Forside/ .../ Overenskomst

OverenskomstHvad er en overenskomst?

En overenskomst er en aftale om løn og ansættelsesforhold. Den indgås mellem en fagforening og en arbejdsgiverforening eller mellem en arbejdsgiver og en fagforening.

Din arbejdsplads kan være dækket af en overenskomst, fordi din arbejdsgiver er medlem af en arbejdsgiverforening, eller fordi din arbejdsgiver har indgået en overenskomst direkte med en fagforening.

Den overenskomst, din arbejdsgiver har indgået, er den, du arbejder under. Det afhænger ikke af, hvilken fagforening du selv er medlem af. Den overenskomst, der gælder for din ansættelse, skal fremgå af din ansættelseskontrakt. 

Ca. 70 procent af danske lønmodtagere arbejder under en overenskomst.

En overenskomst indeholder bestemmelser om fx:

 • Mindstelønssatser - hvor meget du mindst skal have i løn
 • Ret til mere end sygedagpenge under sygdom og barselsorlov
 • Hvor meget arbejdsgiveren skal betale til din pensionsopsparing
 • Hvor mange timer du i gennemsnit skal arbejde om dagen og om ugen
 • Om du skal have betaling for overarbejde, og hvor meget du skal have
 • Om du skal have ekstra betaling for at arbejde om aftenen og om natten
 • Ret til betaling for søgnehelligdage (helligdage, der falder på en almindelig hverdag)
 • Ret til efteruddannelse
 • Hvilke opsigelsesregler og hvilket opsigelsesvarsel der gælder, hvis du bliver fyret.

 


Overenskomster med Krifa

Vi har indgået overenskomster med fire forskellige arbejdsgiverforeninger. Derudover har vi indgået overenskomster med en lang række enkeltvirksomheder.

Vi er tværfaglige, og vores overenskomster anvendes inden for mange forskellige brancher.

Til at udvikle og håndhæve overenskomsterne har vi jurister, advokater og virksomhedskonsulenter, som kommer rundt i hele landet.

Det kendetegner vores overenskomster, at de på grund af vores dialogsyn ikke indeholder konfliktvåben (strejke og lockout). Derudover er de som regel mindre detailregulerende og mere fleksible end tilsvarende overenskomster.


Indgå en overenskomst gennem os

Vi tilbyder at lave overenskomst på din arbejdsplads for at styrke samarbejdet på din arbejdsplads med et fælles sæt spilleregler, som en overenskomst er.

Fordele for medarbejderne ved at have en overenskomst med os:

 • I får en fagforening, der er interesseret i jeres arbejdsplads
 • I kan få hjælp til at forhandle løn, lokalaftaler mv.
 • Klare regler og aftaler
 • I får en god – og billig - pensionsordning med bl.a. en sundhedsforsikring
 • Kurser om arbejdslyst, samarbejde, stress mv.

Fordele for arbejdsgiverne ved at have en overenskomst:

 • Klare regler og aftaler
 • Ingen usikkerhed om opsigelsesvarsler, overarbejde, tillæg og pension
 • I får en seriøs samarbejdspartner
 • I får en pensionsordning, der indeholder sundhedsforsikring med tilbud om diverse behandlinger, hjælp til hurtig tilbagevenden efter længere sygdomsforløb mv.
 • Mulighed for kurser om arbejdsglæde, samarbejde, stress mv.

En overenskomst med Kristelig Fagforening er fleksibel.

Kontakt os i dag og hør, hvad vi kan tilbyde jeres virksomhed.


Tillidsrepræsentant, kontaktperson eller talsmand?

Det er en god ide at have en tillidsrepræsentant, alternativt en kontaktperson, på en arbejdsplads.

Hvilke opgaver har tillidsrepræsentanten?

En tillidsrepræsentant er en medarbejder, der fungerer som talsmand for medarbejderne over for arbejdsgiveren. Tillidsrepræsentantens overordnede opgave er at fremme og vedligeholde et godt samarbejde på arbejdspladsen.
Det gør han eller hun ved løbende at have en tillidsfuld dialog mellem ledelse og tillidsrepræsentant, så det sikres, at der bliver taget hånd om konflikter og andre udfordringer, inden de vokser sig store.

Det er til gavn for både virksomheden og medarbejderne.

Tillidsrepræsentanten på arbejdspladser med en af vores overenskomster er også kontaktperson for Kristelig Fagforening.

