Forside/ .../ Arbejdsskade

Arbejdsskader

En arbejdsskade kan være en ulykke eller en erhvervssygdom. Du skal sikre dig, at skaden bliver korrekt anmeldt, og at du får den erstatning, du er berettiget til. Læs om det her på siden. Arbejdsskader

Alle, der udfører arbejde for en arbejdsgiver, er forsikret mod følger af skader, som opstår i forbindelse med arbejdet.

Vi har et team af arbejdsskadespecialister, der står klar til at hjælpe dig. Vi fører mange arbejdsskadesager.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os, og vi vil aftale med dig, hvordan vi bedst kan hjælpe dig med din sag.

Hvis du har spørgsmål eller brug for råd og vejledning til en arbejdsskadesag, er du altid velkommen til at kontakte os.

Gode råd, hvis du har fået en arbejdsskade

Husk at gå til læge inden for 72 timer efter en arbejdsulykke og få noteret i journalen, at du har været udsat for en skade på dit arbejde. Det er også vigtigt, at alle dine symptomer bliver noteret i lægens journal inden for 72 timer.

Det er vigtigt, at du regelmæssigt er i kontakt med din læge og oplyser ham om dine symptomer. Ellers kan du risikere, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke vil anerkende, at du har haft symptomer siden din ulykke.

Følg op på, at anmeldelsen af skaden sker rettidigt.

Husk hurtigst muligt at sikre dig bevis for, at skaden er sket.  Er der nogen, der er skyld i din skade, skal du også sikre dig bevis for det så hurtigt som muligt.

Ved overfald: Anmeld overfaldet til politiet inden for 72 timer.

Gem alle kvitteringer for udgifter til medicin, behandling og hjælpemidler - der er muligheder for refusion.

Hvad er en arbejdsskade?

Der findes to typer arbejdsskader: Ulykker og erhvervssygdomme.

For at en skade kan blive anerkendt som arbejdsskade, skal der være tale om, at skaden er enten en ulykke eller en erhvervssygdom. En arbejdsskade kan ikke på samme tid være både en ulykke og en erhvervssygdom. Lov om arbejdsskadesikring har taget stilling til, hvornår der er tale om en ulykke, og hvornår der er tale om en erhvervssygdom.

Arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk personskade, der sker pludseligt eller inden for fem dage, og som er forårsaget af en hændelse eller en påvirkning på arbejdet.
Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, om din skade skyldes arbejdet, vil de også se på, om hændelsen efter en lægelig vurdering kan give den konkrete skade. 

Det er også muligt at få erstatning, hvis skaden sker under udstationering til udlandet.

Erhvervssygdom er en lidelse, der opstår efter længere tids påvirkning.  Den skadelige påvirkning sker i det daglige arbejde under normale arbejdssituationer, hvor lidelsen langsomt bliver forværret. Lidelsen kan kun anerkendes, hvis den er opført på Erhvervssygdomsfortegnelsen, eller hvis Erhvervssygdomsudvalget indstiller lidelsen til anerkendelse.
Selv om en lidelse er opført på Erhvervssygdomsfortegnelsen, kan lidelsen kun anerkendes som arbejdsskade, hvis du har været udsat for nogle bestemte påvirkninger i forbindelse med dit arbejde.
Hvis din sygdom ikke står på Erhvervssygdomsfortegnelsen, er det muligt at få din lidelse anerkendt som en erhvervssygdom, efter at den har været forelagt Erhvervssygdomsudvalget. Erhvervssygdomsudvalget indstiller til anerkendelse, hvis de finder, at der er overvejende sandsynlighed for, at sygdommen skyldes forholdende på dit arbejde. Dette sker kun i sjældne tilfælde.
 

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.


Ulykker, der ikke er arbejdsskader

Det er ikke alle ulykker, der anerkendes som en arbejdsskade. Det gælder følgende:

 • Ulykker, der sker i fritiden.
 • Ulykker, der sker på vej til eller fra arbejde, medmindre du kører en anden rute i din arbejdsgivers interesse.
 • Ulykker, der sker under leg eller slagsmål i arbejdstiden.
 • Ulykker, der sker under private gøremål i arbejdstiden.
 • Ulykker, der sker i forbindelse med, at du spiser mad i arbejdstiden, medmindre det, at du spiser, er en del af dit arbejde.

  Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Erstatningsansvarsloven giver mulighed for krav mod din arbejdsgiver

Ud over erstatning fra arbejdsskadeforsikringen kan du have et krav mod din arbejdsgiver eller din arbejdsgivers ansvarsforsikring. Det krav behandles efter erstatningsansvarsloven . Det betyder, at du kan få erstatning for noget af det, som ikke dækkes af arbejdsskadeforsikringen. 

Det drejer sig især om godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 

Det er vigtigt, at du får vurderet, om der er grundlag for en erstatningsansvarssag mod din arbejdsgiver. 

I nogle tilfælde er det en anden end arbejdsgiveren, der er ansvarlig for arbejdsskaden. I de tilfælde skal kravet rejses mod den ansvarlige. Du skal kunne bevise, at vedkommende er ansvarlig for din arbejdsskade. 

Ansvaret kan for eksempel dokumenteres med påbud fra Arbejdstilsynet, af fotos, vidneerklæringer, tekniske data osv. Det er vigtigt, at du så tidligt som muligt sikrer dig disse beviser.

For at du kan rejse krav efter Erstatningsansvarsloven, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du skal have lidt et tab.
 • Der skal være et ansvarsgrundlag. Den, du rejser kravet imod, skal derfor have handlet ansvarspådragende over for dig.
 • Der skal være en årsagssammenhæng (sammenhæng mellem handling/forsømmelse og skaden)
 • Der skal være påregnelighed(det forventelige i, at skaden opstår ved den givne handling/forsømmelse)
 • Der skal ikke være tale om egen skyld. Egen skyld kan fritage andre for ansvar. I nogle tilfælde vil egen skyld kun bevirke,at erstatningen bliver mindre.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.


Patienterstatningen giver mulighed for at søge erstatning for en lægefejl

Skulle du blive udsat for en lægefejl i forbindelse med din arbejdsskade, er det muligt at søge erstatning via Patienterstatningen. Vi kan hjælpe dig med at få fat i en anmeldelsesblanket, som du kan sende til Patienterstatningen.


Offererstatningsloven

Drejer det sig om en voldssag, kan der blive tale om erstatning efter offererstatningsloven. En forudsætning for erstatning efter denne lov er, at der er foretaget en politianmeldelse inden for 72 timer efter overfaldet. Sagsbehandlingen foregår hos Erstatningsnævnet.


Hvor meget kan du få i erstatning?

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkender din skade som en arbejdsskade, skal de efterfølgende afgøre, hvad du kan få i erstatning.

Der er mulighed for at få dækket følgende efter arbejdsskadesikringsloven:

 • Behandlingsudgifter og udgifter til medicin, evt. til hjælpemidler – efter regning.
 • Godtgørelse for varigt mén, hvis din méngrad er på mindst 5 procent
 • Erstatning for tabt erhvervsevne, hvis erhvervsevnen generelt er nedsat med mindst 15 procent i forhold til lønnen før skaden.
 • Overgangsbeløb ved dødsfald.
 • Erstatning for tab af forsørger ved dødsfald.

Erstatningsbeløb udbetales enten som engangsbeløb eller som løbende ydelser.

Du skal ikke betale skat af engangsbeløb.

Bliver dit erhvervsevnetab fastsat til 50 procent eller derover, udbetales erstatningen som udgangspunkt som en løbende ydelse. Du har så mulighed for at få udbetalt et engangsbeløb, dog højst svarende til 50 procent Resten vil fortsat blive udbetalt som en løbende ydelse.

Særligt vedrørende udgifter til behandlinger, hjælpemidler og medicin

Gem altid kvitteringerne. Forsikringsselskabet, der har tegnet arbejdsskadeforsikringen, vil i vidt omfang refundere dine udgifter.  Det er en god idé at tage kontakt til forsikringsselskabet for at få en aftale med dem om, hvad de vil dække. Tit kan du få en aftale med dem, inden du begynder på evt. behandlinger.

