Forside/ Find svar/ Opsigelse/ Funktionær
Forside/ .../ Funktionær

Opsigelse for funktionærer

Hvis du er funktionær, eller det står i din ansættelseskontrakt, at funktionærloven gælder, skal du være opmærksom på følgende regler for opsigelse.Hvem er funktionær

Det er hverken din titel eller månedsløn, der afgør, om du er ansat under funktionærloven. Det afgørende er, hvad du arbejder med.

Du er ansat som funktionær, når dit arbejde hovedsageligt er inden for:

 • Handel og kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition. Fx: Butiksassistenter, sælgere, ejendomsmæglere, bankansatte og receptionister.
 • Tekniske bistandsydelser, som ikke er af håndværksmæssig eller fabriksmæssig art. Fx: Tekniske tegnere, konstruktører, reklametegnere, laboranter og maskinteknikere.
 • Kliniske bistandsydelser, som ikke er af håndværksmæssig eller fabriksmæssig art. Fx: Klinikassistenter, fysioterapeuter, dyrlægeassistenter og tandlæger.
 • Arbejdsledelse eller tilsyn. Fx: Ledere, mellemledere, formænd, værkførere og forretningsførere.

Derudover skal du være lønmodtager og ansat i mere end otte timer om ugen.

Vikaransatte i vikarbureauer er som udgangspunkt ikke funktionærer. Læs mere om reglerne for vikarer.

Selv om du ikke laver funktionærarbejde, kan du være omfattet af funktionærloven, hvis det er aftalt i din ansættelseskontrakt. Kontakt os for nærmere vejledning.


Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg modtager en opsigelse?

 • Tjek, at opsigelsesvarslet er korrekt. Du kan eventuelt benytte vores opsigelsesberegner. Opsigelsesvarslet starter fra det tidspunkt, hvor du har modtaget opsigelsen. Accepterer du for kort opsigelsesvarsel, kan det give karantæne fra dagpenge.
 • Tjek, at årsagen til din opsigelse er korrekt.
  Er årsagen til opsigelsen ikke korrekt, bør du straks kontakte os for nærmere rådgivning.
 • Få opsigelsen på skrift. Funktionærer har krav på en skriftlig opsigelse.
 • Opsigelsen kan måske give ret til dækning af løn og kursusudgifter til et kortere kursus i opsigelsesperioden. Kontakt os for nærmere rådgivning om kompetenceudviklingsfonde.
 • Har du tegnet Lønsikring, skal du inden 14 dage efter, at du har modtaget din opsigelse, anmelde kommende ledighed til Krifa Forsikring A/S.
 • Gør brug af Krifas mange tilbud:

Beregn din arbejdsgivers opsigelsesvarsel over for dig

Oversigt over funktionærlovens almindelige opsigelsesvarsler fra arbejdsgiverens side

Ansættelsestid 
Opsigelsesvarsler 
Opsigelse skal være modtaget
0-3 måneder med aftalt prøvetid
14 dage
Opsigelsen skal være modtaget inden 14 dage før udgangen af 3 måneder
0-6 måneder
1 måned
Opsigelsen skal være modtaget inden udgangen af 5 måneder
6 måneder - 3 år
3 måneder
Opsigelsen skal være modtaget inden udgangen af 2 år og 9 måneder
3 år - 6 år
4 måneder
Opsigelsen skal være modtaget inden udgangen af 5 år og 8 måneder
6 år - 9 år
5 måneder
Opsigelsen skal være modtaget inden udgangen af 8 år og 7 måneder
Over 9 år
6 måneder
Opsigelse efter 8 år og 7 måneder

Eksempel
Din arbejdsgiver vil opsige dig med 1 måneds varsel. Det kan han kun, hvis du har været ansat i under 5 måneder. Opsigelsesvarslets længde bliver altså regnet med i din anciennitet, dvs. den tid du har været ansat.


Særligt om prøvetid

For at reglerne om prøvetid i funktionærloven gælder, skal det stå i din ansættelseskontrakt.

Hvis din arbejdsgiver vil sige dig op inden for prøvetiden, skal han varsle det med 14 dage. Som ansat har du ikke noget opsigelsesvarsel i prøvetiden, dvs., at du kan sige op og fratræde fra dag til dag. Det ses dog ofte anført i kontrakter om prøvetid, at der aftales "et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage", og så skal du selvfølgelig overholde det.