Reglerne om, hvordan tillidsrepræsentanten vælges, og hvad der er hans eller hendes rolle, er beskrevet i særskilte paragraffer/aftaler i de enkelte overenskomster.

Er du interesseret i at være tillidsrepræsentant?

Hvis du vil høre mere om at være tillidsrepræsentant, kan du sende en mail til overenskomst@krifa.dk eller ringe til vores Erhvervsafdeling på 7227 7227. Vi tilbyder kurser til tillidsrepræsentanter, så du bliver klædt godt på til opgaven.

Kontaktperson

En kontaktperson har ingen formelle kompetencer og er ikke valgt af sine kolleger. Han eller hun har sagt ja til at modtage informationer fra os i relation til overenskomsten, pensionsordning og ideer og tiltag til fremme af god arbejdslyst. Som kontaktperson og medlem af Krifa kan du deltage i vores kurser for tillidsrepræsentanter.


Kurser for tillidsrepræsentanter

Vi tilbyder kurser for tillidsrepræsentanter til de medlemmer af Krifa Light, Krifa Basis og Krifa Plus, der er valgt til tillidsrepræsentanter eller har sagt ja til at være kontaktperson. Kurserne giver faglig og personlig udvikling og ruster dig til det hverv, du har sagt ja til.

Kurserne indeholder undervisning i overenskomstforhold, arbejdsretlige emner, kommunikation og konfliktløsning.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på overenskomst@krifa.dk


Krifa har overenskomster med fire arbejdsgiverforeninger. Derudover har vi virksomhedsoverenskomster med en lang række enkeltvirksomheder.

Vi er tværfaglige. Derfor bliver vores overenskomster brugt inden for mange brancher og er blandt andet kendetegnet ved vores dialogsyn, der ikke indeholder konfliktvåben som strejke og lockout. Derudover er overenskomsterne som regel mindre detailregulerende og mere fleksible end andre. 

Her kan du se vores forskellige overenskomster:

 • Virksomhedsoverenskomst
 • Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og ITD Arbejdsgiver
 • Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Restauratørernes Arbejdsgiverforening (RAF2000)
 • Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening (NRAF)
 • Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Foreningen af Kristne Friskoler

 • Virksomhedsoverenskomst

  Kristelig Fagforening til byder virksomheder at indgå en standardvirksomhedsoverenskomst. Vilkårene i relation til medarbejderne fremgår herunder. Der er tale om en tværfaglig overenskomst, der som udgangspunkt omfatter alle ansatte på virksomheden. Der er fastsat mindstelønninger for en række faggrupper, men yderligere kan forhandles konkret.


  Arbejdsmarkedspension

  Til vores overenskomst med hører en arbejdsmarkedspensionsordning. Ordningen forvaltes, efter udbud, af Danica Pension, og er en kombination af opsparing og forsikringer.

  Læs mere om pensionsordningen.Her kan du også se, hvordan din opsparing udvikler sig, hvis du allerede har en pension under ordningen, og du kan anmelde eventuelle forsikringsskader online.

  Du kan også hente en app fra Danicas ”mobilpension”. Den giver dig et overblik over forsikringer og opsparing.

  Har du et længere sygdomsforløb, er der også tilbud til at hjælpe dig ”tilbage i arbejde” så hurtigt som muligt. Læs mere om det tilbud.

  Seniorordning – et godt arbejdsliv for seniorer er en fordel for både dig og din arbejdsgiver

  Der er to væsentlige bevægelser på arbejdsmarkedet i de kommende år:

  • Vi skal alle arbejde længere end tidligere generationer.
  • Arbejdsstyrken bliver ældre, og når mange går på pension over en kort periode, medfører det et kompetencedræn i virksomhederne.

  Derfor er vi optaget af, hvordan et godt arbejdsliv for seniorer kan se ud både for virksomhederne og medarbejderne. Gennem den aftalte seniorordning i overenskomsten er det muligt for arbejdsgiver og medarbejder at indgå helt individuelle aftaler, som kommer begge parter til gode.

  Hvordan kommer jeg i gang med en seniorordning?

  Som medarbejder kan du tage udgangspunkt i overenskomsten for at få lavet en aftale. Det vigtige for dig er måske at strække tilknytningen til arbejdsmarkedet længst muligt.

  Som arbejdsgiver kan du også begynde samtalen med afsæt i overenskomsten. Spørgsmålet om at bevare kompetencer på virksomheden kan måske være dit udgangspunkt.

