Alle rapporter og analyser

Videncenter for God Arbejdslyst udgiver flere gange årligt rapporter og analyser med ny viden og undersøgelser om forskellige aspekter af god arbejdslyst.

2021

RAPPORTER: Hverdagen som langtidssygemeldt


Langtidssygemeldte oplever, at systemet sår tvivl om, hvor syge de egentlig er, og at de økonomiske hensyn vejer tungere end de menneskelige. Det viser to undersøgelser foretaget af Videncenter for God Arbejdslyst i samarbejde med Epinion. Undersøgelserne tegner et dystert billede af langtidssygemeldtes tilværelse, hvor livstilfredsheden er 25 % lavere end hos raske borgere, og hvor hverdagen præges af følelser som utilstrækkelighed, afmagt og skam. 

Undersøgelsesresultaterne formidles i to rapporter, hvor rapport 1 er baseret på svar fra flere end 700 repræsentativt udvalgte, langtidssygemeldte danskere, mens rapport 2 samler indsigter fra dagbøger og små selvfilmede indslag fra 14 langtidssygemeldtes hverdag.

2021

RAPPORT: Arbejdslyst giver bonus på bundlinjen

Arbejdslyst har stor værdi for den enkelte medarbejder. Det fastslog Videncenter for God Arbejdslyst og Kraka i forskningsrapporten ”Trivsel betaler sig” fra 2019. Denne anden delrapport fra samme forskningsprojekt sætter fokus på gevinsten for virksomhederne. Og tallene taler deres tydelige sprog: God arbejdslyst er en god forretning!


2021

RAPPORT: Medbestemmelse – frihed eller forbandelse

I rapporten Medbestemmelse – frihed eller forbandelse bliver du klogere på, hvornår medbestemmelse er frihed eller en forbandelse i et godt arbejdsliv.  

Vi undersøger sammenhængen mellem arbejdslyst, medbestemmelse og indflydelse i dit arbejdsliv. Her bidrager 12 eksperter med deres synspunkter og giver deres perspektiv på, hvordan de arbejder med medbestemmelse i deres organisation. Vi præsenterer den fremmeste forskning på området, og har i samarbejde med Kantar Gallup spurgt 2.546 danskere om, hvilken betydning medbestemmelse har for deres arbejdslyst.  

I rapporten får du ligeledes et blik på de seks andre faktorer, vi også siden 2015 har identificeret som vigtige for arbejdslysten. Det er faktorerne mening, mestring, balance, ledelse, resultater og kolleger. Men vi kommer heller ikke uden om, at Covid-19 har sat sit præg på arbejdslysten. Derfor har vi undersøgt, om faktorer som løn og jobsikkerhed har indflydelse på vores generelle trivsel og arbejdslyst.

2021

RAPPORT: Dit dilemmafyldte arbejdsliv

I rapporten ”Dit dilemmafyldte arbejdsliv” kigger vi nærmere på nogle af hverdagens dilemmaer i danskernes arbejdsliv. Vi sætter blandt andet spot på fire forskellige dilemmacases, som typisk giver anledning til dilemmaer rundt omkring på arbejdspladserne. Det handler om ”sygefravær”, ”sprog og tone”, ”organisatoriske forandringer” og ”faglig stolthed”. I rapporten får du ny viden om, hvordan ledere og medarbejdere ser på hverdagens dilemmaer på arbejdspladsen. Du bliver også klogere på, hvordan håndteringen af dilemmaerne har betydning for oplevelsen af tillid, samarbejde og retfærdighed i arbejdsfællesskabet. Endelig indeholder rapporten også et lille dilemmaspil, som helt konkret kan hjælpe jer med at sætte gang i lokale drøftelser af dilemmaer på jeres arbejdsplads.

2020

RAPPORT: Mening – fryns eller nødvendighed

I rapporten Mening – fryns eller nødvendighed bliver du klogere på om mening er et frynsegode eller en absolut nødvendighed for et godt arbejdsliv.  

