Forside/ Find svar/ Opsigelse/ Konkurs og rekonstruktion
Forside/ .../ Konkurs og rekonstruktion

Konkurs og rekonstruktion

Hvad gør du, hvis din arbejdsgiver er ved at gå konkurs, allerede er gået konkurs eller er taget under rekonstruktion/”betalingsstandsning”? Det kan du læse mere om her på siden.


Få hjælp af os, når din arbejdsgiver går konkurs

Når du er medlem af Krifas fagforening, kan vi hjælpe dig med, hvad du skal gøre, hvis din arbejdsgiver går konkurs – også hvis du er lærling eller elev.

Vi vejleder dig om, hvordan du skal forholde dig, og om hvordan du finder den korrekte dokumentation. Vi hjælper dig også med at anmelde dit krav til bl.a. Lønmodtagernes Garantifond.
 
Som lønmodtager er du nemlig ofte sikret af en garanti gennem Lønmodtagernes Garantifond, hvis din arbejdsgiver går konkurs.

Kontakt os derfor straks, hvis din arbejdsgiver går konkurs eller på anden måde ikke kan betale din løn.

Vi giver dig også nærmere vejledning om tilmelding til jobcentret i netop din situation.

Vidste du...

  • At Krifa i de fleste tilfælde tilbyder et rentefrit lån for den løn, der ikke bliver udbetalt til dig, indtil din sag er færdigbehandlet hos Lønmodtagernes Garantifond.
  • Får du besked på at aflevere f.eks. din arbejdscomputer eller -nøgler, er det vigtigt, at du får en kvittering for det, du afleverer, inden du forlader arbejdspladsen.

    Vær opmærksom på, om du bliver ’sendt hjem’, ’opsagt’ eller ’fritstillet’, da det har betydning for din situation.

Hvad betyder arbejdsgivers konkurs for dig?

Er det umuligt for din arbejdsgiver at betale din løn eller sine regninger, kan det ende med en konkurs. Det er din arbejdsgiver selv eller dem, der har penge til gode, der kan begære din arbejdsgiver konkurs.

Hvis du mangler din løn, kan vi, som din fagforening, også begære din arbejdsgiver konkurs og dermed sikre din løn. Det foregår gennem skifteretten, der efterfølgende erklærer din arbejdsgiver konkurs.
Som udgangspunkt skal du fortsætte med at arbejde, selvom du ikke får din løn. Kontakt os for nærmere råd og vejledning.

Når din arbejdsgiver erklæres konkurs, vælges der en kurator (en advokat). Det er kuratoren, der nu bestemmer på din arbejdsplads. Det er kurator, der nu er din ”arbejdsgiver” – og det er derfor kun kurator, der kan tage beslutninger om din ansættelse. Kurator har som udgangspunkt 14 dage fra konkursdatoen til at tage stilling til din ansættelse. Du skal være opmærksom på denne frist.

Hvordan dækker Lønmodtagernes Garantifond?

Lønmodtagernes Garantifond dækker som udgangspunkt din løn, feriepenge, pension og andet, der vedrører din aflønning, når din arbejdsgiver er erklæret konkurs.

Vær opmærksom på, at Lønmodtagernes Garantifond højst dækker 160.000 kr. efter skat. Det er altså det, du maksimalt kan få udbetalt. Herudover kommer de feriepenge, du har til gode, som de også dækker.

Løn mm. dækkes normalt ikke, hvis det er ældre end seks måneder regnet fra den dag, konkursen blev modtaget hos skifteretten. Den dag kaldes fristdagen. Der gælder andre regler ved f.eks. feriepenge, idet de ofte kan dækkes 3 år tilbage.
 
Du skal dog være opmærksom på at få anmeldt dit krav i rette tid, og husk at du skal have dokumentation for kravet.

Vi hjælper dig med anmeldelsen, fristerne og vejledning til dokumentationen. Vi gennemgår udbetalingen fra Lønmodtagernes Garantifond for dig, for at sikre at du har fået det, du har ret til i forhold til konkurssituationen og lovgivningen. Opstår der en situation, hvor vi mener, det er berettiget at klage over afgørelsen fra Lønmodtagernes Garantifond, så hjælper vi også med det.

4-måneders fristen

Senest fire måneder efter den dato, din arbejdsgiver er erklæret konkurs, skal Lønmodtagernes Garantifond have modtaget din anmeldelse. Kontakt os hurtigst muligt, så vi kan hjælpe dig med at overholde fristen.

