Advarsel

Har din arbejdsgiver valgt at give dig en advarsel? Og er du måske ikke helt enig? Så find svar på hvad du skal gøre.


Hvad er en advarsel?

Det er din arbejdsgivers måde at påtale et eller flere forhold, der skal forbedres fra din side. Det kan være, at du skal blive bedre til at møde til tiden, tale pænere til dine kollegaer, eller forbedre indsatsen i dit arbejde.

Der er ingen regler på det danske arbejdsmarked omkring advarsler. Det betyder, at der fx ikke er noget krav om, at du skal have en mundtligt advarsel, inden du får en skriftlig. Der er således heller ikke noget krav om, at du skal have 3 advarsler, før du kan blive sagt op.

Du kan normalt ikke få advarslen annulleret, da det er arbejdsgivers måde at påtale forhold, de anser for problematiske.

Godt at vide!

  • Det er op til arbejdsgiver, om du skal have en advarsel, fordi der ikke er regler på området
  • Du kan blive sagt op, hvis ikke du forbedrer dig efter en advarsel
  • Det kan påvirke din trivsel, hvis du får en urimelig advarsel. Få hjælp til at håndtere situationen her

Krav til advarslen

Det er helt op til arbejdsgiver om en advarsel skal være mundtlig eller skriftlig. Uanset hvordan advarslen gives, har begge former for advarsel præcis samme betydning, og kan dermed få samme konsekvens for dit ansættelsesforhold hvis ikke der sker forbedring.

Mundtlig advarsel

En mundtlig advarsel kaldes også en påtale. Altså hvor din arbejdsgiver mundtlig påtaler nogle forhold hos dig personligt, eller i din arbejdsindsats der skal forbedres.

Arbejdsgiver skal kunne bevise, at du har fået en mundtlig advarsel, og for at kunne det vælger mange arbejdsgivere enten at skrive det ind i din personalemappe, at der er givet en mundtlig påtale, eller skrive det i et referat fra et møde hvor du har fået påtalen.

Skriftlig advarsel

Får en du en skriftlig advarsel er der nogle formkrav der skal være opfyldt hvis den skal være juridisk gyldig:

  • Der skal stå så konkret som muligt hvorfor du får en advarsel, altså hvilke kritik punkter din arbejdsgiver har
  • Der skal stå hvilke konsekvenser det kan få for dit job, hvis du ikke forbedrer dig, altså om det kan medføre opsigelse eller en bortvisning i sidste ende

Vi anbefaler, at du og din arbejdsgiver aftaler et opfølgningsmøde, hvor I kan tale om, hvordan udviklingen har været efter du fik advarslen.


Sådan gør du hvis du har fået en advarsel

Er du enig i advarslen?

Er du enig i de punkter du har fået en advarsel for, så er advarslen i orden. Det vigtige for dig er, at du forsøger at forbedre de forhold du har fået en advarsel for, så du ikke risikerer det får konsekvenser for din ansættelse.

Det kan være en god ide at skrive ned hver gang du har eksempler på forbedring, og så tage eksemplerne med når du skal til opfølgningssamtale med din arbejdsgiver. Så kan du konkret vise at du har forbedret dig.

Er du ikke enig i advarslen?

Hvis du ikke er enig i den advarsel, du har fået, er det meget vigtigt, at du reagerer over for din arbejdsgiver.

Reagerer du ikke på en advarsel, vil det fra arbejdsgivers side kunne opfattes, som om du er enig og har accepteret advarslen.

Tænk over, hvorfor du ikke er enig, og skriv det så i et brev eller en mail til din arbejdsgiver med en kopi til dig selv. Det er vigtigt, at du forholder dig objektivt, og skriver indsigelsen i en sober tone.

Alt afhængig af, hvad du har fået en advarsel for, så er advarslen et udtryk for kritik fra din arbejdsgiver og det kan føles meget personligt. Vi anbefaler derfor, at du venter en dag eller to med at skrive indsigelsen, så du har fået følelserne lidt på afstand og kan fokusere på det faktuelle.

Sådan laver du en indsigelse:

  • Beskriv, hvilke punkter du ikke er enig i, og uddyb hvorfor du ikke er enig.
  • Kom gerne med forslag til, hvordan forholdene kan forbedres, hvis det er aktuelt i forhold til din advarsel.
  • Er der punkter, du er enig i, og som du vil rette op på, så skriv også det i din indsigelse. Så viser du din arbejdsgiver, at du har forholdt dig realistisk til advarslen, og ikke bare afviser det hele.

10 ting du skal vide om advarsler

Får du en advarsel, er det godt at vide, hvordan du skal forholde dig.