Arbejdsskader

Krifa arbejder for og værner om din trivsel gennem hele dit arbejdsliv, også hvis uheldet er ude på dit arbejde. En arbejdsskade kan både være en ulykke og en erhvervssygdom. Læs mere her på siden om, at få skaden anmeldt korrekt, så du får den erstatning, du er berettiget til.Jeg er kommet til skade på mit arbejde, hvad gør jeg?

Det er vigtigt, at du forholder dig til alle afsnittene nedenfor, så du er sikker på ikke at misse noget, som kan få konsekvenser i din arbejdsskadesag.

Arbejdsulykken skal anmeldes

Formålet med at anmelde en arbejdsulykke er at søge økonomisk erstatning.

Det er din arbejdsgiver, der skal anmelde din arbejdsulykke.

Det gælder for en pludselig opstået ulykke, eller hvis du har været udsat for en påvirkning på arbejdet, der har varet 1-5 dage.

Din arbejdsplads har en arbejdsskadeforsikring, der gælder for alle ansatte. Har du været udsat for en arbejdsulykke, skal din arbejdsgiver anmelde skaden til forsikringen. Anmeldelsen skal ske via Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside. Du har ret til at modtage en kopi af anmeldelsen.

Din arbejdsulykke er først anmeldt korrekt, når du modtager en kvittering for anmeldelsen fra din arbejdsgivers forsikringsselskab. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på modtagelsen af kvitteringen, men der kan godt gå op til 4 uger.

Skaden skal anmeldes inden for 1 år

Arbejdsulykken skal være anmeldt senest 1 år efter den dato, hvor du kom til skade på arbejdspladsen. Det kan dog være vigtigt, at ulykken anmeldes så hurtigt som muligt, hvis du er syg og modtager sygedagpenge fra kommunen.

Du er velkommen til at kontakte vores socialrådgivere, hvis du har spørgsmål vedrørende sygedagpenge via vores kontaktformular eller ved at ringe til os på tlf. 7227 7280.

Min arbejdsgiver vil ikke anmelde skaden

Hvis din arbejdsgiver ikke vil anmelde arbejdsulykken, har du selv mulighed for at anmelde direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - Anmeld ulykke her. Men det er som udgangspunkt en fordel, at få din arbejdsgiver til at anmelde skaden.

Vi hjælper dig gerne. Hvis du har brug for hjælp til udfyldelsen, er du velkommen til at kontakte os her via kontaktformularen eller ringe til os på tlf. 7227 7280.

Kontakt din læge

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt, og gerne inden for 72 timer, efter arbejdsulykken tager kontakt til din egen læge og får noteret i din journal, at du har været udsat for en arbejdsulykke. Samtidig skal du oplyse om alle de gener, du oplever på grund af arbejdsulykken. Det kan få afgørende betydning for sagen, at lægen skriver et præcist notat efter skaden.

Du skal løbende have kontakt til din læge og få noteret dine gener. Det kan være en god idé, at få udleveret din lægejournal til gennemsyn, så du kan sikre dig, at det hele er korrekt noteret. Har du været på skadestuen, er det også en god idé, at du får din skadestuerapport udleveret.

Vidner og billeder

Er du uenig med arbejdsgiver om, hvordan skaden er sket, er det vigtigt, at du gør opmærksom på dette til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I den situation skal du sørge for at få noteret eventuelle vidner til arbejdsulykken med navn og kontaktoplysninger. Derudover kan det være en god idé, at du får taget billeder af ulykkesstedet.

Udgifter til behandlinger, hjælpemidler og medicin

Du skal gemme dine kvitteringer for behandling, hjælpemidler og medicin. Du kan få dine udgifter betalt, hvis arbejdsskaden bliver anerkendt, og behandlingen har en helbredende effekt på dine gener efter arbejdsskaden. Det er muligt, at kontakte din arbejdsgivers forsikringsselskab inden du går i gang med behandlingen for at høre, om de vil dække udgifterne.

Du kan kontakte os, hvis du har brug for hjælp til vurderingen af, om du kan få dækket dine udgifter. Kontakt os via kontaktformularen ring til os på tlf. 7227 7280.

Var nogen skyld i arbejdsulykken?

Hvis din arbejdsgiver eller en kollega, har gjort noget forkert eller ikke gjort det, man kunne forvente for at forhindre at ulykken skete, skal din arbejdsulykke også anmeldes til din arbejdsgivers ansvarsforsikringsselskab (det er dog ikke sikkert, at din arbejdsgiver har denne forsikring, da det ikke lovpligtigt).

Det vil betyde, at du kan få erstatning for krav, som ikke er dækket af arbejdsskadeforsikringen. Det er især erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte.

