Revalidering

Hvis du ikke kan varetage et arbejde på grund af helbredsmæssige begrænsninger, kan revalidering være en mulighed for dig. Du kan læse mere om revalidering her på siden.Hvem kan få revalidering?

For at få en revalidering, er det en forudsætning, at du:

 • har mere end midlertidige begrænsninger i din arbejdsevne. Kan din arbejdsevne forbedres via behandling, træning eller lignende inden for en overskuelig fremtid, kan du ikke få revalidering.
 • har behov for særlig støtte til omskoling og opkvalificering, og de almindelige beskæftigelses- og uddannelsesordninger er ikke tilstrækkelige.
 • har en realistisk mulighed for at gennemføre en revalidering og bagefter blive selvforsørgende.

Jobcentret i din kommune træffer en afgørelse om revalidering ud fra en samlet vurdering af dine helbredsmæssige, erhvervsmæssige og sociale forhold.

Det skal være vurderet, at der ikke er andre muligheder for, at du kan vare tage et almindeligt arbejde.

Læs også om arbejdsfastholdelse, som også er en mulighed for dig, der har vanskeligheder med at være på arbejdsmarkedet pga. sygdom.


Hvad kan en revalidering bestå af?

En revalidering tilrettelægges i samarbejde med dig.

Udgangspunktet er, at du på kortest mulig tid skal tilbage til arbejdsmarkedet.

En revalidering kan bestå af:

 • Virksomhedspraktik
 • Undervisning/kurser/uddannelse
 • Optræning eller oplæring på offentlige eller private virksomheder
 • Uddannelse
 • Hjælp til at etablere selvstændig virksomhed.

Revalideringsforløb

Hvis jobcentret har vurderet, at du har ret til revalidering, kan der være 2 faser, du skal igennem:

 1. Forrevalidering
 2. Revalidering

Forrevalidering

Forrevalidering er en del af revalideringen, og for at komme til denne fase er det en forudsætning, at jobcentret har vurderet, at du er berettiget til revalidering.

Forrevalidering er en periode, hvor det ikke er muligt at fastlægge den konkrete plan for dig. Det kan være, at du mangler nogle skolekundskaber for at kunne starte på en konkret uddannelse, eller at der er behov for en afklaring af, hvilke job du fremadrettet vil kunne varetage.
Der er altså tale om aktiviteter, der skal gøre dig klar til at gå i gang med selve revalideringsforløbet. Det kan for eksempel være daghøjskole, 9/10. klasse, HF-enkeltfag, afklaring på revalideringsinstitution, virksomhedspraktik i en offentlig eller privat virksomhed.

Revalidering

Du er nu så afklaret, at du ved, hvad revalideringen skal føre til. Med andre ord: Der kan lægges en fast plan for dig.

Det kan være:

 • Optræning eller oplæring på det private eller offentlige arbejdsmarked i en virksomhedsrevalidering.
 • Uddannelse, fx et kursusforløb på et AMU-Center, en kortere eller længerevarende uddannelse.

Økonomi under revalidering

Mens du er under forrevalidering, får du det samme udbetalt, som du har fået indtil da, fx sygedagpenge, løn under sygdom, kontanthjælp eller andet.

Når du er under revalidering, og der er lagt en plan, får du som hovedregel revalideringsydelse. Herudover har du mulighed for at få nogle tillægsydelser.

Revalideringsydelse

Er du over 30 år, svarer revalideringsydelsen til den højeste dagpengesats. Er du under 30 år, svarer revalideringsydelsen til kontanthjælp – her er der dog to undtagelser:

 1. Hvis du har børn, som du selv forsørger, eller
 2. Hvis du det seneste halve år har tjent mere end den højeste dagpengesats. I disse situationer får du samme revalideringsydelse som personer over 30 år.

I enkelte tilfælde kan du være ude for, at revalideringsydelsen bliver sat ned:

 • Hvis du får elevløn som praktikant, elev eller lærling, eller hvis du får løn under optræning
 • Hvis du har andre indtægter, der overstiger 12.000 kr. om året.

Til gengæld har det ingen indflydelse på revalideringsydelsen, hvis du får feriepenge udbetalt fra et job fra, før du kom i revalidering. Det samme gælder, hvis du får penge tilbage i skat.

