Omsorgsdage

Arbejdslivet handler ikke kun om at have tid til arbejdsopgaverne, men også om, at have tid til det, der betyder noget for dig. Omsorgsdage er betalte fridage, du kan bruge sammen med dit barn. Her på siden kan du læse mere om reglerne.

Omsorgsdage                   

Omsorgsdage er dage, hvor du har ret til fravær fra arbejde med henblik på omsorg for dit barn, og hvor du får din sædvanlige løn.

Du kan fx bruge dem på at passe dit barn, hvis det er syg mere end to dage. Dagene kan også bruges, hvis barnet skal starte i institution og skole, på lukkedage eller andet.

Hvem har ret til omsorgsdage?

Det afhænger af dine ansættelsesvilkår, om du har ret til omsorgsdage.

Offentligt ansatte

Alle offentligt ansatte er omfattet af regler om omsorgsdage. Biologiske forældre, registrerede medmødre, adoptivforældre eller andre, der har forældremyndighed over barnet, har ret til omsorgsdage. Barnet skal have ophold hos den ansatte. Ved ophold forstås, at barnet enten har adresse hos, eller regelmæssig samkvem med pågældende.

Stedforældre har ikke ret til omsorgsdage.

Retten til omsorgsdage omfatter kun ansatte, der har ret til fuld løn under sygdom. Tilkaldevikarer har dermed ikke ret til omsorgsdage.

Privatansatte

For privatansatte gælder forskellige regler. Kun hvis det er aftalt i dine ansættelsesvilkår, har du ret til omsorgsdage. Det kan være beskrevet i din ansættelsesaftale, personalehåndbog eller den overenskomst der måtte gælde for dit ansættelsesforhold.

Retten til omsorgsdage er ikke særlig udbredt på det private arbejdsmarked. I stedet indeholder de fleste overenskomster på det private arbejdsmarked regler om en såkaldt fritvalgskonto, hvor du som ansat kan ”købe” dig ret til flere dage med frihed med løn.

Kontakt os for nærmere vejledning om dine rettigheder.

Hvor mange omsorgsdage har jeg ret til?

Offentlig ansatte har ret til to omsorgsdage om året pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Det gælder uanset, hvornår i kalenderåret du tiltræder din stilling.

Omsorgsdagene holdes som hele eller halve dage.

Kan omsorgsdage udbetales eller overføres?

De to omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår skal holdes senest den 31. december.

Du kan ikke få udbetalt Ikke afholdte omsorgsdage. Husk derfor at aftale med din arbejdsgiver, hvornår du vil holde dine omsorgsdage. Afholdes omsorgsdagene ikke inden kalenderårets udløb, bortfalder de og kan ikke laves om til en kontant godtgørelse.

De to omsorgsdage kan dog overføres til det næste kalenderår, hvis du ikke kan nå at holde de to omsorgsdage, det år, barnet bliver født/modtaget, fordi du er på barsels- eller adoptionsorlov.
Skifter du arbejde bortfalder dine omsorgsdage som udgangspunkt, og vi anbefaler derfor, at du sørger for at holde dem, inden du fratræder.

Der gælder særlige regler, hvis du skifter arbejdsplads mellem kommuner og regioner, eller hvis du har flere ansættelsesforhold på samme tid. Kontakt os hvis du har brug for nærmere vejledning i netop din situation.

Varsling af omsorgsdage og udsættelse ved sygdom

Omsorgsdagene skal varsles så tidligt som muligt. Din arbejdsgiver kan godt nægte dig at afholde omsorgsdag på et bestemt tidspunkt, hvis det ikke hænger sammen med driften på din arbejdsplads. Kontakt os for nærmere vejledning, hvis du oplever dette.

Hvis du bliver syg før din omsorgsdag, udskydes omsorgsdagen til et senere tidspunkt. Men hvis du bliver syg på selve omsorgsdagen, betragtes den som afholdt.