Konkurs og rekonstruktion

Få hjælp af os, hvis din arbejdsgiver går konkurs eller er under rekonstruktion/betalingsstandsning – også hvis du er lærling eller elev.


Når din arbejdsgiver går konkurs

Kontakt os, hvis din arbejdsgiver går konkurs eller på anden måde ikke kan betale din løn. Så fortæller vi dig, hvordan du skal forholde dig, og hvilken dokumentation, du får brug for i det videre forløb.

Vi hjælper dig naturligvis også med at anmelde dit krav til bl.a. Lønmodtagernes Garantifond.
 
Som lønmodtager er du nemlig ofte sikret af en garanti gennem Lønmodtagernes Garantifond, hvis din arbejdsgiver går konkurs.

Vidste du...

  • Du kan hos Krifa i de fleste tilfælde få et rentefrit lån for din manglende løn, indtil din sag er færdigbehandlet hos Lønmodtagernes garantifond.
  • Det er vigtigt, at du får en kvittering på de ting, du bliver bedt om at aflevere, inden du forlader arbejdspladsen fx din arbejdscomputer eller nøgler.

Det betyder arbejdsgivers konkurs for dig?

Er det umuligt for din arbejdsgiver at betale din løn eller sine regninger, kan det ende med en konkurs. Det er din arbejdsgiver selv eller dem, der har penge til gode, der kan begære din arbejdsgiver konkurs.
 
Hvis du ikke får udbetalt din løn, kan vi, som din fagforening, også begære din arbejdsgiver konkurs.  
 
Når din arbejdsgiver bliver erklæret konkurs, bliver der valgt en kurator (en advokat). Det er kuratoren, der nu bestemmer på din arbejdsplads og dermed er din ”arbejdsgiver”. Kurator har som udgangspunkt 14 dage fra konkursdatoen til at tage stilling til din ansættelse. Du skal være opmærksom på denne frist.

Du skal i udgangspunktet fortsætte med dit arbejde og så husk at kontakte os. Så kan vi nemlig klæde dig på til at håndtere konkursen.

Lønmodtagernes Garantifond?

Lønmodtagernes Garantifond er en forsikringsfond, som alle private arbejdsgiver betaler til. Fonden sikrer blandt andet, at du som medarbejder får udbetalt din løn, feriepenge, pension og lignende.
 
Du skal være opmærksom på, at Lønmodtagernes Garantifond højst dækker 160.000 kr. efter skat. Det er altså det, du maksimalt kan få udbetalt. Herudover kommer de feriepenge, du har til gode, som de også dækker.
 
Løn mm. dækkes normalt ikke, hvis det er ældre end seks måneder regnet fra den dag, konkursen blev modtaget hos skifteretten. Den dag kaldes fristdagen. Der gælder andre regler ved f.eks. feriepenge, idet de ofte kan dækkes 3 år tilbage.

Det er derfor vigtigt, at du anmelder dit krav i hurtigst muligt, og at du skal have dokumentation for dit krav.
 
Vi hjælper dig med anmeldelsen, fristerne og vejledning til dokumentationen. Vi gennemgår udbetalingen fra Lønmodtagernes Garantifond for dig, så du er sikker på, at du har fået det, du har ret til i forhold til konkurssituationen og lovgivningen.  

Opstår der en situation, hvor vi mener, det er berettiget at klage over afgørelsen fra Lønmodtagernes Garantifond, så hjælper vi også med det.

4-måneders fristen

Senest fire måneder efter den dato, din arbejdsgiver er erklæret konkurs, skal Lønmodtagernes Garantifond have modtaget din anmeldelse. Kontakt os hurtigst muligt, så vi kan hjælpe dig med at overholde fristen.

Ledelse og direktion

Har du været med i den øverste ledelse, været direktør, medlem af bestyrelsen, havde du beføjelser på direktørniveau, var du eneaktionær, ejede du en væsentlig del af virksomheden, eller var du freelancer, så dækker Lønmodtagernes Garantifond som udgangspunkt ikke din løn mm.

Nærtstående familie

Er du ansat i en virksomhed, som ejes af nærtstående familie, så kan Lønmodtagernes Garantifond afslå at dække det, du har til gode. Som nærtstående familie betragtes ægtefælle/samlever, forældre, børn, svigerforældre, svigerbørn og børnebørn.
 
