Forside/ .../ Opsigelse

Hvis du siger op, eller bliver sagt op

Hvis du bliver sagt op, eller selv ønsker at sige op, skal du være opmærksom på, hvilke regler der gælder. Alle reglerne kan du læse meget mere om her.Hvad skal du være opmærksom på, hvis du bliver sagt op?

 • Er opsigelsesvarslet korrekt?
  Opsigelsesvarslet starter fra det tidspunkt,hvor du har modtaget opsigelsen. Accepterer du for kort opsigelsesvarsel, kan det give karantæne fra din a-kasse, så du i en periode ikke kan få dagpenge.
 • Er årsagen til opsigelsen rimelig?
  Hvis ikke opsigelsen svarer til det, der i virkeligheden er sket, eller du mener opsigelsen ikke er rimelig, bør du straks kontakte os for nærmere rådgivning.
 • Måske har du en særlig beskyttelse?
 • Få opsigelsen på skrift.
 • Opsigelsen kan måske give ret til dækning af løn- og kursusudgifter til et kortere kursus i opsigelsesperioden. Kontakt os for nærmere rådgivning om kompetenceudviklingsfonde.
 • Har du tegnet lønsikring hos Krifa Forsikring A/S, skal du inden 14 dage, efter du har modtaget din opsigelse, oplyse Krifa Forsikring A/S om, at du er sagt op.
 • Gør brug af Krifas mange tilbud om:

Få jobrådgivning i opsigelsesperioden

Er du blevet sagt op, tilbyder vi telefonisk sparring på jobsøgning og uddannelse.

Vi tilbyder en gratis samtale med vores jobrådgivere. Vi møder dig præcis der, hvor du er, for at du kan fortsætte et aktivt liv på arbejdsmarkedet.

Jobrådgivning er for dig, der er sagt op, men endnu ikke er ledig. I det øjeblik du er ledig og får dagpenge, skal du bruge jobrådgiverne i din lokale Krifa.

Vi tilbyder dig:

 • Hjælp til at gøre din jobsøgning endnu skarpere.
 • Sparring på din ansøgning og CV.
 • Idéer til uopfordret og personlig jobsøgning gennem dit netværk.
 • Rådgivning om brancheskift, kursus og uddannelsesmuligheder.
 • Hjælp til forberedelse af jobsamtale.
 • At være sparringspartner i dit arbejdsliv.

Vi kan prikke til dig, være nysgerrige og komme med forslag til nye muligheder. Alt efter dine behov tilbyder vi også links til redskaber på nettet og online forløb, der kan hjælpe dig videre i jagten på dit næste job.

Mange undgår ledighed efter samtalen

Mange medlemmer bliver slet ikke ledige eller er ledige i kortere tid efter samtalen med vores jobkonsulenter. Hele 9 ud af 10 er ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med samtalen. Så der er al mulig grund til at ringe.

Ring allerede i dag på 7227 7227 og spørg efter en jobrådgiver.


Hvilke regler gælder der for en opsigelse

Hvilke regler, der gælder ved en opsigelse, afhænger af, hvad der står i din ansættelseskontrakt og hvilken lovgivning, du er omfattet af. Du kan altid få en opsigelse vurderet hos os.

Vælg fil Vi modtager filer i formaterne .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .png og .txt
Den samlede størrelse af vedhæftede filer må ikke overskride 25 MB

Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

KVITTERING

Skal vi gennemgå din opsigelse/bortvisning, har vi som udgangspunkt brug for disse dokumenter:

 • Kopi af din ansættelseskontrakt.
 • Kopi af din opsigelse/bortvisning.
 • Skal vi vurdere, om din opsigelse er rimelig, skal vi have en beskrivelse af, hvad der er sket.
     

Skriftlighed

En opsigelse kan blive givet både mundtlig og skriftligt. Varslet begynder som udgangspunkt, når du får opsigelsen.

Bliver du sagt op mundtlig, anbefaler vi, at du beder om at få opsigelsen på skrift, så du undgår eventuelle misforståelser. Er du funktionær, har du altid krav på en skriftlig opsigelse.