Forsikringer og pensioner

Din revalideringsydelse bliver sat ned, hvis du får udbetalt penge fra forsikringer og pensionsordninger. For eksempel hvis du får løbende udbetalinger af erstatning for tab af erhvervsevne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i forbindelse med en arbejdsskade.

Indtægterne fra forsikring og lignende begynder at blive trukket fra, når de sammen med revalideringsydelsen overstiger den løn, du havde, før du blev syg.


Hvor længe kan jeg få revalidering?

Din kommune planlægger revalideringen i samarbejde med dig, så den gennemføres på så kort tid som muligt. Du kan højst får revalideringsydelse i fem år. Perioden med forrevalidering tæller ikke med i de fem år.

Går du i gang med en uddannelse, skal du gennemføre den på den fastsatte uddannelsestid. Du kan dog have midlertidige afbrydelser i revalideringen i op til seks måneder, for eksempel på grund af sygdom, hvor du bevarer retten til at modtage revalideringsydelse. Men det er en forudsætning, at den plan, der er lagt, stadig er realistisk.

Revalidering og graviditet, barsel og adoption

Hvis du har ret til fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, vil du modtage revalideringsydelse i perioden i stedet for eksempelvis barselsdagpenge.

Den fastsatte uddannelsestid og 5-årige revalideringsperiode kan overskrides med den lovbestemte fraværsperiode, du holder barsel.

Arbejde og revalidering

Du må ikke have andet arbejde, mens du er under revalidering.

Forskellige former for tillæg

Uanset om du er under forrevalidering eller revalidering efter fast jobplan, har du mulighed for at få nogle tillægsydelser.

Det kan være:

 • Transport
  Tilskud til transport til og fra revalideringsstedet. Du kan få tilskud til de kilometer, der ligger ud over de første 24 km tur/retur. Hvor meget du kan få i tilskud, afhænger af, hvilken form for revalidering du er i.
 • Udgifter til bøger ol.
  Du har ret til støtte til udgifter til bøger og andet undervisningsmateriale, hvis du er under uddannelse. Støtten bliver som regel beregnet ud fra de gennemsnitlige udgifter til materialer på den pågældende uddannelse/kursus.
 • Arbejdsredskaber
  Arbejdsredskaber og mindre ændringer i arbejdspladsens indretning, som gør, at du bedre kan klare revalideringen.

Oversigt over forskellige typer revalidering

Erhvervsmodnende aktiviteter og arbejdsprøvning

Disse aktiviteter betragtes som forrevalidering - se afsnittet om forrevalidering ovenfor. Du får udbetalt det samme, som du har plejet at få - se afsnittet om økonomi under revalidering.

Oplæring eller optræning

Når du er under optræning eller oplæring i en virksomhed (privat eller offentlig), får du som hovedregel revalideringsydelse.

Hvis der er særlige forhold, kan du dog få mindsteløn. Særlige forhold kan især være:

 • At du er over den sædvanlige uddannelsesalder
 • At du tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet, eller
 • At du har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn.

I de tilfælde udbetaler din arbejdsgiver den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller en løn, som gælder for tilsvarende arbejde. Din kommune giver så arbejdsgiveren et tilskud. Tilskuddet afhænger af, hvor meget du kan arbejde.

Uddannelse

Der kan være tale om:

 • Et kursus af kortere eller længere varighed f.eks. et ugekursus på et AMU-center eller et PC-kørekort
 • En kortere eller længerevarende uddannelse.

Etablering af selvstændig virksomhed

Du skal kunne give en god grund til, at den bedste revalidering for dig er hjælp til at etablere en selvstændig virksomhed. Det er også et krav, at du kan dokumentere, at du har forstand på at drive egen virksomhed

Den hjælp, du kan få, vil være i form af tilskud eller et rentefrit lån til fx forsørgelse i seks måneder, til leje af lokaler eller til at købe varelager ind for.


Åbningstider

Mandag: kl. 9-16
Tirsdag-torsdag: kl. 9.30-14.30
Fredag: kl. 9.30-14

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med din sag ved kommunen, er du velkommen til at kontakte socialrådgiverne på telefon 7227 7280 eller via kontaktformularen.