  I de følgende afsnit er bestemmelserne Krifas standard virksomhedsoverenskomst om en seniorordning beskrevet ud fra en medarbejder- og arbejdsgiver-synsvinkel.

  Hvis din arbejdsplads er så stor, at I har et fast arbejdsmiljøudvalg eller samarbejdsudvalg, kan I lave aftaler om senioraftaler i arbejdsmiljø- eller samarbejdsudvalget. Det er også en god ide at inddrage jeres tillidsrepræsentanter i arbejdet med senioraftaler. På den måde er ingen i virksomheden i tvivl om, at samtalen kommer på et tidspunkt. Det skaber tryghed.

  Seniorinspiration for dig, der er lønmodtager
  Bliver børnebørnene for hurtigt store, og er der alt for lidt tid til din hobby? Vil du gerne fylde tilværelsen med andet end arbejde, men synes alligevel, at tiden ikke er inde til at sige endegyldigt farvel til arbejdsmarkedet? Så kan du overveje at gøre brug af, at din Krifa-overenskomst giver dig mulighed for 5 ekstra fridage pr. år fra 5 år før, du kan gå på folkepension?

  Planlægning gennem dialog
  Fra 6 år før din forventede pensionsalder har du ifølge overenskomsten med Krifa ret til en dialog med din arbejdsgiver om, hvordan du ønsker, at dine sidste år på arbejdsmarkedet skal forme sig. Omvendt har din arbejdsgiver mulighed for at udtrykke sine forventninger til dig.

  Ingen ændringer
  En dialog kan resultere i, at begge parter ønsker at fortsætte en ganske almindelig ansættelse eller en aftale om at tage temaet op igen på et senere tidspunkt.

  Ændrede opgaver
  Måske synes du, at dine opgaver er blevet for hårde i forhold til din fysik eller ansvaret for belastende, og du har svært ved at se, hvordan det kan blive ved at holde. Måske kan I aftale, at der reduceres i den del af dine opgaver, der er særligt belastende, men at du for eksempel i stedet får ansvaret for at oplære de nye lærlinge eller tilsvarende.

  Mere frihed
  Hvis du ønsker at nedtrappe din arbejdstid forud for pensionen, har du mulighed for det, fordi du har ret til frihed svarende til 5 arbejdsdage fra 5 år før, du når folkepensionsalderen. Der er som udgangspunkt tale om hele dage, og det er frihed uden løn.

  Hvis du indgår en aftale med din arbejdsgiver om frihed, har I mulighed for selv at aftale, hvordan og hvor meget frihed der skal være tale om, men du har som udgangspunkt kun ret til det, der svarer til 5 hele fridage.

  Betalt frihed
  Hvis der ligger en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om frihed i henhold til overenskomstens seniorordning, har du mulighed for at bruge en del af dit pensionsbidrag til at kompensere for den lønnedgang, som den øgede frihed vil medføre.

  Få mere at vide
  Du kan altid få mere at vide om overenskomstens seniorordning ved at kontakte os.

   

   

  Seniorinspiration for dig, der er arbejdsgiver
  Forsvinder der viden, når dine ældste og mest erfarne medarbejdere vælger at gå på pension?

  Vil du som arbejdsgiver gerne hjælpe dine seniormedarbejdere til en gradvis overgang til pensionisttilværelsen og dermed sikre en overlevering af deres viden til yngre kolleger?

  Er du klar over, at din overenskomst giver dine medarbejdere ret til 5 ekstra fridage pr. år fra 5 år før, de kan gå på folkepension?

  Planlægning gennem dialog
  Fra 6 år før den forventede pensionsalder har du pligt til en dialog med din medarbejder om, hvorledes denne kunne ønske sig, sine sidste år på arbejdsmarkedet skal forme sig, og hvilke forventninger du som arbejdsgiver har til din medarbejder.

  Ingen ændringer
  En dialog kan munde ud i, at begge parter ønsker at fortsætte en ganske almindelig ansættelse eller med en aftale om at tage temaet op igen på et senere tidspunkt.

  Ændrede opgaver
  Måske synes din medarbejder, at opgaverne er blevet for hårde i forhold til sin fysik, eller ansvaret er blevet belastende, og har svært ved at se, hvorledes at det kan blive ved at holde. Måske kan I aftale, at der reduceres i den del af vedkommendes opgaver, der er særligt belastende, men i stedet får ansvaret for at oplære de nye lærlinge eller tilsvarende.