Ledelse og direktion

Har du været med i den øverste ledelse, været direktør, medlem af bestyrelsen, havde du beføjelser på direktørniveau, var du eneaktionær, ejede du en væsentlig del af virksomheden, eller var du freelancer, så dækker Lønmodtagernes Garantifond som udgangspunkt ikke din løn mm.

Nærtstående familie

Er du ansat i en virksomhed, som ejes af nærtstående familie, så kan Lønmodtagernes Garantifond afslå at dække det, du har til gode. Som nærtstående familie betragtes ægtefælle/samlever, forældre, børn, svigerforældre, svigerbørn og børnebørn.

Kontakt os altid for konkret vejledning omkring din situation.

Anmeldelse i konkursboet

Selvom det, du har til gode ved din arbejdsgiver, ikke dækkes af Lønmodtagernes Garantifond, er det vigtigt at du får anmeldt kravet (det du har til gode) i konkursboet. I nogle tilfælde kan der være penge i konkursboet til dækning af de krav, der ikke er omfattet af garantien. Når du er medlem af Krifas fagforening hjælper vi dig med anmeldelsen til kurator – altså konkursboet.


Det kan du få dækket af Lønmodtagernes Garantifond

Her i skemaet kan du se, hvad du kan få dækket af Lønmodtagernes Garantifond.

Normalvis  dækket:

Normalvis IKKE dækket:

Løn, provision og bonus
Forældet løn mm.
Feriepenge
Skattefri kørselsgodtgørelse og diæter
Løn i opsigelsesperioden
Udlæg
Fratrædelsesgodtgørelse
Godtgørelse for manglende/mangelfuldt ansættelsesbevis
Arbejdsmarkedspension
Kompensation for konkurrenceklausuler
Fri bil og fri telefon
Arbejde for konkursboet (efter konkursdatoen)

Elev eller lærling

Er du under uddannelse efter loven om erhvervsuddannelse, er der specielle regler, der gælder for dig. Har du overstået din prøvetid, kan din uddannelsesaftale ikke opsiges – heller ikke selvom virksomheden går konkurs. Du vil derfor have ret til en godtgørelse.

Husk at orientere skolen om, at din arbejdsgiver er gået konkurs. Der er ofte mulighed for at fortsætte uddannelsen, f.eks. i skolepraktik.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi hjælper dig.

Arbejde for konkursboet

I nogle tilfælde ønsker kurator hjælp fra én eller flere ansatte til at færdiggøre en opgave, et projekt eller udføre bogholderiopgaver. Lønmodtagernes Garantifond dækker ikke løn, feriepenge mv. for det arbejde, du udfører for konkursboet.

Kontakt os derfor, hvis du kommer i den situation, så sørger vi for, at du har sikkerhed for din for løn fra kurator ved forudbetaling eller i form af bankgaranti.

Vi har mulighed for at tilbageholde din arbejdskraft, indtil sikkerheden er stillet eller lønnen er betalt. Derfor er det en god idé at kontakte os for nærmere vejledning.

Virksomhedsoverdragelse

Én af årsagerne til, at kurator som udgangspunkt har 14 dage til at tage stilling til din ansættelse, er, at kurator kan forsøge at sælge eller overdrage virksomheden. Lykkes det, så beholder du din anciennitet og ansættelsesvilkår – man kan sige, at din ansættelse fortsætter på trods af virksomhedens konkurs.

Ofte dækker Lønmodtagernes Garantifond alle dine løndele, som beskrevet i skemaet ovenfor, til konkursdatoen, og den nye virksomhed skal herefter betale din løn.

Løndele?

Det er ikke altid, der er virksomhedsoverdragelse, når kurator sælger virksomheden, men fortsætter du dit arbejde uden afbrydelser, kan der være tale om en virksomhedsoverdragelse. Så er det din nye arbejdsgiver, der skal betale din løn mm. både før og efter konkursdatoen.

Hvis du har mistanke om, at din arbejdsgiver er gået konkurs, og du fortsætter med at arbejde, skal du altid kontakte os for råd og vejledning.

Arbejdsgivers død – kort tidsfrist (8 uger)

Hvis din arbejdsgiver går bort, er der to scenarier:

  • Enten er du ansat i en virksomhed, hvor der er penge nok til at dække din løn, dine feriepenge og andet. Så er boet (virksomheden) solvent, og dit tilgodehavende vil løbende blive dækket af boet.
  • Eller også er du ansat i en virksomhed, hvor der ikke er penge nok til at dække din løn, dine feriepenge og andet. Så er boet insolvent, og dit tilgodehavende skal dækkes af Lønmodtagernes Garantifond.