Vi undersøger sammenhængen mellem mening, arbejdslyst og psykologisk tryghed. Her bidrager ni eksperter med deres synspunkter. Vi præsenterer den fremmeste forskning på området, og vi har i samarbejde med Kantar Gallup spurgt mere end 2.000 danskere om, hvilken betydning mening har for deres arbejdslyst.  

I rapporten får du dermed et indblik i, hvem der har ansvar for, at du har mening. Hvordan du kan gøre en forskel i dit arbejdsliv og få mere mening, og hvad der kan stå i vejen for din oplevelse af mening.


2020

TRÆNINGSPROGRAM – Giver det mening?

Sådan arbejder du med mening i din organisation  

Du kan træne dig til mere mening, og vi hjælper dig og din organisation med praktiske værktøjer, metoder samt gode refleksionsspørgsmål.  
 
Mening er ikke bare mening. Derfor har vi inddelt træningsprogrammet i de fire meningsdimensioner større mening, organisatorisk mening, indre mening og kollegial mening, som også er de bærende dimensioner i rapporten Mening – fryns eller nødvendighed.


2020

ANALYSE: Trivsel og arbejdslyst i en Corona-tid

Corona-pandemien har vendt op og ned på danskernes hverdag, og for flere tusinde har det betydet hjemmearbejde i flere måneder.
Men hvordan står det egentlig til med trivslen i alt det her - og hvad er vores største frygt og udfordringer? Det ser Videncenter for God Arbejdslyst nærmere på i en ny undersøgelse foretaget blandt et repræsentativt udsnit af danske lønmodtagere. Undersøgelse svarer bl.a. på, hvordan det står til med danskernes oplevelse af distanceledelse, samarbejdet med kollegerne, balancen - og den dårlige samvittighed.

2020

RAPPORT: Kolleger – en vigtig brik i din arbejdslyst

I rapporten ”Kolleger – en vigtig brik i din arbejdslyst” kigger vi nærmere på, hvordan det står til med danskernes oplevelse af det kollegiale arbejdsfællesskab. Kollegerne er nemlig en vigtig brik i dit, mit og vores arbejdsliv. Det er i høj grad relationer, der er med til at definere os som mennesker, og det er blandt andet igennem vores relation til andre, at vi bliver dem, vi er. Det gælder også i arbejdslivet og i de arbejdsfællesskaber, som vi hver især indgår i. I rapporten får du blandt andet ny viden om, hvordan danskerne oplever sammenhængen mellem trivsel, arbejdslyst og det kollegiale arbejdsfællesskab.

2019

RAPPORT: Trivsel betaler sig – en undersøgelse om værdien af god arbejdslyst

Der kan være betydelige gevinster for virksomhederne ved at investere i arbejdslysten. Der er sammenhæng mellem god arbejdslyst og færre sygedage, godt helbred, mindre stress og fastholdelse af medarbejdere. Kort sagt: Trivsel betaler sig! Det dokumenterer Kraka og Videncenter for God Arbejdslyst med denne rapport, der kortlægger værdien af god arbejdslyst for de danske lønmodtagere – i kroner og øre. Læs også mere om bl.a. sammenhængen mellem god arbejdslyst, sygefravær og helbred, hvad arbejdslyst betyder for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere – og om værdien af mening, mestring og balance i arbejdslivet.


2019

RAPPORT: God Arbejdslyst Indeks 2019 - Dit liv - din arbejdslyst

God Arbejdslyst Indeks 2019 tager temperaturen på danskernes arbejdslyst og afdækker de faktorer, der har størst betydning for lønmodtagernes motivation og trivsel. I rapporten kan du blandt andet læse om: Hvad der påvirker arbejdslysten anno 2019. Hvad det betyder, når vi ser jobbet som afgørende for vores identitet. At balance kan øge arbejdslysten markant. Hvem der føler sig mest stressede på de danske arbejdspladser. Samt at bekymringer for fremtiden spiller ind på vores syn på arbejdet. Herudover kan du møde otte arbejdspladser, der arbejder målrettet med at løfte medarbejdernes arbejdslyst ved at sætte fokus på udvalgte arbejdslystfaktorer. Læs blandt andet om hvornår arbejdet med mestring giver pote, og om hvorfor god ledelse kan være et spørgsmål om liv eller død!

