Forside/ Lønsikring/ Selvstændig/ Spørgsmål og svar - Lønsikring for selvstændige
Forside/ .../ Spørgsmål og svar - Lønsikring for selvstændige

Spørgsmål og svar om Lønsikring

Her finder du spørgsmål og svar om Lønsikring. Svarene er et uddrag af de fuldstændige forsikringsbetingelser.


I hvilke situationer dækker Lønsikring?

Lønsikring dækker, hvis du bliver ledig som følge af, at du er ophørt med din selvstændige virksomhed. Du er dækket, hvis din virksomhed går konkurs men også, hvis du sælger, lukker eller bortforpagter din virksomhed. For at få udbetalt Lønsikring skal du modtage dagpenge fra Kristelig A-kasse. Når du er fyldt 55 år, eller hvis virksomheden har eksisteret i 5 år med dig som ejer, dæk-ker Lønsikring alene i tilfælde af konkurs.

Hvor lang tid skal jeg have forsikringen, før jeg er dækket?

Der er en kvalifikationsperiode for Lønsikring på 12 måneder. Det vil sige, at du skal have haft din Lønsikring i 12 måneder, før du er dækket. I kvalifikationsperioden må du ikke få kendskab til kommende ophør af din virksomhed. Du må heller ikke have kendskab til et kommende virksom-hedsophør på det tidspunkt, hvor du køber Lønsikring.

Hvor meget kan jeg forsikre mig for?

Du kan forsikre dig for et beløb mellem 1000 kr. og 21.000 kr. om måneden, som du får udbetalt oven i dine dagpenge. Dagpenge og Lønsikring må tilsammen udgøre højst 90 % af din gennemsnitlige månedlige skattepligtige indtægt, minus AM-bidrag. Beregn, hvad du kan for-sikre dig for, her.

Kan jeg købe Lønsikring?

Her kan du se købsbetingelserne for Lønsikring for selvstændige.

Hvad er Job Coach?

Lønsikring er mere end økonomisk sikkerhed for dig og din familie. Når du har Lønsikring, får du også personlig og professionel vejledning og sparring til jobsøgningen fra Job Coach, hvis du bliver ledig. Det er obligatorisk at deltage i Job Coach-forløbet, når du får udbetalt Lønsikring.

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få Lønsikring?

For at få Lønsikring, skal du bl.a. opfylde kvalifikationsperioden og arbejdskravet, deltage i Job Coach-forløbet og modtage dagpenge fra Kristelig A-kasse. Det er desuden en betingelse for at få udbetalt Lønsikring, at du senest 21 dage efter din sidste arbejdsdag har tilmeldt dig på jobcente-ret og står til rådighed for det danske arbejdsmarked.  

Må jeg afslå et jobtilbud, når jeg får udbetalinger fra Lønsikring?

Hvis du siger nej til et jobtilbud og får karantæne af a-kassen, mister du retten til Lønsikring. For at få udbetalt Lønsikring skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at du skal være villig til at tage det arbejde, du får tilbudt.

Jeg vil gerne have Lønsikring hos jer, men har en lønforsikring i et andet forsikringsselskab?

Hvis du allerede har en lønforsikring og køber Lønsikring hos os, kan vi som udgangspunkt flytte din anciennitet over til os. Det vil sige, at vi forkorter kvalifikationsperioden på 12 måneder med det antal dage, du har haft din anden forsikring. Du skal selv sørge for at opsige din anden lønfor-sikring. Hvis du får brug for udbetalinger fra Lønsikring, skal du selv skaffe dokumentation for din tidligere forsikring.

Jeg får udbetalinger fra Lønsikring og har fået et midlertidigt arbejde?

Hvis du får udbetalinger fra Lønsikring, og samtidig får tilbudt et vikariat eller andet midlertidigt arbejde, skal du kontakte Krifa Forsikring og meddele, at du har fået et midlertidigt job. Når vika-riatet afsluttes, og hvis du derefter igen bliver ledig, kan du få de resterende udbetalinger fra den udbetalingsperiode du var i, inden du fik dit midlertidige job.

Er der selvrisiko på forsikringen?

Hvis du bliver ledig, er der en selvrisikoperiode på 30 dage, hvor du ikke får udbetalt Lønsikring. Selvrisikoperioden begynder den dag, din opsigelsesperiode er slut, dog ikke før det tidspunkt, hvor du er tilmeldt jobcenteret. Du må gerne holde ferie eller arbejde i selvrisikoperioden

Hvornår kommer den første udbetaling?

Når selvrisikoperioden er slut, udbetaler vi Lønsikring hver måned sammen med dine dagpenge. Lønsikring og dagpenge er bagudbetalt.

Kan jeg tage et deltidsarbejde, mens jeg får udbetalt Lønsikring?

Får du et arbejde på 29,6 timer eller derunder om ugen og har ret til supplerende dagpenge, vil du stadig modtage udbetalinger fra Lønsikring. Udbetalingerne fra Lønsikring, din løn og de supplerende dagpenge må dog højst svare til 90 % af din tidligere skattepligtige indtægt, minus AM-bidrag.

Kontakt os, hvis du begynder i et job, samtidig med du får udbetaling fra Lønsikring.

Kan jeg trække præmien til Lønsikring fra i skat?

Ja, præmien er fradragsberettiget og vi indberetter automatisk fradraget til SKAT.

Kan jeg fortryde købet?

Ifølge forsikringsaftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. De 14 dage regnes fra det tidspunkt, du modtager policen og forsikringsbetingelserne. Inden fristens udløb skal du skriftligt meddele os, at du har fortrudt købet af forsikringen. Hvis du har indbetalt præmie, og gør du brug af din fortrydelsesret inden for fristen, får du hele det indbetalte beløb tilbagebetalt til din NemKonto.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage?

Hvis du er uenig eller utilfreds med en afgørelse, vi har truffet, kan du skrive til Krifa Forsikrings klageansvarlige, Kurt Sørensen, og få revurderet afgørelsen. Ønsker du at klage over den afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Det er ikke en betingelse for at klage til Ankenævnet for Forsikring, at du først har klaget til den klageansvarlige hos Krifa Forsikring A/S.

Hvilke undtagelser er der i dækningen?

Der kan være enkelte tilfælde, hvor du har ret til dagpenge, men ikke kan få udbetalt Lønsikring. I forsikringsbetingelserne får du det fulde overblik over undtagelserne i dækningen fra Lønsikring. Herunder er der et overblik over nogle af de vigtigste undtagelser.

Vi udbetaler ikke Lønsikring, hvis:

  • du bliver ledig, eller får kendskab til ledighed, i kvalifikationsperioden
  • du ikke opfylder arbejdskravet på 12 måneders sammenhængende arbejde
  • du ikke har ret til dagpenge
  • du bliver ledig som følge af salg af virksomhed, afvikling efter lukning eller bortforpagtning, i tilfælde hvor virksomheden enten:
    • har eksisteret i mere end 5 år med dig som ejer, 
    • eller du er fyldt 55 år 
  • ledigheden skyldes ægtefælleudtræden, medejerudtræden, eller midlertidigt ophør af virksomhed.

Hvordan opsiger jeg min Lønsikring?

Du kan når som helst opsige din Lønsikring skriftligt med 30 dages varsel. Opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 30 dages varsel. Her kan du læse de fuldstændige forsikringsbetingelser.

Kom hurtigt videre...