Uanset om boet er solvent eller insolvent, skal skifteretten udpege en midlertidig bobestyrer, der kan træffe beslutninger på virksomhedens vegne. Det er også bobestyrerens opgave på skifterettens vegne, at afklare om boet er solvent eller insolvent.

Som udgangspunkt kan du fortsætte dit arbejde som normalt, men du skal altid kontakte os, så vi kan sikre din løn mm. I nogle tilfælde kan vi kræve sikkerhed for din løn.

Hvis der ikke allerede er en bobestyrer, vil vi som din fagforening kontakte skifteretten og undersøge forholdene nærmere.

Kort tidsfrist – 8 uger

Skifteretten har pligt til at indrykke et proklama (en erklæring) i Statstidende med oplysning om dødsfaldet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der altid skal anmeldes løn og andre tilgodehavender til boet. Fristen er otte uger fra proklamaets indrykning i Statstidende.

Du skal altid kontakte os, når din arbejdsgiver er død, så vi bedst kan hjælpe dig med at overholde tidsfrister og sikre dine tilgodehavender.


Rekonstruktion/Betalingsstandsning

Kan din arbejdsgiver ikke betale din løn eller sine regninger, kan han bede skifteretten om at komme under rekonstruktion – det hed tidligere betalingsstandsning. På den måde får din arbejdsgiver mindst tre måneder til at finde en løsning på den økonomiske situation.

Skifteretten udpeger en rekonstruktør (en advokat), som skal godkende alle større beslutninger, din arbejdsgiver træffer. Formålet med rekonstruktionen er at undersøge, om virksomheden kan reddes, så den ikke går konkurs.

Kontakt os altid, så vi kan give dig den bedste vejledning, hvis din arbejdsgiver bliver taget under rekonstruktion eller meddeler, at virksomheden er ”i betalingsstandsning”.

Vær opmærksom på, at den vejledning vi giver er individuel, da der er forskel på, om du bliver opsagt og fritstillet, eller om du fortsat skal arbejde under rekonstruktionen.

Hvad betyder rekonstruktionen for dig?

Under rekonstruktionen skal du have din løn udbetalt, som du plejer. Men hvis du har løn til gode ved virksomheden før rekonstruktionen, vil den løn tidligst blive betalt, når virksomheden er rekonstrueret.

I forbindelse med rekonstruktionen skal rekonstruktøren inden for 14 dage meddele dig, om din ansættelse skal fortsætte.

Du kan forlange, at din arbejdsgiver stiller garanti for din løn, hvis du skal arbejde under rekonstruktionen. Det er dog ikke en absolut nødvendighed, da din løn under en rekonstruktion i de fleste tilfælde vil være sikret af Lønmodtagernes Garantifond, hvis virksomheden senere går konkurs. Det kan du læse mere om under Hvad betyder arbejdsgivers konkurs for dig.

Har du løn mm. til gode, dækkes det normalt ikke, hvis det er ældre end seks måneder regnet fra den dag, virksomheden blev taget under rekonstruktion. Den dag kaldes fristdagen. Der gælder andre regler ved f.eks. feriepenge. Bliver virksomheden senere erklæret konkurs, er rekonstruktionens fristdag stadig den dag, der bliver brugt ved vurdering af, om diverse frister er overholdt over for Lønmodtagernes Garantifond.

Der gælder særlige regler, hvis du er i familie med eller er samlever med din arbejdsgiver, eller du er direktør i virksomheden.

Du kan læse mere om, hvad Lønmodtagernes Garantifond dækker og ikke dækker.

Gode råd til at komme godt videre i et nyt job

  • Din jobsøgning kan være både skriftlig, telefonisk, og foregå ved personlig henvendelse. Du skal dog over for Lønmodtagernes Garantifond holde styr på, hos hvem du søger, og hvilken dato du har søgt.
  • Hos Krifa kan du få personlig vejledning til din jobsøgning og fremtidige arbejdsliv igennem en arbejdslivssamtale. Læs mere og book arbejdslivssamtale.
  • Du kan oprette dit CV på jobnet.dk, så det er tilgængeligt for arbejdsgivere, der har brug for netop dig.
  • Du kan også bruge f.eks. LinkedIn og jobindex.dk m.fl. aktivt i din jobsøgning.

Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.