Det kan være svært at afgøre, om din arbejdsgiver eller andre er ansvarlige for din arbejdsulykke. Det er derfor vigtigt, at du får vurderet, om der er grundlag for et erstatningsansvar.
 
Du skal sikre dig, at du få noteret eventuelle vidner til arbejdsulykken med navn og kontaktoplysninger. Derudover vil det være til stor hjælp i sagen, at du får taget billeder fra ulykkesstedet, herunder billeder af maskiner, stillads, udstyr og lignende, som har været anvendt, da du kom til skade.

Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til vurderingen af, om der kan være et ansvar i sagen, er du velkommen til at kontakte os via kontaktformularen eller ringe til os på tlf. 7227 7280.

Vold i arbejdstiden

Har du været udsat for et overfald eller anden form for voldsomt overgreb i arbejdstiden, kan du søge om erstatning ved erstatningsnævnet

Du skal hurtigst muligt få overfaldet anmeldt til politiet. Du kan bede politiet om at få en bistandsadvokat til at hjælpe dig, uden det koster dig noget.

Ved fysiske eller verbale overfald kan du være blevet påført psykiske udfordringer. Vores trivselskonsulenter står klar til at hjælpe dig, ring eller skriv, hvis du har brug for deres hjælp.

Lægefejl

Har du været udsat for, at en læge har begået en fejl kan du søge om erstatning. Du skal sende en anmeldelsesblanket til Patienterstatningen via deres hjemmeside www.pebl.dk.

Kontakt dit eget forsikrings- og pensionsselskab

Du kan have tegnet en forsikring, der giver dig ret til erstatning, selvom skaden er sket i arbejdstiden. Det er derfor vigtigt, at du får tjekket dine private forsikrings- og pensionsvilkår. Du kan altid ringe til forsikringsselskabet eller pensionsordningen og få vejledning.

Hjælp til jobsøgning

Har du været udsat for en arbejdsskade, kan det blive nødvendigt med et jobskifte.
Har du brug for sparring i forbindelse med jobsøgning, brancheskifte eller uddannelse, så står vi klar til at hjælpe dig.

Jeg er blevet syg af mit arbejde, hvad gør jeg?

Er du blevet syg på grund af dit arbejde, skal du gå til din læge. Hvis din læge er enig i, at du er blevet syg af arbejdet, skal din læge anmelde din sygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som en erhvervssygdom.

Formålet med at anmelde din erhvervssygdom er at søge økonomisk erstatning.

Hvis lægen er i tvivl, kan han henvise dig til Arbejdsmedicinsk Klinik, som kan undersøge sagen nærmere.

Du kan ikke være sikker på, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende din sygdom som en erhvervssygdom. Det afhænger af, om det kan bevises, at det er arbejdet, der har gjort dig syg og ikke andre forhold. Dit arbejde skal have været særligt belastende.
 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil sende dig et eller flere spørgeskemaer undervejs i sagen. Det kan have stor betydning, hvad du svarer. Hvis du bliver spurgt om forhold, som du ikke kan huske eller ikke ved, skal du undlade at svare, fremfor at skrive et svar, som du er usikker på.

Hvis det belastende arbejde kun har varet 1-5 dage, skal din arbejdsgiver anmelde det som en ulykke.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af spørgeskemaet, via kontaktformularen eller ved at ringe til os på tlf. 7227 7280.

Hvis din sygdom er anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, har du mulighed for at give os adgang til sagen ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring via systemet her: klik her, og se din sag.

Vær opmærksom på...

Når du er blevet syg, er der ofte flere ting, der kan fylde i hverdagen. Det kan være kontakten til kommunen, hvis du er sygemeldt, overvejelserne om nyt arbejde eller den psykiske udfordring, der kan komme i forbindelse med, at du er blevet syg.

Vi har socialrådgivere, jobrådgivere og trivselskonsulenter, der står klar til at hjælpe dig.
Se meget mere her.


Hvad sker der i min sag?

Du kan nemt og hurtigt følge din sag på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside via systemet ’Se Sag’. Du skal kun bruge dit MitID til at logge på, hvorefter du kan se, hvor langt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er nået med din sag. Du kan samtidig se alle dokumenterne, der er i sagen.

Se mere på www.aes.dk.

Hvorfor tager min arbejdsskadesag så lang tid?

Der er mange årsager til, at en arbejdsskadesag tager lang tid.

En af årsagerne er, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring først kan træffe afgørelse, når din helbredsmæssige situation er afklaret. Det tager ofte 1 år, og i mange tilfælde længere, inden lægerne kan vurdere følgerne af din arbejdsskade.