2019

RAPPORT: Medarbejdertrivsel i et lederperspektiv – en undersøgelse blandt ledere i Danmark

Vi ved fra God Arbejdslyst Indeks, at ledelse – og lederen – har stor betydning for medarbejdernes trivsel og arbejdslyst. Derfor kigger vi i denne rapport nærmere på medarbejdertrivslen set fra ledernes perspektiv. Grundlaget for rapporten er en undersøgelse blandt næsten 1.000 ledere på det danske arbejdsmarked, som vi har bedt om at svare på en række spørgsmål om medarbejdertrivsel. Rapporten giver blandt andet et indblik i ledernes erfaring med målrettet at arbejde med medarbejdertrivsel og deres vurdering af den generelle medarbejdertrivsel i deres egen organisation. Rapporten indeholder også en række anbefalinger til, hvordan du som leder kan blive endnu bedre til at arbejde med medarbejdertrivsel i dit daglige ledelsesarbejde.


2018

RAPPORT: Når ledelse skaber arbejdslyst

Rapporten præsenterer fire ledelsesdimensioner, som har dokumenteret og betydelig effekt på medarbejdernes arbejdslyst. I dette tredje oplag har vi opdateret og udvidet rapporten med supplerende cases, ny viden og værktøjer. Resultater og pointer fra undersøgelserne bag er fortolket og perspektiveret af en række ledelseseksperter og -praktikere.


2018

RAPPORT: Mestring og livslang læring – en undersøgelse blandt ledere om kompetenceudvikling

Hele syv ud af ti ledere på det danske arbejdsmarked vurderer, at deres medarbejdere i nogen, høj eller meget høj grad får brug for kompetenceudvikling, hvis de skal kunne klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Vi ved fra God Arbejdslyst Indeks, at oplevelsen af at være god til sit arbejde har afgørende betydning for medarbejdernes arbejdslyst. Derfor er der god grund til at interessere sig for, hvordan lederne ser på mestring og kompetenceudvikling. I denne rapport får du blandt andet et indblik i, hvilke muligheder og udfordringer lederne oplever i forbindelse med kompetenceudvikling, og hvilke forventninger lederne har til behovet for kompetenceudvikling i de kommende år.

2018

RAPPORT: God Arbejdslyst Indeks 2018 – Det hele menneske på arbejde

I God Arbejdslyst Indeks 2018 zoomer vi ind på danskernes oplevelse af mestring i arbejdslivet. I rapporten har vi defineret tre forskellige dimensioner af mestring; den faglige mestring, den personlige mestring og den sociale mestring. Vores undersøgelse viser, at danskerne generelt har en oplevelse af at være gode til det, de arbejder med, og de mener også, at det er vigtigt at være god til det, de arbejder med. Når vi alligevel kan opleve, at vi ikke rigtigt lykkes, så peger vores undersøgelse på, at det i særlig grad er oplevelsen af manglende personlig mestring, der udfordrer os, når vi står i situationer, hvor vi ikke rigtigt lykkes i arbejdet.

2018

ANALYSE: MUS – en undersøgelse af danskernes holdning til medarbejderudviklingssamtalen

Langt de fleste arbejdspladser holder MU-samtaler, men det halter med dens værdi og fokus på systematisk opfølgning. Det viser en undersøgelse fra efteråret 2018, som Krifa har fået foretaget blandt et repræsentativt udsnit af danskere i beskæftigelse. Du kan læse undersøgelsens hovedpointer her.

2017

RAPPORT: Når ledelse skaber arbejdslyst

Rapporten bygger på en, stor undersøgelse af, hvad ledelse betyder for danske medarbejderes arbejdslyst. Rapporten viser, at der er tale om fire ledelsesdimensioner, som især påvirker arbejdslysten: Inddragelse og frihed, Opmærksomhed og feedback, Mening og retning og Lederen som rollemodel. Rapporten er genudgivet i en revideret udgave i 2018 med supplerende resultater og ny viden.


