Dyrk de gode relationer
Forside/ God arbejdslyst/ Videncenter for God Arbejdslyst/ Se alle fagartikler/ Dyrk de gode relationer og styrk dit fokus på kerneopgaven
Forside/ .../ Dyrk de gode relationer og styrk dit fokus på kerneopgaven

Dyrk de gode relationer og styrk dit fokus på kerneopgaven

Det gode arbejdsfællesskab er kendetegnet ved en høj grad af tillid, samarbejde og retfærdighed og har sit hovedfokus på kerneopgaven. Men hvad betyder det for fremtidens arbejdsfællesskaber, og hvordan kan man arbejde med den sociale kapital og det gode arbejdsfællesskab på arbejdspladsen?
Ikon artikel
Seniorkonsulent
Christian Borrisholt Steen

Af Videncenter for God Arbejdslyst

Videncenter for God Arbejdslyst har på baggrund af en større undersøgelse om arbejdsfællesskabets betydning for trivsel og arbejdslyst, udgivet rapporten ”Kolleger – en vigtig brik i din arbejdslyst”. Hvis vi skal opsummere rapportens pointe i en enkelt sætning, kan det næppe siges enklere end med arbejdsmarkedsforsker Tage Søndergaard Kristensen, der har forklaret det på denne måde i en artikel: ”Man skal elske sin kerneopgave og have gode relationer”.1

ET LANGTIDSHOLDBART TRIVSELSFOKUS

Tage Søndergaard Kristensen har en vigtig pointe: Et langsigtet fokus på kerneopgaven og de gode relationer giver trivsel og arbejdslyst. Og det vil altid være et mere langtidsholdbart trivselsfokus end enkeltstående initiativer løsrevet fra kerneopgaven, som fx frugtordning eller massage i arbejdstiden.

Arbejdspladsen er et fællesskab, som vi aktivt melder os ind i, når vi skriver under på ansættelseskontrakten. Det stiller nogle krav til os om at bidrage ind i kerneopgaven og få den løst bedst muligt. Derfor er det ikke arbejdspladsens ansvar alene at sikre, at vi hver især får bragt alle vores kompetencer i spil. Det handler derimod om, at vi skal bringe de kompetencer i spil, som hjælper os med at bidrage til løsningen af kerneopgaven. Det betyder, at der sagtens kan være faglige kompetencer, vi som medarbejdere finder særdeles interessante og nyttige, men som ikke bidrager til løsningen af kerne-opgaven, og som derfor i første omgang bliver holdt udenfor. Disse kompetencer kan måske bringes i spil på et senere tidspunkt i et andet job eller i forhold til andre opgaver. 

ENGAGEMENT SOM DYD

Undersøgelsen fra Videncenter for God Arbejdslyst viser, at medarbejderne på de danske arbejdspladser kun delvist har købt ind på præmissen om at agere som organisationsmedlemmer, dvs. som medarbejdere, der primært har organisationens kerneopgave i fokus. Når over halvdelen af de adspurgte i undersøgelsen bag rapporten ”Kolleger – en vigtig brik i din arbejdslyst” svarer, at det er arbejdspladsens ansvar at sikre, at den enkelte får bragt alle sine faglige kompetencer i spil, er der stadig et stykke vej. Christina Busk, der er ejer og stifter af konsulenthuset Etikos sætter i rapporten fingeren på det ømme punkt og konkluderer, at det er problematisk, når over halvdelen af lønmodtagerne i Danmark forfægter dette synspunkt. For ifølge Christina Busk vil medarbejderne i fremtiden i stadig større grad blive mødt med krav om at fokusere mere på løsningen af kerneopgaven, end på forløsningen af deres eget faglige potentiale. Her ligger også en opgave for lederen, der bærer et særligt ansvar for at understøtte, at medarbejderne kan se mening i at fokusere på løsningen af organisationens kerneopgave.

ARBEJD MED DEN SOCIALE KAPITAL

Undersøgelsen fra Videncenter for God Arbejdslyst viser, at den sociale kapital på arbejdspladsen er med til at understøtte trivsel og god arbejdslyst. Social kapital er nemlig et udtryk for graden af tillid, samarbejdsevne og retfærdighed. Fx ser vi en klar positiv sammenhæng mellem oplevelsen af at kunne mestre sit arbejde og oplevelsen af, at kollegerne viser en tillid. Vi kan også se, at de medarbejdere, der i særlig grad oplever, at arbejdsopgaverne bliver fordelt på en retfærdig måde, og som tilmed oplever, at ledelsen anerkender dem for et godt udført arbejde, generelt har højere arbejdslyst end gennemsnittet. Endelig kan vi også se, at de respondenter, der i særlig grad oplever, at der er et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, generelt oplever større arbejdslyst end gennemsnittet af danske lønmodtagere.

TILLID

Tillid er, som vi tidligere var inde på, ikke noget man kan kræve af hinanden. Det er noget, man skal gøre sig fortjent til – både som kolleger og som leder. Ønsker man som arbejdsplads at styrke tilliden kollegerne imellem og i relationen mellem leder og medarbejder, må man hver især som udgangspunkt stole på, at alle bidrager bedst muligt til løsningen af arbejdsopgaverne. Dette kan kun lade sig gøre, hvis alle i arbejdsfællesskabet bidrager til at understøtte en kultur præget af et tillidsfuldt arbejdsfællesskab med en åben kommunikation. Her har lederen naturligvis qua sin rolle et særligt ansvar for at understøtte en sådan kultur og kommunikation.

SAMARBEJDSEVNE

Samarbejdsevne skal, som tidligere nævnt, ikke kun forstås som det enkelte organisationsmedlems evne til at samarbejde, men også som et relationelt fænomen, der hele tiden udvikler sig i arbejdsfællesskabet. Vores undersøgelse viser, at oplevelsen af samarbejdet kollegerne imellem generelt er bedre end oplevelsen af samarbejdet med lederen. Derfor er der brug for et større lederfokus på værdien af samarbejde. I den forbindelse giver det god mening at sætte særligt fokus på de individuelle styrker i arbejdsfællesskabet. Vi bør træne hinanden i at være åbne, fordomsfrie og nysgerrige over for hinanden og undersøge, hvordan vi hver især kan lykkes med at levere ind til den fælles kerneopgave.

Artiklen indgår i rapporten ”Kolleger – en vigtig brik i din arbejdslyst”. Du kan læse hele rapporten her: www.krifa.dk/indeks


1 Magasinet Arbejdsmiljø, 6/1-2020, interview med Tage Søndergaard Kristensen