Opsigelsesvarsel

Det er vigtigt, at opsigelsesvarslet er overholdt, når du bliver sagt op. Hvis du accepterer et for kort varsel, kan det betyde, at du får karantæne fra din a-kasse. Det vil sige, at du i en periode ikke kan få dagpenge.

Din arbejdsgiver har pligt til at skrive dit opsigelsesvarsel i dit ansættelsesbevis. Her skal varslet være beskrevet, eller der skal være henvist til opsigelsesvarslerne i en overenskomst eller funktionærloven.


Årsagen til opsigelse

Det er en konkret vurdering, om en opsigelse er i orden. Der findes mange forskellige love og regler, som regulerer, om en opsigelse er rimelig. Er opsigelsen ikke rimelig, kan det betyde, at din arbejdsgiver skal betale en godtgørelse til dig.

Vær opmærksom på, at der kan være særlige beskyttelsesregler, hvis du bliver opsagt:

 • I forbindelse med graviditet, barsel eller adoption
 • På grund af dit køn
 • Fordi du har længerevarende sygdom eller et handicap
 • På grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse
 • På grund af din alder
 • På grund af, at du arbejder på deltid, eller fordi du har ønsket deltidsarbejde
 • På grund af virksomhedsoverdragelse
 • På grund af medlemskab af en bestemt fagforening
 • Og du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant
 • På grund af, at du passer dit handicappede barn
 • På grund af fravær af familiemæssige årsager.

Hvad skal jeg være opmærksom på i opsigelsesperioden

Du har pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver i opsigelsesperioden. Det betyder, at du skal møde på arbejde som normalt, med mindre andet er aftalt. Du må heller ikke selv starte eller begynde at arbejde i en konkurrerende virksomhed, så længe du stadig er ansat.


Fritstilling

Hvad vil det sige at blive fritstillet? En fritstilling betyder, at du fremover ikke skal møde på arbejde i din opsigelsesperiode. Sørg altid for at få din fritstilling på skrift, så der ikke opstår tvivl om, at du er fritaget for at møde på arbejde.

Hvad betyder en fritstilling?

Ingen mødepligt
At være fritstillet betyder, at du fremover ikke skal møde på arbejde.
Løn
Du får din sædvanlige løn i fritstillingsperioden. Som udgangspunkt har du også fortsat ret til goder som fri telefon, fri bil eller den skattemæssige værdi af disse. Andet kan dog være aftalt.
Nyt job?
Du kan begynde i et nyt job i opsigelsesperioden. Om der sker modregning i lønnen, afhænger bl.a. af, om du er funktionær, og hvor langt dit opsigelsesvarsel er. Du kan læse om reglerne for funktionærer her.
Loyalitet
Du er stadig ansat i fritstillingsperioden, og du er fortsat omfattet af loyalitetspligten over for din arbejdsgiver. Det betyder, at du ikke må starte en konkurrerende virksomhed eller starte i job hos en konkurrent i fritstillingsperioden.

Hvis du ønsker at starte hos en konkurrent eller starte en konkurrerende virksomhed før fritstillingsperioden er udløbet, bliver du nødt til at opsige din stilling og fratræde, før det kan lade sig gøre. Har du skrevet under på en kunde- og/eller konkurrenceklausul skal du passe på ikke at overtræde den.
Ferie
En fritstilling er også et varsel om afholdelse af ferie i videst muligt omfang. Hvor længe du er fritstillet er afgørende for, hvor meget ferie du skal holde. Reglerne om ferie i en fritstillingsperiode kan være komplicerede. Kontakt os for nærmere rådgivning

Suspension

I modsætning til en fritstilling er en suspension eller en fritagelse fra tjenesten en tilkendegivelse om, at du indtil videre ikke skal møde på arbejde.

Hvad skal du være opmærksom på under suspension?

