Alle mennesker fortjener et godt arbejdsliv


I Krifa vil vi hellere tale om gode år på arbejdsmarkedet med god arbejdslyst, trivsel og godt arbejdsmiljø frem for at tale om, hvor tidligt man kan forlade arbejdsmarkedet. Men der er nogle konkrete udfordringer omkring fx nedslidning, der ikke bliver taget tilstrækkeligt hånd om, sådan som det ser ud i dag. 

Mennesker er forskellige

Krifa mener, at ethvert menneske er skabt unikt, og at vi dermed også har individuelle behov. Man kan ikke putte alle mennesker i samme kasse og lave ens regler for alle. Nogle er nedslidte forholdsvis tidligt, mens andre har mange flere år tilbage på arbejdsmarkedet. Vi vil gerne være med til at skabe et pensionssystem, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte, og hvor der er plads til forskellighed.

 • Krifa mener, at fagområder og antal år på arbejdsmarkedet kan være indikationer, men kan aldrig i sig selv fastslå, hvornår man er nedslidt.
 • Intet regneark kan fastslå, hvornår mennesker er nedslidte. Det kan kun bero på en individuel vurdering.

Velfærdsforliget i 2006

I 2006 blev næsten alle partier i Folketinget enige om at fastsætte pensionsalderen i forhold til den gennemsnitlige levealder. Hvert femte år foretages et skøn over den forventede gennemsnitlige levealder, og pensionsalderen fastsættes ved at trække 15 år fra dette tal.

 • Krifa mener, at man skal holde fast i dette princip som det helt grundlæggende princip for at fastsætte pensionsalderen.
 • Der skal ikke indføres andre pensionsaldre, men vi skal tage bedre hånd om de nedslidte, og vi skal gøre det mere attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet, fx gennem gode seniorordninger.
 • Krifa foreslår, at flere faktorer skal tælle med, når den gennemsnitlige levealder skal vurderes, og den nye pensionsalder skal fastsættes. Fx kan ændringer i børnedødelighed, trafikdrab, medicinsk og lægelig behandling få levealderen til at stige, men følger arbejdsevnen med? 

Seniorførtidspension

Et flertal i Folketinget vedtog i 2019 ændringer til seniorførtidspensionsordningen – nu kaldet seniorpension – for at tage hånd om de lønmodtagere, der bliver nedslidt, før de når folkepensionsalderen. Det er en ordning for seniorer de sidste seks år før pensionsalderen, hvis de har mistet arbejdsevne og har arbejdet i 20-25 år. Ansøgeren må have en arbejdsevne på 15 timer i ugen eller derunder. Der kan sendes en ansøgning til kommunen, og bevillingen gives der.

 • Krifa mener, at seniorførtidspensionen er værktøjet til at tage hånd om nedslidte. 
 • Pensionsalderen for nedslidte skal ikke nedsættes, fordi man er økonomisk bedre stillet gennem seniorpension end gennem folkepension. Og det er vanskeligt at afgøre nedslidning ud fra objektive kriterier.
 • Bevilling af seniorpension beror på et individuelt skøn – og sådan må det være, mener Krifa.
 • Krifa glæder sig over, at den nye seniorpension også giver mulighed for, at nedslidte kan komme i fleksjob i deres nuværende arbejde og dermed bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.
 • Krifa finder det meget positivt, at der i den nye aftale om seniorpension også er aftalt, at der skal nedsættes en kommission, som skal se på konsekvenserne af den stigende pensionsalder.
 • Krifa foreslår, at man i forbindelse med visitering til seniorpension indfører en form for omvendt bevisbyrde, så det ikke er ansøgeren, der skal bevise sin uarbejdsdygtighed. 

Udskydelse af pensionsalderen

Krifas God Arbejdslyst Indeks 2017 viser, at seniorer er mere motiverede og har større arbejdslyst, end de øvrige aldersgrupper. Det er vigtigt, at vi ser værdien af den erfaring og modenhed, seniorerne har, og dermed ser værdien af deres bidrag til arbejdsfællesskabet. Men det nytter ikke at tvinge dem til senere tilbagetrækning. De motiveres gennem påskønnelse af deres værdiskabelse. Og de motiveres i høj grad af frivillighed – at de kan trække sig tilbage, når de har lyst.

 • Krifa mener, at en udskydelse af pensionsalderen skal ske gennem frivillighed og øgede incitamenter.
 • Seniorer skal have nemmere adgang til at arbejde på deltid, fx gennem lovgivning eller overenskomster.
 • Det bør være et lovkrav, at alle virksomheder har en aktiv seniorpolitik.
 • Fordelene for den enkelte ved at udskyde pensionen kan forbedres, fx gennem lavere beskatning.