervshemmeligheder som fx produktudvikling eller opfindelser. 

I konkurrenceklausulen skal der konkret stå, hvad der gør dig til en særlig betroet medarbejder. Gør der ikke det, kan klausulen være ugyldig.

Hvornår gælder din konkurrenceklausul ikke længere

Bliver du opsagt på grund af virksomhedens forhold, som fx virksomhedens økonomi, manglende ordrer m.m., så er du ikke længere bundet af klausulen. Det samme gør sig gældende, hvis du fratræder din stilling inden, du har været ansat i seks måneder.

Du vil dog fortsat have ret til to måneders kompensation i forbindelse med din sidste lønudbetaling, hvis du har været ansat mere end tre måneder.

Kombinerede klausuler

En kombineret klausul er, når du er omfattet af både en konkurrence- og en kundeklausul.

Forskellen er, at her kan perioden du er begrænset i max være 6 måneder. Ellers gælder de samme regler som for konkurrenceklausuler og kundeklausuler. Du har krav på kompensation så længe klausulen gælder.

Det er kun din arbejdsgiver som kan opsige den kombinerede klausul med én måneds varsel. Din arbejdsgiver kan også vælge kun at opsige den ene af klausulerne og fortsat beholde den anden.

Hvornår gælder den kombinerede klausul ikke længere

Hvis du bliver opsagt på grund af fx dårlig økonomi i virksomheden eller en anden årsag, hvor du ikke selv er skyld i opsigelsen, vil konkurrenceklausulen automatisk falde bort, men kundeklausulen vil fortsat gælde.

Fratræder du din stilling inden, du har været ansat i seks måneder, så falder den kombinerede klausul også bort.

Du vil dog stadig have ret til engangskompensationen, altså de to måneders kompensation med din sidste løn, når du har været ansat mere end 3 måneder.