Sygdom – barn

Her på siden kan du læse om reglerne for fravær og eventuel løn ved dit barns sygdom - også hvis det gælder længerevarende sygdom.


Hvis dit barn bliver syg

I Danmark er der ikke automatisk ret til fravær ved barnets 1. sygedag. De fleste lønmodtagere er dog omfattet af en overenskomst eller en ansættelsesaftale, der sikrer denne ret.

Retten kan i nogle tilfælde gælde både 1. og 2. sygedag. Nogle overenskomster skelner ikke mellem 1. og 2. sygedag. Så hedder det ”barns sygedag” og ikke ”barns 1. sygedag”.

I de fleste overenskomster er det en betingelse, at barnet er under en hvis alder (fx under 14 år), at barnet bor hos dig, og at dit fravær er nødvendigt af hensyn til dit barn. Det er ikke afklaret om retten gælder ved stedbørn også, da der ikke står noget i loven om det, og fordi det ikke endeligt er afklaret i retspraksis.

Du kan se i din ansættelseskontrakt, om din ansættelse er omfattet af en overenskomst. Din ret til barnets sygedag kan også stå direkte i din ansættelseskontrakt eller i en personalehåndbog.

Hvis du i din ansættelseskontrakt, overenskomst mv., ikke har ret til fravær ved barns sygedag, kan du have ret til fravær alligevel jævnfør loven om ret til fravær af familiemæssige årsager.  I den står der, at du har ret til fravær, når ”tvingende familiemæssige årsager” gør det nødvendigt. Det kommer an på den pågældende situation, hvornår disse omstændigheder er til stede. Ring til os, hvis du er i tvivl.

Hvis dit barn ikke bliver rask efter den dag, du har haft barn-syg, kan du ikke bare undlade at møde på arbejde, medmindre du har ret til barnets 2. sygedag. Der har været eksempler på medarbejdere, der er blevet bortvist for ikke at møde på arbejde, når deres barn har været syg.

Du må derfor forsøge enten at skaffe alternativ pasning eller få lavet en aftale med din arbejdsgiver om, at du holder fri (for egen regning) for at passe dit barn.

Hvordan skal jeg give besked?

Du skal give besked om dit barns sygdom til din arbejdsgiver på samme måde, som hvis du selv blev syg. Det vil ofte være beskrevet i din ansættelseskontrakt og/eller personalehåndbog, hvordan du skal give meddelelsen.


Længerevarende sygdom

Hvis dit barn bliver syg i en længere periode, gælder der særlige regler. De fleste overenskomster indeholder regler om fravær og eventuel aflønning under barnets længerevarende sygdom eller hospitalsindlæggelse. Kontakt os for nærmere vejledning i netop din situation.

Alvorlig sygdom

Bliver dit barn alvorligt syg og skal behandles på hospital, eller plejes i hjemmet, som kan sidestilles med hospitalsophold, kan du have ret til dagpenge.

Hospitalsopholdet (eller plejen i hjemmet) skal vurderes af en læge til at vare mindst 12 dage, medmindre du er enlig forsørger, hvis du skal have ret til dagpenge.

Du kan få dagpenge (max 20.359 kr./måned (2024-sats) i op til 52 uger.

Orloven skal aftales med din arbejdsgiver, og du skal søge om dagpenge hos Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag.

Reglerne findes i Barselslovens § 26.

Kronisk eller langvarig sygdom

Du kan få tabt arbejdsfortjeneste, hvis dit barn har en langvarig og indgribende lidelse, som forventes at vare mindst 1 år.

Tabt arbejdsfortjeneste udgør dit indtægtstab ved dit fravær fra arbejdet (dog max 35.247 kr./måned (2024-sats) og udbetales af kommunen, som man skal søge hos.

Fraværet fra arbejdet kan både være på fuld- eller deltid. Fraværet forudsætter, at du indgår en aftale med din arbejdsgiver herom.

Reglerne findes i Servicelovens § 42.

Langvarig lidelse (ikke kun børn)

Du kan have ret til plejeorlov, hvis du har en nærtstående, som har en langvarig og indgribende lidelse, som forventes at vare mindst 1 år.

Plejevederlaget udgør 26.018 kr./måned + pension (2024-sats), og du kan blive ansat i op til 6 måneder, og hvis særlige forhold gør sig gældende, kan man forlænge med op til 3 måneder.

Du har ret til fravær fra arbejdet, hvis du bevilges plejeorlov. Derfor kan din arbejdsgiver ikke afvise eller udskyde orloven.

Reglerne findes i Servicelovens § 118.


Hvis dit barn skal testes for corona

Hvis dit barn skal testes for corona, og du i den forbindelse oplever ventetid på enten en tid til test, svaret eller måske begge dele, afhænger din mulighed for at blive hjemme fra arbejde af din konkrete situation:

Hvis dit barn har symptomer Hvis du er ret til at holde fri med løn på enten barnets første sygedag eller på barnets sygedag, så har du mulighed for at bruge den dag. 

Er ventetiden på test og svar længere end det, skal du aftale med din arbejdsgiver, hvilke muligheder du har for resten af dagene. Kan du fx arbejde hjemmefra, afspadser - eller måske holde fri for egen regning?  
Hvis dit barn ikke har symptomer, men skal testes, fx fordi en lærer eller en klassekammerat er smittetDu har i udgangspunktet ikke krav på at kunne blive hjemme, men tal med din arbejdsgiver om dine muligheder. 

Kan du fx arbejde hjemmefra, afspadser - eller holde fri for egen regning?

I tvivl om andre rettigheder?

Er du i tvivl om andet i din kontrakt, så læs mere om ansættelseskontrakt og vilkår.