Gem altid kopi af det, du indsender. Hvis du og forsikringsselskabet ikke er enige om, om dine udgifter skal refunderes, har du altid krav på at få det forelagt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Du skal så bare bede forsikringsselskabet om at sende spørgsmålet til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som herefter vil meddele dig, at de ser nærmere på spørgsmålet og herefter træffer en afgørelse.

Hvis der er grundlag for at rejse et krav efter erstatningsansvarsloven, er der mulighed for at få dækket følgende:

 • Andet tab som følge af skaden, fx udgifter til hjælpemidler og transport.
 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 • Godtgørelse for svie og smerte (fast godtgørelsesbeløb pr. sygedag).
 • Differenceerstatning (erhvervsevnetab,hvor kravet efter erstatningsansvarsloven er større end kravet efter arbejdsskadesikringsloven).
I 2018 udgør godtgørelse for svie og smerte 200 kr. pr. sygedag. Det højeste beløb, man kan opnå i godtgørelse for svie og smerte, er i 2018 76.500 kr.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at få erstatning og godtgørelse indsat på en kreditorbeskyttet konto, jf. retsplejelovens § 513. Der stilles strenge krav, for at erstatningen er beskyttet. Derfor bør du søge grundig vejledning i dit pengeinstitut. Vær opmærksom på at oprette kontoen så snart, du bliver gjort opmærksom på, at du er berettiget til en godtgørelse eller erstatning. Du skal også med det samme give forsikringsselskabet oplysning om kontoen, så de ikke sætter pengene ind på din NemKonto. Hvis pengene går ind på den forkerte konto, kan du ikke flytte dem til den kreditorsikrede konto uden at miste beskyttelsen.

Vær opmærksom på, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke kan kreditorbeskyttes og derfor ikke må indsættes på en kreditorbeskyttet konto.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.


Anmeldelse af en arbejdsskade

Er du udsat for en arbejdsskade, er det vigtigt, at du sikrer dig, at skaden bliver anmeldt korrekt.

Anmeldelse af ulykker 

Din arbejdsgiver har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for alle sine ansatte. Denne forsikring gælder for arbejdsulykker. Hvis du er udsat for en arbejdsulykke, skal din arbejdsgiver anmelde skaden til arbejdsskadeforsikringen.

Hvis skaden ikke er anmeldt inden for et år efter ulykkestidspunktet, kan du miste din ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.
Du skal derfor selv følge op på, at skaden bliver anmeldt. Du skal modtage et brev fra arbejdsskadeforsikringen, hvor de skriver, at de har modtaget en anmeldelse af din arbejdsulykke.

Er du i tvivl om, hvorvidt din arbejdsgiver har anmeldt skaden, er det en god idé at spørge din arbejdsgiver, hvilket forsikringsselskab skaden er anmeldt til. Derefter kan du ringe til forsikringsselskabet for at få bekræftet, at skaden er anmeldt. Derefter skal du sikre dig at få kvittering for anmeldelsen på skrift fra forsikringsselskabet.

Ved dødsulykker skal arbejdsgiveren straks anmelde ulykken til politiet og Arbejdstilsynet – og inden 48 timer til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Er du pårørende, kan du følge op på anmeldelsen ved at kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Anmeldelse af erhvervssygdomme

Ved erhvervssygdomme skal din læge anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis din læge har en mistanke om, at skaden skyldes arbejdet.

Har du mistanke om, at du har pådraget dig en arbejdsskade, skal du derfor gå til din praktiserende læge og tale med ham om, hvorvidt der er grundlag for at anmelde skaden som en erhvervssygdom. 

Lægen sender anmeldelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som derefter vil kontakte dig.

En erhvervssygdom skal være anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden et år fra det tidspunkt, hvor du fik oplyst af en læge, at det er arbejdet, der er årsag til din lidelse. Du har selv ansvaret for, at der sker anmeldelse inden for et år.

Du skal sikre dig, at du inden for et års-fristen har modtaget et brev fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvor de oplyser, at de har modtaget anmeldelsen.

Vær opmærksom på, at hvis lægen anmelder mere end én lidelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oprette en sag på hver lidelse.