Stå til rådighed
Du skal ikke møde dagligt på arbejde, men stå til rådighed, hvis din arbejdsgiver får brug for dig i opsigelsesperioden.
Løn
Du får sædvanlig løn i opsigelsesperioden, ligesom du som udgangspunkt fortsat har ret til goder som fri telefon, fri bil eller den skattemæssige værdi af disse. andet kan dog være aftalt.
Nyt job?
I suspensionsperioden kan du påtage dig andet arbejde, også indtægtsgivende arbejde. Du skal dog sikre dig, at du kan frigøre dig fra dette arbejde, hvis din arbejdsgiver, der har suspenderet dig kræver, at du står til disposition. Det må dog ikke være konkurrerende arbejde du påtager dig. Hvis ikke du kan frigøre dig fra det nye arbejde, skal du kontraopsige og fratræde, inden du begynder på dit nye job.
Loyalitet
På samme måde som under en fritstilling har du under en suspension en loyalitetspligt over for din arbejdsgiver.
Ferie
En suspension er ikke et varsel om afholdelse af ferie. Det skal udtrykkeligt aftales eller varsles efter de almindelige varslingsregler der gælder for ferie.

Ferie i opsigelsesperioden og afregning af feriepenge

I opsigelsesperioden kan ferie og feriefridage varsles på normal vis. Du har dog ikke pligt til at holde din hovedferie i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er på tre måneder eller derunder. Det gælder, uanset hvad I måtte have aftalt om ferien, før du fik opsigelsen.

Har du fået løn under ferie, skal din arbejdsgiver indbetale dine feriepenge til Feriekonto senest den 7. i 2. måned efter din fratræden. Der kan gælde andre regler, hvis din arbejdsgiver er med i en feriekort-ordning gennem en arbejdsgiverforening.

Eksempel:
Fratræder du din stilling med udgangen af februar, skal din arbejdsgiver indbetale feriepengene for indeværende ferieår, næste ferieår og det følgende ferieår senest den 7. april. Indbetalingen kan ses på borger.dk ca. 5-10 dage efter indbetalingen.

Er du timelønnet, skal din arbejdsgiver løbende indbetale dine feriepenge til Feriekonto den 7. i 2. måned efter kvartalets udløb. Det betyder, at din arbejdsgiver senest skal have indbetalt alle feriepenge til Feriekonto den 7. i 2 måned efter det kvartal, du fratræder.

Eksempel:
Fratræder du din stillingen med udgangen af februar, skal din arbejdsgiver indbetale de sidste feriepenge, som er optjent i januar kvartal (januar, februar og marts) den 7. maj. Feriepengene vil kunne ses ca. fem dage efter indbetalingen.

Kan du ikke se de feriepenge, du har til gode på borger.dk, bør du i første omgang kontakte din arbejdsgiver for at høre, hvad årsagen er til den manglende betaling.

Kontakt os for nærmere rådgivning på 7227 7227.


Fratrædelsesgodtgørelse

I nogle overenskomster og i funktionærloven er det aftalt, at ansatte har ret til en fratrædelsesgodtgørelse efter en længere ansættelse. Kontakt os for nærmere rådgivning.


Når opsigelsesvarslet er udløbet

Selv om dit ansættelsesforhold formelt ophører, når opsigelsesvarslet udløber, er der alligevel en række forhold, du skal være opmærksom på.

Hvis du har en kunde- og konkurrenceklausul, kan du her læse mere om reglerne. Du kan også læse om reglerne i markedsføringsloven, som gælder, uanset om du har aftalt en klausul eller ej.

Er du uden arbejde efter opsigelsesperiodens udløb, kan du læse nærmere om, hvordan du melder dig ledig og får dagpenge.


Hjemsendelse

I nogle brancher er der regler i de kollektive overenskomster, som giver din arbejdsgiver mulighed for at hjemsende dig uden normalt opsigelsesvarsel, hvis arbejdet må indstilles på grund af vejret, maskinstandsning, materialemangel, ordremangel eller lignende.
Hvis du bliver hjemsendt af de grunde, kan du melde dig ledig og søge om dagpenge. Bliver du ikke genansat i løbet af tre måneder, så kontakt os for nærmere vejledning, da de overenskomstbestemte regler er forskellige.

Læs mere om at søge dagpenge og om at melde dig ledig.


Bortvisning

En bortvisning er en øjeblikkelig afslutning af din ansættelse. Du er altså fyret med øjeblikkelig virkning og uden et opsigelsesvarsel.