2017

RAPPORT: God arbejdslyst i vejtransportbranchen

Krifa har siden 2016 haft overenskomst med ITD-A, en arbejdsgiverorganisation for professionelle transport- og logistikvirksomheder. Sammen deler vi ønsket om at sikre god arbejdslyst og ordnede forhold i vejtransportbranchen. Af denne rapport, der er udarbejdet i samarbejde med Krifas Videncenter for God Arbejdslyst, fremgår blandt andet, at arbejdslysten for medarbejdere i vejgodstransportbranchen faktisk er lidt højere end for danskerne generelt. Læs også om sammenhængen mellem mange arbejdstimer og høj arbejdslyst, og om hvordan et arbejde som langturschauffør kan blive en livsstil.

2017

RAPPORT: God Arbejdslyst Indeks 2017. Sammen rykker vi grænserne for god arbejdslyst i Danmark

Giver det mening for os, når vi står op om morgenen og tager på job, oplever vi at have medbestemmelse og føler vi, at vi mestrer jobbet og arbejdsopgaverne? I God Arbejdslyst Indeks 2017 har vi blandt andet udforsket grænserne for danskernes arbejdslyst. Grænserne handler blandt andet om turen til og fra arbejdet og om, hvad der sker, når arbejdslysten afløses af stress. For tredje år i træk, har Krifas Videncenter for God Arbejdslyst, i samarbejde med Institut for Lykkeforskning kortlagt, hvad der giver danskerne god arbejdslyst. Vi har siden 2015 bedt næsten 8.000 danske lønmodtagere om at vurdere forskellige dimensioner af deres arbejdsliv og arbejdsplads.

2017

ANALYSE: Jobtryghed – undersøgelse af danskernes jobtryghed på et arbejdsmarked under forandring

Knap 80 procent af lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked vurderer, at der enten er ”ingen risiko” eller ”lille risiko” for at blive opsagt det kommende år. Danskerne oplever generelt stor tryghed i jobbet. Men arbejdsmarkedet er under hastig forandring i disse år og mange af de jobs, som vi kender i dag vil forsvinde i løbet af de kommende år. Derfor har Krifas Videncenter for God Arbejdslyst taget temperaturen på lønmodtagernes oplevelse af tryghed i jobbet og på deres indstilling til omstilling på et arbejdsmarked under hastig forandring. Du kan downloade undersøgelsens hovedresultater her.

2016

RAPPORT: God Arbejdslyst Indeks 2016. En kortlægning af danskernes arbejdslyst

Trives vi på jobbet, hvordan opfører chefen sig, og oplever vi en mening med det, vi gør? God Arbejdslyst Indeks handler om at forstå, hvordan vi skaber de bedste rammer for det gode arbejdsliv. Krifa har i samarbejde med Institut for Lykkeforskning for andet år i træk kortlagt, hvad der giver danskerne god arbejdslyst. Vi har bedt flere end 2.500 lønmodtagere om at vurdere forskellige dimensioner af deres arbejdsliv. Hent rapporten her og få et unikt indblik i arbejdslysten på det danske arbejdsmarked.

RAPPORT: Hvad er mening? – undersøgelse om mening som motivation i arbejdslivet

Krifa har gennemført en større undersøgelse, der nærmere belyser hvilke dimensioner mening i arbejdslivet består af og hvordan mening bidrager til den gode arbejdslyst for medarbejderne på danske arbejdspladser. Download rapporten og bliv klogere på, hvordan oplevelsen af mening kan være med til at motivere dig i dit arbejdsliv.

ANALYSE: Stress – undersøgelse om årsager til stress og om, hvordan lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked forholder sig til stress

Knap halvdelen af lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked har oplevet tegn på stress inden for det seneste år. Krifa har undersøgt, hvad årsagerne er til stress, hvordan vi danskere forholder os til stress og hvordan stress påvirker vores liv. Du kan læse undersøgelsens hovedresultater her.

