Forskningsprojekter og -samarbejder

Som et videncenter, der har til formål at tilvejebringe ny og væsentlig viden om forhold af betydning for danskernes trivsel og arbejdslyst, er vi involveret i flere, store forskningsprojekter med netop dette fokus. Her er et lille indblik i nogle af dem.


Hvis du er interesseret i at høre mere – eller har et forslag til et aktuelt eller kommende forskningssamarbejde – er du meget velkommen til at tage fat i os på videncenter@krifa.dk

Krafa Advisory

Værdien af god arbejdslyst

I 2019 startede Videncenter for God Arbejdslyst et længerevarende forskningsprojekt op sammen Kraka Advisory. Formålet er at kortlægge værdien af god arbejdslyst – for både den enkelte medarbejder, arbejdsgiverne og for samfundet i et bredere perspektiv.

Forskningsprojektet skal følge 4500 danske lønmodtagere over en årrække og kobler surveydata til tidssvarende data om virksomhedernes regnskaber og samtidige tal om bl.a. sygefravær fra Danmarks Statistiks administrative registre.

Med afsæt i dansk data og med brug af internationalt anerkendte metoder bidrager projektet med betydelig ny viden om vigtigheden af god arbejdslyst for de danske virksomheder, arbejdsmarkedet og til forskningslitteraturen.

Foreløbig har forskningsprojektet resulteret i fem delrapporter: ”Trivsel betaler sig”,  "Arbejdslyst giver bonus på bundlinjen", "Arbejdslyst gør samfundet rigere", "Lav arbejdslyst - størst potentiale" og "Arbejdslyst øger udbuddet af arbejdskraft".


Aalborg Universitet

Ph.d.-projektsamarbejde med Aalborg Universitet

Primo 2022 har Videncenter for God Arbejdslyst og Aalborg Universitet igangsat et nyt Ph.d.-forskningsprojekt. Forskningsprojektet forventes at bidrage med ny viden om sammenhænge mellem præstationskrav, kreativitet og arbejdslyst i et moderne arbejdsliv

Forskningsprojektet forventes at kunne belyse mere præcise sammenhænge mellem ansattes oplevelser af at kunne handle opfindsomt og tænke kreativt i et arbejdsliv præget af høje præstationskrav. Hvad betyder høje præstationskrav for oplevet kreativitet, og hvordan påvirker det ansattes arbejdslyst?

Ph.d.- projektet skal bidrage med ny viden på arbejdslystområdet baseret på grundige, kvalitative undersøgelser og analyser udført af den studerende og forventes herunder at inddrage viden og kvantitative data, som Videncenter for God Arbejdslyst har indsamlet gennem indeksundersøgelser og/eller ifm. et tidligere forskningsprojektet med Kraka Advisory.

Som hovedvejleder er udpeget professor Lene Tanggaard Pedersen og som bivejleder professor Svend Brinkmann - begge fra Institut for Kommunikation og Psykologi, AAU.


Syddansk Universitet

Betydningen af lederes emotionelle intelligens

Syddansk Universitet ved adjunkt og Ph.d. Jesper Raalskov, Institut for Entreprenørskab og relationsledelse, har inviteret Videncenter for God Arbejdslyst med i et forskningsprojekt, der har til formål at afdække sammenhængen mellem lederes emotionelle intelligens og medarbejdernes trivsel og produktivitet.

Projektet inddrager casestudier af eksplorativ natur, som har til formål at identificere (indikative) trends og sammenhænge mellem ledelsespraksis og trivsel.

Et igangværende pilotprojekt skal understøtte den valgte casevirksomheds videre fokus og arbejde med god ledelsespraksis ved at udvikle idéer til værktøjer og processer, der har til formål at;

  • Udvikle ledere
  • Forstærke samarbejdet og sammensætningen af teams
  • Fastholde medarbejdere
  • Øge trivsel

Vi forventer at kommunikere trends og delresultater fra projektet i løbet af 2023.