Hvornår kan du bortvises

Din arbejdsgiver kan bortvise dig, hvis du groft har misligholdt ansættelsesaftalen. Det kan fx være ved vold, tyveri, udeblivelse, grov illoyalitet eller grov tilsidesættelse af dine arbejdsopgaver. Det kan også være på grund af andre forhold, som du tidligere er blevet advaret om, at du bliver bortvist.

Mulige konsekvenser af en bortvisning

Du får ikke løn fra det tidspunkt, du er bortvist og frem. Derudover vil du få karantæne i din a-kasse. Det betyder, at du i en periode ikke vil kunne få dagpenge. Alt efter omstændighederne vil din arbejdsgiver kunne kræve en erstatning af dig.

Hvad skal du gøre

 • Få bortvisningen på skrift, så du undgår misforståelser.
 • Er du i tvivl om, du er bortvist?
  Hvis din arbejdsgiver har bedt dig om at gå hjem, og du ikke har fået noget på skrift,er det vigtigt, at du straks kontakter os for nærmere rådgivning.
 • Kontakt os med det samme.
  Det er vigtigt, at vi får reageret straks over for din arbejdsgiver, hvis vi mener bortvisningen er uberettiget. Kontakt os derfor straks. Hvis der ikke bliver reageret, kan du miste en eventuel erstatning eller godtgørelse.
 • Meld dig ledig.
  Selv om bortvisningen er uberettiget, er det vigtigt at du melder dig ledig på Jobcenteret med det samme. Viser det sig senere, at bortvisningen er berettiget, kan du kun afvikle en karantæne i a-kassen i en periode, hvor du er meldt ledig hos Jobcenteret og i a-kassen.

Uberettiget bortvisning

Er bortvisningen uberettiget, kan vi hjælpe dig med at få erstatning for den løn, du skulle have haft i en opsigelsesperiode, og måske en godtgørelse for urimelig afskedigelse.


Hvis du selv vil sige op

Du har altid ret til at sige din stilling op med det opsigelsesvarsel, der gælder for dit ansættelsesforhold. Det gælder også, selvom du er sagt op og er i en opsigelsesperiode. Er du ansat som elev efter erhvervsuddannelsesloven, gælder der særlige regler.

Vær dog opmærksom på, at opsigelse af arbejdet med henblik på at søge dagpenge efter opsigelsesperiodens udløb, som udgangspunkt betyder, at du får en karantæne.

Inden du siger dit job op, kan det være en god idé at få en karrieresamtale hos Krifa, fordi

 • Der er lettere at finde et nyt job, når du er i job.
 • Samtalen kan åbne for nye muligheder både på dit nuværende og kommende job.
 • Vores konsulenter har masser af erfaring i at hjælpe folk til at se deres potentiale og komme tættere på drømmejobbet.

Krifa tilbyder gratis karrieresamtale til medlemmer af Krifa Basis og Krifa Plus. Er du medlem af Krifa Plus, får du en karriererådgiver knyttet personligt til dig.

Hvordan siger jeg mit arbejde op?

Vi anbefaler altid, at du laver en skriftlig opsigelse i to eksemplarer. Det ene eksemplar beder du din arbejdsgiver om at datere og kvittere for modtagelse af. Det eksemplar, din arbejdsgiver har kvitteret på, beholder du. Det andet eksemplar kan din arbejdsgiver beholde.

På denne måde sikrer du en dokumentation for, at du har givet det korrekte varsel, og at din arbejdsgiver har fået opsigelsen til tiden.

Begrundelse

Du har ikke pligt til at give en begrundelse for din opsigelse.

Varsel

Din arbejdsgiver har pligt til at skrive dit opsigelsesvarsel i dit ansættelsesbevis. Her skal varslet være beskrevet, eller der skal være henvist til opsigelsesvarslerne i en overenskomst eller funktionærloven.
Er du i tvivl om dit varsel, er du velkommen til at kontakte os. Har du din ansættelseskontrakt parat, når du ringer, kan vi hurtigere hjælpe dig.

Hvad skal du gøre i opsigelsesperioden

I din opsigelsesperiode har du pligt til fortsat at være loyal over for din arbejdsgiver, og du skal naturligvis møde på arbejde som normalt.


Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.