2015

RAPPORT: God Arbejdslyst Indeks 2015. En kortlægning af danskernes arbejdslyst

Hvad giver god arbejdslyst? Netop dette spørgsmål er omdrejningspunktet for denne rapport, som er lavet af Krifa i samarbejde med Institut for Lykkeforskning. Rapporten kortlægger de vigtigste faktorer for arbejdslysten og giver inspiration til, hvordan man kan forbedre vilkårene på de danske arbejdspladser.

ANALYSE: Balancen mellem familie- og arbejdsliv

Krifa ønsker at understøtte den enkelte i at opnå god balance og god arbejdslyst. Derfor har vi taget temperaturen på danskernes balance mellem familie- og arbejdsliv i en undersøgelse blandt mere en 1000 respondenter. I undersøgelsen peger 7 ud af 10 på, at de inden for det seneste år har oplevet problemer med balancen mellem familie- og arbejdsliv, og flere end hver anden siger, at de flere gange om måneden oplever at skulle møde tidligere eller gå senere hjem fra arbejde end planlagt. Undersøgelsen viser også, at danskerne er parate til at lovgive om mere tid til omsorg for familien. Resultaterne af Krifas analyse underbygger vores arbejde for at ændre generelle holdninger i samfundet, som modvirker en god balance mellem familie- og arbejdsliv.

Report: Index-report No. 8. Meaning – fringe benefit or necessity 

A study of the link between meaning, job satisfaction and psychological safety

THE REPORT PROVIDES AN INSIGHT INTO:

 • Four dimensions of meaning
 • The strong link between meaning and motivation
 • The flip side of meaning
 • The responsibility for your meaning
 • Psychological safety and meaning
 • Meaningful organisations of the future

REPORT: Index-report No. 7. Colleagues – an important piece in the puzzle of job satisfaction 

A study of the link between working communities and wellbeing.

THE REPORT PROVIDES AN INSIGHT INTO:

 • Danes’ general sense of job satisfaction and being part of a collegial working community
 • Three key ingredients in a good working community
 • The importance of trust for our sense of being able to master our work
 • How things stand with cooperation with our colleagues and our line manager respectively
 • Whether, generally speaking, we feel that tasks are allocated fairly in the workplace
 • The importance of colleagues for the results we deliver at work
 • Who we think ought to ensure that we can use our skills at work
 • The extent to which we, as employees, think that we are entitled to be able to work on what we love

REPORT: Job Satisfaction Index 2019. Your life – your job satisfaction

The Job Satisfaction Index 2019 takes the temperature of Danes’ job satisfaction and uncovers the factors of greatest importance in terms of employees’ motivation and wellbeing.

THE REPORT PROVIDES AN INSIGHT INTO:

 • What is affecting job satisfaction in 2019
 • What it means when we see our job as crucial to our identity
 • The fact that balance can increase job satisfaction significantly
 • Who feels most stressed in Danish workplaces
 • The fact that worries for the future affect our view of work

REPORT: Job Satisfaction Index 2018. The complete person at work

Job Satisfaction Index 2018 is a study of the Danes´ perception of mastering at work. Mastering is one of seven factors, which particularly affects the Danes´ experience of well-being and job satisfaction.


REPORT: Job Satisfaction Index 2017. Together we push the limits for job satisfaction in Denmark

In this version of the Job Satisfaction Index our urge to discover and explore brings us to the limits of work life and job satisfaction. We are among other discovering the resources that exist within the co-workers at the limit of the work life, explore what the travel to work signifies for job satisfaction, and what happens when job satisfaction is replaced by stress.

REPORT: Job Satisfaction Index 2016. What drives job satisfaction?

Why are some workers happier than others? And how can we draw inspiration from some of the happiest employees in the world to improve well-being at work on a global scale? These are some of the questions this report seek to answer. The report is based on an extensive study of more than 2.500 Danish employees – as Danes report the highest levels of job satisfaction in the world

REPORT: Job Satisfaction Index 2015. What drives job satisfaction?

Living the good life? Your job may be more important than you think. We spent a big part of our lives at work, so it is natural that our work life have a direct impact on our quality of life. In this report we quantify the effect of purpose, leadership, influence, achievements work/life balance and colleagues have on job satisfaction – and on happiness.