Offentligt ansat

Vi arbejder for at styrke dialogen mellem dig og din leder. Og som offentlig ansat er der helt særlige regler, som er gode at kende til. Her kan du blive klogere på partshøring, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du indkaldes til tjenstlig samtale.


Tjenstlig samtale

En tjenstlig samtale er en samtale mellem dig og din leder. Formålet med samtalen er at drøfte din arbejdsindsats eller din adfærd.

Din leder vil afholde samtalen med det formål at fortælle dig, hvilke forhold hun ønsker ændret, og hvad hun forventer af dig fremadrettet.
Inden den tjenstlige samtale skal du have en indkaldelse, som skal indeholde:

  • Dato og tidspunkt for samtalen
  • Dagsorden, så du ved hvad samtalen skal dreje sig om, og så du har mulighed for at forberede dig
  • Oplysning til dig om, at du har ret til at tage en bisidder med til samtalen.

Du har mødepligt til den tjenstlige samtale - medmindre du er syg. Hvis ikke du kan komme til en tjenstlig samtale på grund af sygdom, er det vigtigt, at du meddeler din leder det.

Bliver du indkaldt til en tjenstlig samtale, bør du i god tid kontakte os for nærmere rådgivning om, hvordan du skal forholde dig. Du kan få en bisidder fra Krifa med til samtalen, hvis vi vurderer, at der er behov for det.

Under samtalen

Under samtalen er det vigtigt, at du lytter og tager det til efterretning, din leder siger. Spørg meget gerne ind til det, din leder påtaler eller vejleder dig om, så det bliver konkret og forståeligt for dig. På den måde har du mulighed for at ændre din adfærd.

Din leder skal tage referat af samtalen og sende en kopi til dig. Du har ret til at kommentere på referatet, hvis der er ting i det, som ikke er sagt på mødet eller, hvis noget er sagt på mødet og ikke er skrevet i referatet. Dine kommentarer kan vedlægges som bilag til referatet.

Resultatet af den tjenstlige samtale kan være, at din leder udtrykker kritik og beder dig rette op på konkrete forhold. Efter omstændighederne kan du modtage en påtale eller en advarsel efter den tjenstlige samtale. Er der grundlag for det, kan din leder vælge at indstille dig til en opsigelse eller bortvisning.

Læs mere om opsigelse og bortvisning.

Inden din leder træffer en endelig afgørelse om enten advarsel, opsigelse eller bortvisning, skal din leder give dig mulighed for at komme med dine udtalelser til sagen. Det sker ved en partshøring.


Partshøring

Modtager du en partshøring, anbefaler vi, at du kontakter os hurtigst muligt for vejledning. Vi hjælper dig også med udformningen af et høringssvar.

Læs mere om partshøring.