Forlænget varsel

Du og din arbejdsgiver kan dog have aftalt et længere varsel. Hvis det er tilfældet, skal din arbejdsgivers varsel over for dig være tilsvarende forlænget set i forhold til varslerne i skemaet ovenfor.

Eksempel:
Du og din arbejdsgiver har aftalt, at du har et opsigelsesvarsel på 2 måneder, hvis du ønsker at sige op. Du har været ansat i 2 år. Din arbejdsgiver vil gerne opsige dig. Han skal altså opsige dig med et opsigelsesvarsel på 4 måneder.


Opsigelse under sygdom

Du og din arbejdsgiver kan have aftalt, at opsigelse kan ske efter 120 sygedage med 1 måneds varsel fra din arbejdsgivers side (120-dagesreglen). Der er en række betingelser, som skal være opfyldt. Bliver du afskediget på grund af sygdom eller under en sygdomsperiode, bør du altid søge rådgivning hos os.


Er opsigelsen rimelig?

Du er beskyttet mod urimelig afskedigelse, hvis du har været ansat som funktionær i mere end 12 måneder. Det betyder, at din arbejdsgiver skal give en rimelig begrundelse for at sige dig op og for, at det netop er dig, der skal siges op.

Kontakt os for nærmere rådgivning. Du kan også indsende din opsigelse ved at benytte kontaktformularen nederst på siden. For at vi kan vurdere din opsigelse, skal du indsende din ansættelseskontrakt, opsigelse og en beskrivelse af, hvorfor du ikke mener, opsigelsen er rimelig.


Jobsamtaler i opsigelsesperioden

Som funktionær har du ret til at gå til jobsamtaler i arbejdstiden i opsigelsesperioden. Du skal så vidt muligt forsøge at lægge samtalerne uden for arbejdstiden. Kontakt os for nærmere rådgivning.


Fratrædelsesgodtgørelse

Hvis du som funktionær bliver opsagt efter at have været ansat uafbrudt i samme virksomhed i mere end 12 år, har du ret til en godtgørelse.

Opsagt efter 
Ret til godtgørelse 
12 års ansættelse
1 måneds løn
17 års ansættelse
3 måneders løn

Du har ikke ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du selv siger op, medmindre din arbejdsgiver allerede har opsagt dig, og du siger op, fordi du har fået andet arbejde.

Det er ancienniteten på tidspunktet for det faktiske fratrædelsestidspunkt, der er afgørende for, om du har ret til fratrædelsesgodtgørelse.

Godtgørelsens størrelse

Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes på grundlag af din indtægt ved fratrædelsen. Arbejdsgivers pensionsandel og den skattemæssige værdi af fri telefon, ret til privat kørsel i firmabil mv. medregnes. Feriegodtgørelse medregnes ikke.

Udbetalingen

Fratrædelsesgodtgørelsen skal udbetales ved fratræden, og det sker typisk med sidste lønudbetaling. Der er et skattefrit bundfradrag på 8.000,- kr.


Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs her om reglerne for kunde- og konkurrenceklausuler.


Fritstilling og suspension

Hvis du bliver sagt op, skal du normalt fortsat møde på arbejde i opsigelsesperioden. Forskellige forhold kan dog føre til, at din arbejdsgiver fritstiller eller suspenderer dig i opsigelsesperioden.

Hvad vil det sige at blive fritstillet?

Ingen mødepligt
At være fritstillet betyder, at du fremover ikke skal møde på arbejde. 
Løn
Du modtager din sædvanlige løn i fritstillingsperioden. Som udgangspunkt har du også fortsat ret til goder som fri telefon, fri bil eller den skattemæssige værdi af disse. Andet kan dog være aftalt.
 
Nyt job?
Du kan tage et nyt job i opsigelsesperioden (dog ikke i en konkurrerende virksomhed).
Loyalitet
Dit ansættelsesforhold består i fritstillingsperioden, og du er fortsat omfattet af loyalitetspligten over for din arbejdsgiver. Det har betydning, hvis du vil opstarte konkurrerende virksomhed eller søge job hos en konkurrent. I så fald skal du ”kontraopsige” og fratræde først. Eventuelt kan du fratræde tidligere, hvis det kan aftales skriftligt med din arbejdsgiver.
 