  Mere frihed
  Ønsker medarbejderen derimod at nedtrappe sin arbejdstid forud for pensionen, så er der mulighed for dette, da medarbejderen har ret til frihed svarende til 5 arbejdsdage pr. år fra 5 år, før vedkommende når folkepensionsalderen. Der er som udgangspunkt tale om hele dage, og det er frihed uden løn.

  Indgår du en aftale med din medarbejder om frihed, så har I mulighed for selv at aftale, hvorledes og hvor meget frihed, der skal være tale om, men medarbejderen kan kun kræve, hvad der svarer til 5 hele fridage.

  Betalt frihed
  Hvis der ligger en aftale mellem dig og din medarbejder om frihed i henhold til overenskomstens seniorordning, så er der mulighed for at bruge en del af pensionsbidraget til at kompensere for den lønnedgang, som den øgede frihed vil medføre. Der er dog visse grænser for, hvor meget der kan bruges.

  Få mere at vide
  Du vil altid kunne få mere at vide om overenskomstens seniorordning ved at henvende dig til Krifa Erhvervsafdeling.


  Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og ITD Arbejdsgiver

  Krifa og ITD Arbejdsgiver indgik aftale om overenskomst på transport- og logistikområdet i maj 2016. Denne overenskomst blev genforhandlet i maj 2017 og er gældende fra 01.07.2017 til 30.06.2018. 
  Overenskomsten er tværfaglig, og omfatter derfor alle ansatte på virksomheder, der er meldt ind i ITD Arbejdsgiver. 
  Overenskomsten bygger på dialogsynet og giver meget medbestemmelse lokalt for både medarbejdere og ledelse. Det er en mindstelønsoverenskomst, der åbner op for lokale forhandlinger om løn og arbejdstid. 
  Det er en smidig og fleksibel aftale, der er et godt alternativ til andre overenskomster på området.

  Ud over overenskomsten er Kristelig Fagforening og ITD Arbejdsgiver enige om, at vi vil arbejde for at højne arbejdsglæde og trivsel i branchen. 

  Ansættelsesaftaler

  Vi har lavet en ansættelseskontrakt, der passer til overenskomsten. Den opfylder lovgivningens krav til en ansættelseskontrakt, og kan være med til at hjælpe til at få truffet aftale om de nødvendige emner. Brug af ansættelseskontrakten er dog ingen garanti for, at den er korrekt udfyldt, og at alle aftaler er beskrevet. Der findes to ansættelseskontrakter – en til funktionær og en til ikke-funktionær.


  Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Restauratørernes Arbejdsgiverforening (RAF 2000)

  Overenskomsten med RAF 2000 regulerer løn- og ansættelsesvilkår for de ansatte på ca. 60 hoteller, restauranter, bowlingcentre og caféer. Overenskomsten blev indgået første gang i år 2000. RAF 2000-overenskomsten løber dog over perioder, som begynder den 1. oktober i stedet for den 1. marts.

  Læs mere om RAF-overenskomsten her:


  Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening (NRAF)

  Overenskomsten med Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening er en udløber af konflikten på Nyhavn i slutningen af 1990'erne. Den dækker de ansatte på ca. 15 af Nyhavns 20 restaurationer. Indholdsmæssigt ligner denne overenskomst meget Kristelig Fagforenings overenskomst med RAF 2000. Der er dog tale om to selvstændige overenskomster, og Nyhavnsoverenskomsten har, som navnet antyder, en begrænset geografisk udstrækning. Den er derfor at betragte som en lokalaftale.

  Læs mere om Nyhavnsoverenskomsten her:


  Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Foreningen af Kristne Friskoler

  Med Foreningen af Kristne Friskoler har vi indgået en overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for skolesekretærer, forretningsførere, pedeller og rengøringspersonale ansat på skoler, der er medlem af Foreningen af Kristne Friskoler.

  Protokollater til FKF overenskomsten 

  Arbejdsmarkedspension

  I tilknytning til vores overenskomst med Foreningen af Kristne Friskoler er det aftalt at anvende den pensionsordning, som er beskrevet ovenfor. Se mere om den ovenfor under ”Virksomhedsoverenskomst”.


  Fandt du, det du søgte?
  Ja
  Nej
  Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
  Ja
  Nej

  Mange tak for din tilbagemelding.

  Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

  Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.