Derudover kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring først træffe afgørelse, når alle nødvendige oplysninger er indhentet, herunder spørgeskemaer om ulykken, eventuelle udtalelser fra vidner, journaloplysninger fra egen læge, speciallægeerklæringer, funktionsattester, spørgeskemaer om dine job- og lønforhold, kommunale akter mv.

Endelig har det betydning for din sag, hvor stort et arbejdspres, der er ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der årligt behandler et meget stort antal arbejdsskadesager.

Du kan få mere information herom på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.


Jeg har fået en afgørelse, hvad gør jeg?

Det er ikke alle skader, du har fået i forbindelse med dit arbejde, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring nødvendigvis kan anerkende som en arbejdsskade efter loven. Hvis din skade bliver afvist som en arbejdsskade, så vil du få besked om det.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du har en mulighed for at klage over afgørelsen. Det skal du gøre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Du kan klage over, at din skade ikke er blevet anerkendt eller erstatningens størrelse. Forsikringsselskabet har ligesom dig mulighed for at klage over afgørelsen inden 4 uger.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, om klagen kan medføre et andet resultat. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til Ankestyrelsen. Derefter træffer Ankestyrelsen afgørelse.

Ved en klage kan Ankestyrelsen vælge at se på hele sagen igen og ikke alene det, der er klaget over. Du skal derfor overveje risikoen, inden du klager over en afgørelse.

Hvis du har behov for hjælp til vurderingen af afgørelsen eller skrive en klage, skal du kontakte os hurtigst muligt efter, du har modtaget afgørelsen. Kontakt os vi vores kontaktformular eller ved at ringe til os på tlf. 7227 7280.


Kan jeg få min sag genoptaget?

Du har mulighed for at få din sag genoptaget, hvis du har nye oplysninger til sagen eller din helbreds- eller jobsituation har ændret sig. Du kan få genoptaget spørgsmålet om en tidligere afvist arbejdsskadesag og spørgsmålet om størrelsen af din erstatning. Fristen for genoptagelse er 5 år fra første afgørelse.

For at få sagen genoptaget skal du udfylde en blanket til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Du har også mulighed for at sende et brev eller ringe til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og anmode om genoptagelse af sagen.

Det er vigtigt, at du informerer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om, hvilke nye oplysninger, der skal tages hensyn til, når sagen skal genoptages. Nye oplysninger kan eksempelvis være, at du har skiftet job eller har været til en lægeundersøgelse, der har vist en forværring af din skade.

Har du behov for hjælp til vurderingen af muligheden for genoptagelse eller til udfyldelsen af blanketten, er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller ved at ringe til os på tlf. 7227 7280.

Når din sag er genoptaget har du mulighed for at give os adgang til sagen ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring system "Se Sag". Se hvordan du gør i afsnittet ”Hvad sker der i min sag”?


Erstatning på grund af arbejdsskade?

Hvis du får anerkendt din arbejdsskade, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efterfølgende træffe afgørelse om, hvad du kan få i erstatning.

  • Varigt mén
    Du vil kun få en godtgørelse, hvis du har fået varige mén af arbejdsskaden. Det er gener som ikke forventes at forsvinde igen. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer dit varige mén ud fra en méntabel, som er grundlaget for at udregne din godtgørelse. Læs mere om godtgørelse for varige mén.
  • Tab af erhvervsevne
    Er din skade så alvorlig, at du ikke kan vende tilbage til dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning for tab af erhvervsevne. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ser på, hvilke begrænsninger din skade har givet i forhold til at kunne arbejde, din løn før skaden og din arbejdssituation efter skaden. Se mere på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside om tab af erhvervsevne.

Du vil derudover kunne få dækket behandlingsudgifter, udgifter til medicin, hjælpemidler og i sjældne tilfælde udgifter til fremtidig medicin eller hjælpemidler (fx specialsko). Du vil også kunne få dækket erstatning til efterladte ved dødsfald på grund skaden.

Har du behov for hjælp til at vurdere om størrelsen af din erstatning er berettiget så kontakt os via vores kontaktformular eller ring til os på tlf. 7227 7280.


Overblik

Når man kommer til skade eller bliver syg i forbindelse med arbejde, kan det sætte gang i flere sager ved myndigheder og forsikringer.

Vi har lavet et overblik nedenfor, der giver en fornemmelse af, hvilke sager(kasser) du kan have i gang, og hvad indholdet er i de enkelte sager er.

Det kan være godt at have i baghånden, når det er svært at bevare overblikket over alt det, der foregår efter en skade.

Det er sjældent at alle kasserne kommer i spil ved en arbejdsskadesag. Du kan læse på de enkelte kasser, hvad der skal til for at få adgang til de ydelser, der står på de farvede kort.

Arbejdsskade