Ferie
En fritstilling indebærer et varsel om at holde ferie i videst muligt omfang. Ferie, der anses for holdt under fritstillingen, afregnes der ikke feriegodtgørelse for, når du fratræder. Fritstillingsperiodens længde afgør, hvor meget ferie der anses for holdt. Se nærmere her:

Er perioden over 1 måned og 2 uger = 2 ugers restferie anses for holdt.
Er perioden over 3 måneder og 3 uger = Al optjent ferie anses for holdt.

Der er dog en lang række undtagelser. Kontakt os for nærmere rådgivning. 

Hvad vil det sige at blive suspenderet?

Stå til rådighed
Du skal ikke møde dagligt på arbejde, men skal stå til rådighed, hvis din arbejdsgiver får brug for dig i opsigelsesperioden.
 
Løn
Du modtager din sædvanlige løn i opsigelsesperioden, ligesom du som udgangspunkt fortsat har ret til goder som fri telefon eller fri bil eller den skattemæssige værdi af disse. Andet kan dog være aftalt. 
Nyt job?
Du kan ikke tage et nyt arbejde, medmindre det aftales med din arbejdsgiver, eller du kontraopsiger og fratræder, inden du tiltræder det nye job.
 
Loyalitet
Dit ansættelsesforhold består i suspensionsperioden, og du er fortsat omfattet af loyalitetspligten over for din arbejdsgiver. Det har betydning, hvis du vil opstarte konkurrerende virksomhed eller søge job hos en konkurrent. I så fald skal du ”kontraopsige” og fratræde først. Eventuelt kan du fratræde tidligere, hvis det kan aftales skriftligt med din arbejdsgiver. 
Ferie
En suspension indebærer ikke i sig selv et varsel om at holde ferien. Eventuel ferie skal varsles efter de almindelige regler i ferieloven

Ferie i opsigelsesperioden og ferie efter fratræden

Hvis du ikke er fritstillet i opsigelsesperioden, kan ferie og feriefridage varsles på normal vis. Du har dog ikke pligt til at holde din hovedferie i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder. Det gælder, uanset hvad I måtte have aftalt om ferien, før du modtog opsigelsen.

Din arbejdsgiver skal indbetale dine feriepenge til Feriekonto senest den 7. i 2. måned efter, at du er fratrådt. Fratræder du din stilling med udgangen af februar måned, skal din arbejdsgiver indbetale feriepengene for indeværende ferieår, næste ferieår og det følgende ferieår senest den 7. april. Indbetalingen kan ses på borger.dk ca. 5-10 dage efter, at de er indbetalt.

Kan du ikke se dine tilgodehavende feriepenge på borger.dk, bør du i første omgang kontakte din arbejdsgiver for at høre om årsagen til den manglende betaling.

Vil eller kan din arbejdsgiver ikke betale dine feriepenge, kan du kontakte os for nærmere rådgivning.


Bortvisning

En bortvisning er en øjeblikkelig afslutning af ansættelsesforholdet, hvor du får besked på at rydde din plads omgående og aflevere arbejdsgiverens ejendele, herunder nøgler. Du er altså fyret med øjeblikkelig virkning og uden hensyn til dit opsigelsesvarsel.

Mulige konsekvenser af bortvisning

Du får derfor ikke løn fra bortvisningstidspunktet og frem. Derudover vil du få karantæne fra dagpenge, og din arbejdsgiver vil efter omstændighederne kunne kræve en erstatning af dig.

Hvad skal du gøre

 • Få bortvisningen på skrift.
  Du skal bede om at få din bortvisning på skrift. På den måde undgår du misforståelser.
 • Er du i tvivl, om du er bortvist.
  Hvis din arbejdsgiver har bedt dig om at gå hjem, og du ikke har fået noget på skrift, er det vigtigt, at du straks kontakter os for nærmere rådgivning.
 • Kontakt os med det samme.
  Det er meget vigtigt, at vi får reageret straks over for din arbejdsgiver, hvis vi mener, bortvisningen er uberettiget. Kontakt os derfor straks. Manglende reaktion kan betyde, at evt. erstatning eller godtgørelse mistes.
 • Meld dig ledig.
  Selv om bortvisningen er uberettiget, er det vigtigt, at du tilmelder dig jobcenteret som ledig med det samme. Viser det sig senere, at bortvisningen er berettiget, kan du kun afvikle en karantæne i en periode, hvor du er meldt ledig hos jobcentret og i a-kassen.