Kontakt os altid for konkret vejledning omkring din situation.

Anmeldelse i konkursboet

Selvom det, du har til gode ved din arbejdsgiver, ikke dækkes af Lønmodtagernes Garantifond, er det vigtigt, at du får anmeldt kravet (det du har til gode) i konkursboet. I nogle tilfælde kan der være penge i konkursboet til dækning af de krav, der ikke er omfattet af garantien. Som medlem af Krifas fagforening hjælper vi dig naturligvis med anmeldelsen til kurator.


Det kan du få dækket af Lønmodtagernes Garantifond

Her i skemaet kan du se, hvad du kan få dækket af Lønmodtagernes Garantifond.

Normalvis  dækket:

Normalvis IKKE dækket:

Løn, provision og bonus
Forældet løn mm.
Feriepenge
Skattefri kørselsgodtgørelse og diæter
Løn i opsigelsesperioden
Udlæg
Fratrædelsesgodtgørelse
Godtgørelse for manglende/mangelfuldt ansættelsesbevis
Arbejdsmarkedspension
Kompensation for konkurrenceklausuler
Fri bil og fri telefon
Arbejde for konkursboet (efter konkursdatoen)

Elev eller lærling

Er du under uddannelse efter loven om erhvervsuddannelse, er der specielle regler, der gælder for dig. Har du overstået din prøvetid, kan din uddannelsesaftale ikke opsiges – heller ikke selvom virksomheden går konkurs. Du vil derfor have ret til en godtgørelse.
 
Husk at fortælle skolen, at din arbejdsgiver er gået konkurs. Der er ofte mulighed for at fortsætte uddannelsen, f.eks. i skolepraktik.
 
Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi hjælper dig.

Arbejde for konkursboet

I nogle tilfælde ønsker kurator hjælp fra én eller flere ansatte til at færdiggøre en opgave, et projekt eller udføre bogholderiopgaver. Lønmodtagernes Garantifond dækker ikke løn, feriepenge mv. for det arbejde, du udfører for konkursboet.
 
Kontakt os, hvis du kommer i den situation, så sørger vi for, at du har sikkerhed for din for løn fra kurator ved forudbetaling eller i form af bankgaranti.
 
Vi har mulighed for at tilbageholde din arbejdskraft, indtil sikkerheden er stillet eller lønnen er betalt. Derfor er det en god idé at kontakte os for nærmere vejledning.

Virksomhedsoverdragelse

Én af årsagerne til, at kurator som udgangspunkt har 14 dage til at tage stilling til din ansættelse, er, at kurator kan forsøge at sælge eller overdrage virksomheden. Lykkes det, så beholder du din anciennitet og ansættelsesvilkår – man kan sige, at din ansættelse fortsætter på trods af virksomhedens konkurs.
 
Ofte dækker Lønmodtagernes Garantifond alle dine løndele, som beskrevet i skemaet ovenfor, til konkursdatoen, og den nye virksomhed skal herefter betale din løn.

Løndele?

Det er ikke altid, der er virksomhedsoverdragelse, når kurator sælger virksomheden, men fortsætter du dit arbejde uden afbrydelser, kan der være tale om en virksomhedsoverdragelse. Så er det din nye arbejdsgiver, der skal betale din løn mm. både før og efter konkursdatoen.
 
Hvis du har mistanke om, at din arbejdsgiver er gået konkurs, og du fortsætter med at arbejde, skal du altid kontakte os for råd og vejledning.

Arbejdsgivers død – kort tidsfrist (8 uger)

Hvis din arbejdsgiver går bort, er der to muligheder:

  • Enten er du ansat i en virksomhed, hvor der er penge nok til at dække din løn, dine feriepenge og andet. Så er boet (virksomheden) solvent, og dit tilgodehavende vil løbende blive dækket af boet.
  • Eller også er du ansat i en virksomhed, hvor der ikke er penge nok til at dække din løn, dine feriepenge og andet. Så er boet insolvent, og dit tilgodehavende skal dækkes af Lønmodtagernes Garantifond.