Du kan selv anmelde

Hvis din arbejdsgiver ikke vil anmelde en arbejdsulykke, eller din læge ikke vil anmelde en erhvervssygdom, har du mulighed for selv at anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

En arbejdsulykke kan anmeldes via denne hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.


Sagsbehandling hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Hvis din arbejdsgiver har anmeldt din skade til sin arbejdsskadeforsikring, skal forsikringsselskabet begynde på behandlingen af din sag. Hvis der fx er tegn på varige mén, bliver sagen sendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Under afsnittet "Anmeldelse af arbejdsskade" kan du se, hvornår en anmeldelse sker direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal sørge for, at der bliver indhentet den nødvendige dokumentation til sagen. Derefter vil de i første omgang tage stilling til, om skaden kan anerkendes som arbejdsskade.

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkender skaden som arbejdsskade, skal de derefter afgøre, om du er berettiget til godtgørelse for varigt mén og/eller erstatning for tab af erhvervsevne.

Er du utilfreds med en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, har du mulighed for at anke den. Ankefristen er på fire uger. Det er meget vigtigt at overholde denne ankefrist. Ankefristen løber fra den dag, du har modtaget afgørelsen. Vær derfor altid opmærksom på din e-boks.

Du skal være opmærksom på, at der kan være en risiko ved at anke. I værste fald kan afgørelsen om anerkendelse blive omstødt, ligesom den tilkendte erstatning eller godtgørelse kan nedsættes eller helt falde væk.

Anken sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som derefter vurderer sagen igen.  Ændres sagen ikke, sender Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anken videre til Ankestyrelsen, som derefter skal træffe afgørelse i sagen.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.


Arbejdsskadestyrelsen har skiftet navn til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 

Den 1. juli 2016 skiftede Arbejdsskadestyrelsen navn til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Du skal som skadelidt ikke foretage dig noget i anledning af overgangen. Og regler, praksis og rettigheder i arbejdsskadesager og øvrige sager er de samme som hidtil. Hvis du har givet os eller andre fuldmagt i din sag, er fuldmagten stadig gyldig efter den 1. juli 2016.

Navneændringen betyder blot, at du efter den 1. juli 2016 modtager breve fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i stedet for Arbejdsskadestyrelsen.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil ligesom Arbejdsskadestyrelsen have en hjemmeside.
Den hedder www.aes.dk

 

Du kan følge din sag på Se Sag.

Forværring/nye oplysninger

I tilfælde af væsentlig forværring i dit helbred, eller hvis du får nye væsentlige oplysninger om dit helbred eller om årsagen til skaden, kan du anmode om at få en arbejdsskadesag genoptaget.

Genoptagelsesmuligheden foreligger som hovedregel i fem år fra den første afgørelse om det relevante spørgsmål.

Særligt vedrørende ophør af fleksjob

Hvis du opsiges fra et fleksjob eller på anden måde overgår fra et fleksjob til ledighedsydelse, kan der være mulighed for at genoptage en afsluttet arbejdsskadesag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Det kan i de situationer være muligt at få tilkendt en erhvervsevnetabserstatning eller få forhøjet en erhvervsevnetabserstatning. Her er det en forudsætning, at skaden er anerkendt som en arbejdsskade.

Da du ikke kan få erstatning fra et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, hvor du beder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at genoptage sagen, er det vigtigt, at du henvender dig til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på et så tidligt tidspunkt i forløbet som muligt.

Derfor bør du reagere, så snart du mener, dit fleksjob er i fare for at ende.

Hvis du har en formodning om, at du kan få genoptaget din sag i , er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan se på din sag.


Se flere oplysninger på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Der er meget viden at hente på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

På den er det muligt at læse om reglerne for anerkendelse, méngodtgørelse, erhvervsevnetabserstatning og meget mere.

Det er desuden muligt at følge din egen sag på . Du skal blot logge ind med din NemID. Her kan du se alle akter i din sag og se, hvor langt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er kommet i sagsbehandlingen.

Du kan følge din sag på Se Sag.

Hjælp hos Krifa

Har du spørgsmål eller brug for råd og vejledning til en arbejdsskadesag, er du altid velkommen til at kontakte os.


Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.