Hvornår kan du bortvises

Din arbejdsgiver kan bortvise dig, hvis du groft har misligholdt ansættelsesaftalen. Det kan for eksempel være ved vold, tyveri, udeblivelse, grov illoyalitet eller grov tilsidesættelse af dine arbejdsopgaver. Det kan også være på grund af andre forhold, som du tidligere er blevet advaret om.

Uberettiget bortvisning

Er bortvisningen uberettiget, kan vi hjælpe dig med at få erstatning for den løn, du skulle have haft i en opsigelsesperiode, og måske en godtgørelse for urimelig afskedigelse.


Gennemgang af din opsigelse eller bortvisning

For at vi kan gennemgå din opsigelse/bortvisning, har vi som udgangspunkt brug for følgende dokumenter:

 • Kopi af din ansættelseskontrakt
 • Kopi af din opsigelse/bortvisning.
 • Beskrivelse af hændelsesforløb (hvis vi skal vurdere, om opsigelsen er rimelig).

Hvis du ønsker, at vi gennemgår din opsigelse eller bortvisning, kan du indsende den ved at bruge formularen herunder.


Vælg fil Vi modtager filer i formaterne .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .png og .txt
Den samlede størrelse af vedhæftede filer må ikke overskride 25 MB

Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

KVITTERING

Hvis du selv vil sige op

Du har altid ret til at sige din stilling op med det opsigelsesvarsel, der gælder for dit ansættelsesforhold. Er du ansat som elev efter erhvervsuddannelsesloven, gælder der særlige regler.

Vær dog opmærksom på, at opsigelse af arbejdet med henblik på at søge dagpenge efter opsigelsesperiodens udløb som udgangspunkt medfører karantæne.

Inden du siger dit job op, kan det være en god idé at få en karrieresamtale, fordi:

 • Det er lettere at finde et nyt job, når du er i job
 • Samtalen kan åbne op for nye muligheder både på dit nuværende og kommende job.
 • Vores konsulenter har masser af erfaring i at hjælpe folk til at se deres potentiale og i at komme tættere på drømmejobbet.

Krifa tilbyder gratis karrieresamtale til medlemmer af Krifa Basis og Krifa Plus. Er du medlem af Krifa Plus får du en karriererådgiver knyttet personligt til dig.

Hvordan opsiger jeg mit arbejde?

Vi anbefaler altid, at du skriver en skriftlig opsigelse i to eksemplarer. Det ene eksemplar beder du din arbejdsgiver om at datere og kvittere på for modtagelse. Det eksemplar, din arbejdsgiver har kvitteret på, beholder du. Det andet eksemplar kan din arbejdsgiver beholde.

På denne måde sikrer du dokumentation for, at du har givet det korrekte varsel, og at din arbejdsgiver har modtaget opsigelsen rettidigt.

Begrundelse

Du har ikke pligt til at give en begrundelse for din opsigelse.

Varsel

Du finder dit opsigelsesvarsel i din ansættelseskontrakt, enten direkte eller ved henvisning til en overenskomst eller til funktionærloven. Er du omfattet af funktionærloven, har du som udgangspunkt 1 måneds varsel til en måneds udgang.

Eksempel:
Sidste frist for at opsige arbejdet til udgangen af april måned er sidste arbejdsdag i marts måned.

Ændret varsel

Varslet er kortere, hvis der er aftalt prøvetid.

Varslet kan være længere, men det kræver, at din arbejdsgivers opsigelsesvarsel er blevet forlænget tilsvarende. Tjek derfor ansættelseskontrakten, før du opsiger din stilling.

Hvordan skal du forholde dig i opsigelsesperioden

I din opsigelsesperiode har du pligt til fortsat at være loyal over for din arbejdsgiver, og du skal møde på arbejde som normalt. Se dog ”jobsamtaler i opsigelsesperioden".


Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.