Uanset om boet er solvent eller insolvent, skal skifteretten udpege en midlertidig bobestyrer, der kan træffe beslutninger på virksomhedens vegne. Det er også bobestyrerens opgave på skifterettens vegne at afklare, om boet er solvent eller insolvent.
 
Som udgangspunkt kan du fortsætte dit arbejde som normalt, men husk at kontakte os, så vi kan sikre din løn mm. I nogle tilfælde kan vi kræve sikkerhed for din løn.
 
Hvis der ikke allerede er en bobestyrer, vil vi som din fagforening kontakte skifteretten og undersøge forholdene nærmere.

Kort tidsfrist – 8 uger

Skifteretten har pligt til at indrykke et proklama (en erklæring) i Statstidende med oplysning om dødsfaldet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der altid skal anmeldes løn og andre tilgodehavender til boet. Fristen er otte uger fra proklamaets indrykning i Statstidende.
 
Du skal altid kontakte os, når din arbejdsgiver er død, så vi bedst kan hjælpe dig med at overholde tidsfrister og sikre dine tilgodehavender.


Rekonstruktion/Betalingsstandsning

Kan din arbejdsgiver ikke betale din løn eller sine regninger, kan han bede skifteretten om at komme under rekonstruktion – det hed tidligere betalingsstandsning. På den måde får din arbejdsgiver mindst tre måneder til at finde en løsning på den økonomiske situation.
 
Skifteretten udpeger en rekonstruktør (en advokat), som skal godkende alle større beslutninger, din arbejdsgiver træffer. Formålet med rekonstruktionen er at undersøge, om virksomheden kan reddes, så den ikke går konkurs.

Kontakt os, så vi kan give dig den bedste vejledning, hvis din arbejdsgiver bliver taget under rekonstruktion eller meddeler, at virksomheden er ”i betalingsstandsning”.
 
Vær opmærksom på, at der er forskel på, om du bliver sagt op og fritstillet, eller om du skal fortsætte med dit arbejde under rekonstruktionen. Derfor er den vejledning, vi giver, individuel.

Hvad betyder rekonstruktionen for dig?

Under rekonstruktionen skal du have din løn udbetalt, som du plejer. Men hvis du har løn til gode ved virksomheden før rekonstruktionen, vil den løn tidligst blive betalt, når virksomheden er rekonstrueret.
 
I forbindelse med rekonstruktionen skal rekonstruktøren inden for 14 dage meddele dig, om din ansættelse skal fortsætte.
 
Du kan forlange, at din arbejdsgiver stiller garanti for din løn, hvis du skal arbejde under rekonstruktionen. Det er dog ikke en absolut nødvendighed, da din løn under en rekonstruktion i de fleste tilfælde vil være sikret af Lønmodtagernes Garantifond, hvis virksomheden senere går konkurs. Det kan du læse mere om under Hvad betyder arbejdsgivers konkurs for dig.
 
Har du løn mm. til gode, dækkes det normalt ikke, hvis det er ældre end seks måneder regnet fra den dag, virksomheden blev taget under rekonstruktion. Den dag kaldes fristdagen. Der gælder andre regler ved f.eks. feriepenge. Bliver virksomheden senere erklæret konkurs, er rekonstruktionens fristdag stadig den dag, der bliver brugt ved vurdering af, om diverse frister er overholdt over for Lønmodtagernes Garantifond.
 
Der gælder særlige regler, hvis du er i familie med eller er samlever med din arbejdsgiver, eller du er direktør i virksomheden.

Du kan læse mere om, hvad Lønmodtagernes Garantifond dækker og ikke dækker.

Gode råd til at komme godt videre i et nyt job

  • Din jobsøgning kan være både skriftlig, telefonisk, og foregå ved personlig henvendelse. Du skal dog over for Lønmodtagernes Garantifond holde styr på, hos hvem du søger, og hvilken dato du har søgt.
  • Du kan oprette dit CV på jobnet.dk, så det er tilgængeligt for arbejdsgivere, der har brug for netop dig.
  • Du kan også bruge f.eks. LinkedIn og jobindex.dk m.fl. aktivt i din jobsøgning.
  • Lad os hjælpe! Hos os kan du nemlig få personlig vejledning til din jobsøgning og fremtidige arbejdsliv igennem en arbejdslivssamtale.

Læs mere og book en samtale.